Regulamin Akademii Młodego Ekonomisty

I
Podstawowe informacje

§1

 

 1. Akademia Młodego Ekonomisty (AME, www.gimversity.pl) to program edukacji ekonomicznej dla gimnazjalistów – młodzieży w wieku 13 – 16 lat.
 2. Organem prowadzącym AME jest Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych.
 3. Fundacja zaprasza do współpracy w realizacji projektu AME instytucje o najwyższym autorytecie w regionie i tworzy z nimi konsorcjum instytucji prowadzących Akademię Młodego Ekonomisty.
 4. Projekt AME prowadzony jest:
  w Warszawie, wspólnie ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie,
  w Katowicach, wspólnie z Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach,
  w Poznaniu, wspólnie z Uniwersytetem Ekonomiczym w Poznaniu,
  w Szczecinie, wspólnie z Uniwersytetem Szczcińskim,
  w Łodzi, wspólnie z Uniwersytetem Łódzkim,
  oraz we Wrocławiu, wspólnie z Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu.
 1. Ideą Akademii jest rozwijanie u młodzieży postaw i zachowań przedsiębiorczych oraz popularyzacja edukacji ekonomicznej i zachęcanie do zainteresowania się zagadnieniami gospodarczymi.
 2. Zajęcia AME odbywają się w systemie semestralnym. Każdy semestr to edycja Programu, na którą składa się cykl sześciu spotkań.
 3. W ramach Programu odbywają się równolegle zajęcia dla rodziców i opiekunów studentów AME z zakresu wychowania i kształtowania postaw.
 4. Zajęcia prowadzone są przez nauczycieli akademickich, ekspertów Fundacji oraz specjalistów zewnętrznych.
 5. Maksymalna liczba uczestników Programu jest określana odrębnie dla każdego ośrodka AME.
 6. Uczestnictwo w zajęciach AME jest nieodpłatne.

II
Zasady rekrutacji

§2

 

 1. Rejestracja na zajęcia AME odbywa się wyłącznie przez internet.
 2. Chcąc zgłosić dziecko do uczestnictwa w Programie, należy wypełnić formularz rejestracyjny dostępny na stronie internetowej AME.
 3. Formularz rejestracyjny jest aktywny tylko w wyznaczonym przez Organizatorów czasie.
 4. Terminy zapisów są ruchome. Zapisy na semestr zimowy odbywają się w wyznaczonych dniach września, na semestr letni − w wyznaczonych dniach stycznia bądź lutego.
 5. Informacja o dokładnym terminie zapisów publikowana jest na stronie internetowej AME z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.
 6. W szczególnych przypadkach czas przyjmowania zgłoszeń może zostać wydłużony.

§3

 

 1. Podstawowym kryterium rekrutacji jest wiek. Dolna granica wiekowa to 13 lat, górna – 16. Dodatkowym, niezbędnym warunkiem jest bycie uczniem gimnazjum lub 7. lub 8. klasy szkoły podstawowej.
 2. Gdy liczba zgłoszeń przekroczy limit miejsc, kwalifikacja na zajęcia odbywa się w drodze losowania. W terminie po zakończonej rekrutacji nadesłane zgłoszenia biorą udział w losowaniu indeksów AME. Osoby, których zgłoszenia zostaną wylosowane, otrzymują status studenta AME.
 3. Preferencje w rekrutacji mają laureaci poprzednich edycji AME. Są oni przyjmowani poza procedurą losowania opisaną w pkt 2. § 3.

§4

 

 1. O wynikach rekrutacji na zajęcia AME osoby, które wypełniły formularz zgłoszeniowy, informowane są poprzez wiadomość wysłaną na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu.
 2. Osoby, które nie zostały zakwalifikowane na zajęcia z powodu wyczerpania limitu miejsc, zostają automatycznie wpisane na listę rezerwową.
 3. Nieusprawiedliwiona nieobecność na pierwszych zajęciach w semestrze powoduje skreślenie z listy uczestników AME.
 4. W przypadku określonym w punkcie 4 § 4, jak też w przypadku wpłynięcia do biura AME rezygnacji z uczestnictwa w programie, zwalniane miejsca proponowane będą osobom z listy rezerwowej według kolejności na ww. liście.

III
Zasady uczestnictwa

§5

 

 1. Osoba zakwalifikowana do Programu nabywa status studenta AME.
 2. Każdy student AME otrzymuje indeks i identyfikator.
 3. Student AME zobowiązany jest do posiadania indeksu i identyfikatora podczas każdego spotkania.
 4. W przypadku zgubienia indeksu bądź identyfikatora, należy wysłać na adres e-mail Biura AME (biuro@gimversity.pl) pisemną prośbę o wydanie duplikatu.

§6

 

 1. Rodzic powinien towarzyszyć studentowi w drodze na spotkania AME bądź zapewnić mu opiekę osoby dorosłej.
 2. Organizatorzy Programu nie pokrywają kosztów związanych z dojazdem na zajęcia.
 3. Podczas trwania zajęć rodzice i opiekunowie studentów nie powinni opuszczać terenu Uczelni.

§7

 

 1. Każdy rodzic i opiekun studenta AME ma możliwość uczestniczenia w wykładach z zakresu wychowania i kształtowania postaw.
 2. Uczestnictwo w spotkaniach dla rodziców i opiekunów nie jest obowiązkowe.
 3. Zajęcia dla rodziców trwają krócej niż zajęcia dla młodzieży.

§8

 

 1. Na ostatnim spotkaniu w semestrze przeprowadzany jest konkurs na najlepszego studenta AME. Najlepszy student AME jest wyłaniany na podstawie przeprowadzonego testu z  wiedzy ekonomicznej, z zakresu materiału zrealizowanego na zajęciach. Nie ma możliwości pisania testu w innym terminie.
 2. Przystąpienie do testu nie jest obowiązkowe. Mogą wziąć w nim udział wszyscy chętni, którzy w semestrze zajęć mieli nie więcej niż dwie nieobecności.
 3. Osoba, która   uzyska z testu najwyższą liczbę punktów w danym ośrodku, otrzyma wartościową nagrodę rzeczową
 4. Na okoliczność niewyłonienia podczas testu najlepszych studentów, przewidziana jest dogrywka w formie turnieju z wiedzy ekonomicznej.

§9

 

 1. Semestr zalicza się na podstawie wpisów do indeksu, które potwierdzają obecności studenta na zajęciach. Wpisem do indeksu (potwierdzającym obecność) jest pieczęć AME wstawiona na zakończenie każdego ze spotkań. Dodatkowym potwierdzeniem wpisów są listy obecności studentów na zajęciach.
 2. Student obecny na co najmniej 4 spotkaniach otrzymuje dyplom ukończenia semestru.
 3. Student obecny na wszystkich spotkaniach otrzymuje dyplom z wyróżnieniem.
 4. W każdym ośrodku AME wyróżnia się zwycięzcę edycji. Student, który uzyska z testu końcowego oraz ewentualnej dogrywki najwyższą liczbę punktów, otrzymuje tytuł laureata edycji.

§10

 

 1. Student w każdej chwili może zrezygnować z uczestnictwa w zajęciach.
 2. O fakcie rezygnacji rodzice powinni powiadomić Organizatorów pocztą elektroniczną bądź telefonicznie.

IV
Organizacja spotkań

§11

 

 1. Każde spotkanie trwa 90 minut i obejmuje wykład, zajęcia praktyczne oraz dyskusję w formie seminaryjnej.
 2. Wykład i zajęcia praktyczne odbywają się w tej samej sali.
 3. Warsztaty realizowane są w mniejszych zespołach – liczących ok. 10–15 osób.
 4. Praca każdej grupy monitorowana jest przez opiekuna.
 5. Materiały pomocnicze, tj. flamastry, papier flipchartowy, zapewniają Organizatorzy.

§12

 

 1. Każdy student jest zobowiązany przybyć na zajęcia 15 minut przed ich rozpoczęciem.
 2. Na każdym spotkaniu, jeszcze przed rozpoczęciem zajęć, student zobowiązany jest do podpisania listy obecności dostępnej przy punkcie rejestracyjnym.
 3. Student zobowiązuje się do słuchania poleceń prowadzącego zajęcia, organizatorów i opiekunów grup. W przypadku zakłócania przez studenta porządku zajęć, Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do skreślenia go z listy uczestników.
 4. Na zakończenie każdego spotkania student otrzymuje pieczątkę w indeksie.

§13

 

 1. Każdy uczestnik Programu zobowiązany jest do zapoznania się z programem zajęć oraz harmonogramem spotkań dostępnym na stronie internetowej AME (www.gimversity.pl) oraz śledzenia na bieżąco wszelkich informacji organizacyjnych tam zamieszczanych.

§14

 

 1. Ze względu na specyfikę prowadzonych zajęć i w trosce o komfort wszystkich uczestników, na zajęciach AME obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych oraz wszelkich innych urządzeń mobilnych.

V
Postanowienia końcowe

§15

 

 1. Uczestnicy wyrażają zgodę na otrzymywanie informacji związanych z organizacją Akademii Młodego Ekonomisty w trybie art. 10 pkt 2 Ustawy z dnia 18.07.2002 „O świadczeniu usług drogą elektroniczną”.
 2. Wraz z dokonaniem rejestracji do AME zgłaszający wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb niezbędnych do organizacji Akademii Młodego Ekonomisty (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych – Dz. U. Nr 133, poz. 883) oraz akceptuje zapisy "Polityki prywatności".
 3. Dokonanie zgłoszenia i udział dziecka oraz opiekuna dziecka w spotkaniach AME są równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku w materiałach o charakterze informacyjnym, promocyjnym oraz na stronie internetowej AME (fotografie z zajęć).
 4. O wszelkich zmianach uczestnicy spotkań informowani będą za pośrednictwem strony internetowej.
organizatorzy