Wykładowcy zajęć dla młodzieży

Wykładowcy zajęć dla rodziców

dr hab. Rafał Mrówka

Rafał Mrówka

Doktor nauk ekonomicznych w dziedzinie organizacji i zarządzania, adiunkt w Katedrze Teorii Zarządzania SGH, absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół problemów przywództwa w nowoczesnych organizacjach, kultury organizacyjnej, badań satysfakcji pracowników oraz public relations i marketingu politycznego. Jest autorem licznych publikacji z zakresu zarządzania. Jest także trenerem oraz konsultantem w licznych projektach biznesowych realizowanych głównie przez firmy z branży doradztwa w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi.

dr Mikolaj Pindelski

Mikolaj Pindelski

Doktor nauk ekonomicznych w dziedzinie organizacji i zarządzania, pracownik naukowy Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Polsko-Japońskiego Centrum Zarządzania przy SGH, absolwent kierunku Zarządzanie i Marketing Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej. Jest konsultantem i trenerem podczas szkoleń dotyczących zarządzania i marketingu strategicznego oraz szkoleń związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi.

prof. Hanna Majkowska-Godlewska

Hanna Majkowska-Godlewska

Pracownik SGH od 1984 r. Od 9 lat jest wicedyrektorem Instytutu Przedsiębiorstwa (d. IFGN). Specjalizuje się w badaniach regionalnych i mikroekonomicznych. Jest autorką książek, artykułów i podręczników z zakresu geografii ekonomicznej oraz zarządzania przedsiębiorstwem, szczególnie z zakresu problematyki lokalizacji firm. Współpracuje ściśle z Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych. Piastuje funkcję wiceprzewodniczącej Rady Naukowej Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Jest także społecznikiem w dziedzinie oświaty.

dr Katarzyna Mikołajczyk

Katarzyna Mikołajczyk

Doktor nauk humanistycznych, andragog, absolwentka Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowych Studiów Trenerów Grupowych w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej przy Laboratorium Psychoedukacji. Jest metodykiem nauczania online w Dziale Rozwoju Edukacji Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Prowadzi zajęcia akademickie i szkoleniowe dotyczące metodyki kształcenia, dydaktyki medialnej, nowoczesnych technologii w edukacji, specyfiki kształcenia dorosłych oraz rozwoju umiejętności miękkich.

dr Sylwester Gregorczyk

Sylwester Gregorczyk

Doktor nauk ekonomicznych w Katedrze Zarządzania w Gospodarce Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, jest autorem i współautorem wielu publikacji z zakresu zarządzania, prowadzi działalność dydaktyczną w SGH na studiach dziennych i podyplomowych, ukończył Podyplomowe Studium Doskonalenia Pedagogicznego tej uczelni. Zajmuje się zarządzaniem strategicznym, analizą strategiczną i strategiami wobec dostawców, technikami menedżerskimi, zarządzaniem projektami. Autor naukowych i doradczych opracowań dotyczących analizy wybranych sektorów, oceny pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw i planów strategicznych i marketingowych. Wieloletni trener z zakresu analizy strategicznej, kierowania zespołami pracowniczymi, zarządzania projektami.

Bartosz Majewski

Bartosz Majewski

Asystent i doktorant w Katedrze Zarządzania w Gospodarce SGH, absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, jest autorem i współautorem wielu publikacji z zakresu zarządzania, prowadzi działalność dydaktyczną w SGH na studiach dziennych i podyplomowych. Zajmuje się strategiami przedsiębiorstw, kulturą organizacyjną, sytuacjami kryzysowymi przedsiębiorstw, technikami menedżerskimi, kierowaniem zasobami ludzkimi.

Jolanta Lipszyc

Jolanta Lipszyc

Dyrektor Stołecznego Biura Edukacji, dyrektor LXIV Liceum Ogólnokształcącego im. ST. I. Witkiewicza i Gimnazjum nr 54 im. A. K. Czartoryskiego w Warszawie.

dr Sabina Zalewska

Sabina Zalewska

Adiunkt na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego i Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, jest autorem wielu publikacji z zakresu pedagogiki, dydaktyki, wiedzy o małżeństwie i rodzinie, prowadzi działalność dydaktyczną na UKSW, SWPR, PWT. Pracuje w poradni "Dewajtis". Zajmuje się głównie zagadnieniami z pedagogiki i psychologii małżeństwa i rodziny oraz metodyką nauczania.

dr Beata Mazurek-Kucharska

Beata Mazurek-Kucharska

Doktor nauk humanistycznych w dziedzinie psychologii, adiunkt w Katedrze Rozwoju Kapitału Ludzkiego SGH. Zainteresowania naukowe: psychologia, metodologia nauk społecznych, zarządzanie projektami, badania nad rozwojem kompetencji społecznych i zastosowaniami psychologii w biznesie.

prof. Ewa Chmielecka

Ewa Chmielecka

Doktor habilitowany, pracownik Katedry Filozofii SGH. Zainteresowania zawodowe: teoria poznania i filozofia nauki, podstawy logiki i formalnej metodologii nauk; środki masowego przekazu: ich funkcje i etyka, etyka biznesu; organizacja i dydaktyka szkoły wyższej, systemy zapewniania jakości w szkolnictwie wyższym.

dr Anna Kłopotek

Anna Kłopotek

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu. Adiunkt w Katedrze Zarządzania Innowacjami SGH w Warszawie. Członek Zespołu ds. Zarządzania Ryzykiem w SGH. Kierownik studiów podyplomowych "Audyt wewnętrzny i kontrola finansowa w jednostkach sektora finansów publicznych". Doradca ekonomiczny w Najwyższej Izbie Kontroli.

dr Mirosław Kachniewski

Mirosław Kachniewski

Prezes Zarządu Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych. Pracował w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd jako rzecznik prasowy i dyrektor sekretariatu. Wcześniej był pracownikiem Ministerstwa Przekształceń Własnościowych. Były pracownik Katedry Finansów Międzynarodowych SGH, a także absolwent wydziału Handlu Zagranicznego tej uczelni. Ma stopień naukowy doktora. Jest autorem wielu publikacji o tematyce ekonomicznej, dotyczących głównie takich obszarów jak funkcjonowanie rynków kapitałowych, liberalizacja przepływów kapitałowych, liberalizacja form świadczenia usług, integracja rynku finansowego UE.

dr hab. Paweł Wyrozębski, prof. SGH

Paweł Wyrozębski, prof. SGH

Profesor nadzwyczajny SGH. Absolwent kierunku Zarządzanie i Marketing oraz studiów doktoranckich SGH. Koordynator studiów magisterskich na nowym kierunku "Zarządzanie projektami" w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Współorganizator i wykładowca Podyplomowych Studiów Zarządzania Projektami SGH. Wykładowca programu Master of Business Administration Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (MBA-SGH) oraz SGH-WUM MBA.

Certyfikowany specjalista w zakresie zarządzania projektami (PRINCE2® i AgilePM®), ryzykiem (M_o_R®), portfelami (MoP®) i programami projektów (MSP®) oraz facylitacji (Metodyka Process Iceberg®).

Kierownik, współorganizator i konsultant projektów naukowo-badawczych, doradczych i szkoleniowych. Specjalizuje się w zagadnieniach zarządzania projektami, w tym szczególnie biur zarządzania projektami (autor pierwszej polskiej książki nt. PMO), metodykami zarządzania projektami i zarządzaniem wiedzą w projektach (rozprawa habilitacyjna). W tych dziedzinach prowadzi działalność naukową, publikacyjną, dydaktyczną i doradczą. Członek stowarzyszeń fachowych i propagator idei zarządzania projektami.

Jego zainteresowania pozazawodowe to muzyka filmowa i turystyka rowerowa.

prof. Małgorzata Bombol

Małgorzata Bombol

Pracownik naukowo-dydaktyczny Szkoły Głównej Handlowej Warszawie. Wykładowca Studiów Podyplomowych SGH. Wykładana problematyka wiąże się z szeroko rozumianymi zachowaniami nabywców, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów psychologii konsumenta oraz problematyką zachowań w czasie wolnym. Trener szkoleń z zakresu technik sprzedaży, komunikacji marketingowej oraz zarządzania konfliktami. Ekspert Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w zakresie oceny projektów inwestycyjnych.

dr Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska

Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska

Doktor nauk ekonomicznych, starszy wykładowca Katedry Zarządzania w Gospodarce SGH. Specjalizuje się w teorii i praktyce sukcesu, systemach informacyjno-decyzyjnych, a także zagadnieniach dotyczących kierowania ludźmi, zarządzania czasem i zarządzania zasobami ludzkimi. Autorka licznych opracowań z zakresu zarządzania, wymieniona w polskiej edycji leksykonu biograficznego "Who is Who"(rok 2007) w gronie znanych osobistości wpływających na kształt polskiej rzeczywistości.

dr Barbara Trzcińska

Barbara Trzcińska

Starszy wykładowca w Katedrze Geografii Ekonomicznej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Dyrektor Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego nr 81 SGH w Warszawie.

dr Paweł Kwas

Paweł Kwas

Doktor nauk teologicznych, pedagog, specjalista ds. rodziny. Wykładowca Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Nauk Społecznych w Otwocku. Nauczyciel i wychowawca Państwowego Zespołu Ognisk Wychowawczych im. K. Lisieckiego. Prowadzi szkolenia z zakresu relacji interpersonalnych dla rad pedagogicznych szkół średnich oraz kadry kierowniczej w przedsiębiorstwach.

Agnieszka Andrzejczak

Agnieszka Andrzejczak

Zastępca redaktora naczelnego Edunews.pl, prezes Fundacji "Teraz Edukacja". Autorka wielu prezentacji i artykułów o tematyce związanej z nowoczesną oświatą i nowymi technologiami w edukacji. Z wykształcenia jest nauczycielką języka angielskiego, politologiem oraz amerykanistką. Szczególnie interesują ją nowoczesne narzędzia edukacyjne, edutainement i nowe trendy w edukacji. Oprócz tego pasjonuje się historią współczesną, oraz wszystkim co internetowe i multimedialne. W wolnych chwilach chętnie uprawia sport, a jej wieloletnią pasją jest żeglarstwo.

dr Renata Pajewska-Kwaśny

Renata Pajewska-Kwaśny

Adiunkt w Katedrze Ubezpieczeń Gospodarczych w Kolegium Zarządzania i Finansów Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Z Uczelnią związana od 25 lat. Ukończyła studia w SGPiS na wydziale Handlu Wewnętrznego, kierunek: Organizacja i Zarządzanie. Swój rozwój naukowy uzupełniała praktyką gospodarczą oraz pracą w Ministerstwie Finansów. Prowadzi wykłady z ubezpieczeń, finansów i zarządzania. Organizatorka wielu studiów podyplomowych o tematyce ubezpieczeniowej i finansowej. Autorka artykułów i publikacji książkowych o tematyce ubezpieczeniowej i finansowej.

prof. Marek Rocki

Marek Rocki

Profesor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i jej rektor w latach 1999–2005. Wykładowca akademicki i autor licznych publikacji z zakresu ekonometrii. Uhonorowany Odznaką Honorową "Za zasługi dla statystyki RP" (2003). Prezes zarządu Fundacji Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych. Senator RP VI, VII i VIII kadencji.

prof. Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska

Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska

Doktor nauk ekonomcznych. Profesor zwyczajny Szkoły Głownej Handlowej w Warszawie. Kierownik Katedry Integracji Europejskiej im. J. Monneta w SGH. Prowadzi wykłady z zakresu integracji europejskiej, funkcjonowania Polski w Unii Europejskiej oraz nt. GATT i Światowej Organizacji Handlu. Jest członkiem kilku rad naukowych. Ekspert Parlamentu RP. W l. 2002-2005 była członkiem zespołu doradców ekonomicznych Prezydenta RP. Uczestniczyła i kierowała kilkoma międzynarodowymi projektami badawczymi nt. integracji Polski z UE. Jest autorką ponad 100 publikacji naukowych, w tym 2 książek, współautorką ok. 30 książek.

Beata Mierzejewska

Beata Mierzejewska

Asystent w Katedrze Teorii Zarządzania SGH, współautorka pierwszych ogólnopolskich badań nad zarządzaniem wiedzą, członek pan-europejskiego zespołu Knowledge Angels Network of Excellence powołanego w celu przeprowadzenia ogólnoeuropejskich badań i wypracowania standardów z zakresu zarządzania wiedzą. Współorganizatorka ogólnopolskiej konferencji dla menedżerów "Zarządzanie wiedzą - strategie sukcesu" oraz inicjatorka i organizatorka cyklu spotkań praktyków zarządzania wiedzą - "Roundtable of Knowledge Champions".

Przemysław Wasilewski

Przemysław Wasilewski

Specjalista z zakresu finansów przedsiębiorstwa i relacji inwestorskich. Obecnie pracuje jako dyrektor kontrolingu finansowego Grupy PGE, wcześniej przez wiele lat szef relacji inwestorskich i wicedyrektor skarbu w Grupie PGE.
W 2013 roku wybrany najlepszym w Polsce szefem relacji inwestorskich w międzynarodowym badaniu Thomson Reuters Extel. Pracował też w HTL-Strefa S.A.,Urzędzie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd oraz Redakcji Ekonomicznej Polskiej Agencji Prasowej. Absolwent SGH oraz IESE Business School-University of Navarra. Brał udział w wielu kursach z zakresu zarządzania i finansów, m.in. na The Wharton School, University of Pennsylvania.

prof. Jan Klimek

Jan Klimek

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii, przedsiębiorca, polityk. Profesor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i Wyższej Szkoły Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół zagadnień ekonomiki rolnictwa, obrotu towarowego i usług oraz zarządzania firmą. Prezes Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości, wiceprezes Związku Rzemiosła Polskiego. Właściciel firmy cukierniczej "Ciastkarnia Jan Klimek". Założyciel i wiceprezes Stowarzyszenia Cukierników, Karmelarzy i Lodziarzy Rzeczypospolitej Polskiej. Autor kilkunastu książek oraz wielu artykułów naukowych i popularnonaukowych.

Małgorzata Taraszkiewicz

Małgorzata Taraszkiewicz

Psycholog edukacyjny, neurometodyk. Była m.in. redaktorem naczelnym Wydawnictw CODN koordynatorem wielu międzynarodowych programów wdrażających innowacyjne rozwiązania w edukacji. Od 2005 r. koordynator Kampanii na rzecz Uczenia się. Ekspert w zakresie diagnostyki strategii uczenia się oraz Teorii Wielorakiej Inteligencji H. Gardnera. Autorka ponad 30 publikacji dla nauczycieli, rodziców i uczniów, m.in. Atlas efektywnego uczenia się, Jak wspierać zdolnego ucznia, Uczenie wielozmysłowe, Jak wspierać dziecko w nauce – niezbędnik aktywnego rodzica.

prof. Maciej Bała

Maciej Bała

Doktor habilitowany w zakresie filozofii, profesor Uniwersytetu Kardynała Stefan Wyszyńskiego w Warszawie, kierownik katedry filozofii religii, prodziekan Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW. Zainteresowania naukowe dotyczą hermeneutycznej filozofii religii, fundamentalizmu religijnego, francuskiej filozofii religii oraz dydaktyki filozofii i etyki. Jest autorem 70 publikacji naukowych, w tym kilku książek: Filozofia w ćwiczeniach (2003), I nadziwić się nie mogę (2003), Dialogi Jerozolimskie (2004), Pluralizm religii: moda czy konieczność? (2005), O możliwości hermeneutycznej filozofii religii. Propozycja Paula Ricoeura (2007), I cannot help but wonder...; Introduction to philosophy (2008).

prof. Elżbieta Adamowicz

Elżbieta Adamowicz

Absolwentka Szkoły Głównej Planowania i Statystyki, Wydziału Handlu Wewnętrznego. Od ukończenia studiów związana z SGH. Zainteresowania naukowe koncentrują się na problemach makroekonomicznych, w szczególności polityce makroekonomicznej i koniunkturze gospodarczej. Koordynuje badania koniunktury gospodarczej, pozwalające na bieżące monitorowanie dynamiki działalności gospodarczej w Polsce. Dzięki tym badaniom powstała unikalna baza danych, opisujących przebieg transformacji gospodarczej. Równolegle z pracą w Katedrze kieruje Instytutem Rozwoju Gospodarczego. Aktywny uczestnik prac nad reformowaniem uczelni w latach 90-tych, w szczególności reformy nauczania na SGH.

dr Tymoteusz Doligalski

Tymoteusz Doligalski

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie zarządzania, adiunkt w Katedrze Marketingu Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Pełni funkcję kierownika Studiów Podyplomowych Marketingu Internetowego SGH, jest autorem i współautorem wielu publikacji z zakresu wykorzystania internetu w marketingu, m.in. "Konkurowania o klienta e-marketingiem". Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół marketingu internetowego, e-commerce, zarządzania wartością klienta oraz zarządzania marketingowego.

prof. Piotr Wachowiak

Piotr Wachowiak

Profesor SGH. Doktor habilitowany nauk ekonomicznych, Prodziekan Kolegium Zarządzania i Finansów SGH, ekspert Fundacji ds. przedsiębiorczości. Jego zainteresowania naukowe dotyczą przede wszystkim zarządzania ludźmi w organizacji, pomiaru kapitału intelektualnego w przedsiębiorstwie oraz społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw.

Zbigniew Grycan

Zbigniew Grycan

Polski przedsiębiorca, pochodzący z rodziny o długiej tradycji cukierniczej. Karierę przedsiębiorcy rozpoczął w roku 1980 zakupując firmę Zielona Budka, z której utworzył sieć lodziarni o zasięgu ogólnopolskim. Założyciel i właściciel firmy Grycan – lody od pokoleń.

Katarzyna Lotkowska

Katarzyna Lotkowska

Wiceprezes Fundacji Nowoczesna Edukacja, konsultant, trener edukacji przez ruch, pedagog, autorka systemu Żywej Edukacji. Od siedmiu lat zajmuje się organizacją i prowadzeniem szkoleń z zakresu motywacji, zapamiętywania, integracji i komunikacji z wykorzystaniem niekonwencjonalnych metod pracy. Prowadzi warsztaty nie tylko w Polsce, ale również w innych krajach Europy dla osób zarządzających oświatą oraz rodziców. Współpracuje z wydawnictwami, sprawuje opiekę nad tworzeniem pakietów edukacyjnych. Jest autorką książek rozwijających twórcze myślenie i rzeczoznawcą Ministerstwa Edukacji Narodowej ds. podręczników i programów edukacyjnych. Specjalizuje się w technikach komunikacji oraz motywowaniu ludzi do podejmowania działań. Prowadzi szkolenia dla wielu grup zawodowych z pozytywnym skutkiem. Jej niekonwencjonalne sposoby przekazywania wiedzy i umiejętności cieszą się dużym uznaniem wśród uczestników spotkań.

Małgorzata Zembowicz

Małgorzata Zembowicz

Absolwentka wydziału Społecznej Psychologii Klinicznej oraz Studium Pedagogicznego w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. Od kilku lat wiązana ze Stowarzyszeniem Monar. Pracuje jako psycholog - terapeuta z osobami uzależnionymi od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych. Doświadczenie zawodowe zdobywała w trakcie licznych praktyk i staży między innymi w Szpitalu Bródnowskim, domu dziecka, Poradni Terapii i Profilaktyki Uzależnień. Ma doświadczenie jako trener - zdobyte podczas realizacji projektów szkoleniowych i warsztatowych między innymi dla młodzieży gimnazjalnej.

Anna Chmielewska

Anna Chmielewska

Doktoranka Szkoły Głównej Handlowej. Od kilku lat związana z Katedrą Skarbowości. Działalność naukowa i dydaktyczna koncentruje się wokół funkcjonowania rynków i instrumentów finansowych oraz ryzyka finansowego. Prywatnie zapalona podróżniczka i fotograf-amator.

Marcin Sołodki

Marcin Sołodki

Absolwent Wydziału Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej oraz Akademii Pedagogiki Specjalnej (pedagogika zdolności – komputerowe wspomaganie kształcenia). Zawodowo od wielu lat interesuje się edukacją na odległość (e-learningiem, distance-learningiem i mobile-learningiem) - realizuje projekty edukacyjne w firmach komercyjnych i sektorze pozarządowym. Tworzy środowiska do zdalnej edukacji (platformy e-learning) oraz kursy dla dorosłych, dzieci i młodzieży. Jest autorem wielu publikacji skierowanych do dzieci, młodzieży i rodziców. Ekspert międzynarodowy w zakresie bezpieczeństwa dzieci w sieci. Autor wielu gier komputerowych adresowanych do dzieci. W Fundacji Dzieci Niczyje jest koordynatorem projektu Sieciaki.pl - zajmuje się zdalną edukacją dzieci w zakresie bezpieczeństwa w Internecie.

dr Piotr Drzewiecki

Piotr Drzewiecki

Dziennikarz, nauczyciel akademicki, doktor nauk teologicznych (od 2007 roku), pedagog i teolog mediów. Adiunkt w Instytucie Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Prowadzi szkolenia i warsztaty z edukacji medialnej. Twórca trzyletniego programu wychowania do mediów "Media Aktywni". Współpracuje z Krajową Radą Radiofonii i Telewizji, biurem Media Desk Polska, Instytutem Animacji i Nowych Mediów w Warszawie, Akademią Pedagogiki Specjalnej.

Elżbieta Olszewska

Elżbieta Olszewska

Członek Zarządu i Dyrektor Programowy Fundacji ABCXXI - Cała Polska czyta dzieciom, współautorka programów edukacyjnych, wykładowczyni i trenerka. Współautorka (wraz z Ireną Koźmińską - prezesem Fundacji) książek: "Z dzieckiem w świat wartości" i "Wychowanie przez czytanie". Prowadzi w Toruniu Żywe Muzeum Piernika.

prof. Waldemar Rogowski

Waldemar Rogowski

Doktor hab. nauk ekonomicznych w dyscyplinie finanse, profesor nadzwyczajny w Instytucie Finansów Korporacji i Inwestycji SGH. Kierownik Zakładu Zarządzania Ryzykiem w Instytucie Finansów Korporacji i Inwestycji SGH. Absolwent (magisterium) Szkoły Głównej Handlowej i Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (studia podyplomowe z zakresu prawa handlowego). Wieloletni praktyk gospodarczy – Dyrektor Departamentów Ryzyka i Klientów Korporacyjnych wiodących instytucji finansowych, obecnie Główny Analityk Kredytowy w Biurze Informacji Kredytowej. Przez wiele lat Ekspert ONZ ds. Rozwoju Przemysłowego UNIDO. Jako konsultant Banku Światowego, wieloletni Recenzent ds. wycen przedprywatyzacyjnych spółek, głównie z sektora energetycznego, wydobywczego oraz finansowego – kontrakt dla Ministerstwa Skarbu Państwa RP.

Autor lub współautor ponad 100 publikacji z dziedziny finansów przedsiębiorstwa publikowanych w renomowanych czasopismach polsko i anglojęzycznych.

Specjalizuje się w finansach przedsiębiorstwa, w tym w szczególności w rachunku efektywności inwestycji i wycenie przedsiębiorstw, analizie finansowej, predykcji zagrożenia upadłością, CSR i SRI oraz zarządzaniu ryzykiem.

Laureat prestiżowej nagrody studenckiej przyznawanej co roku przez studentów SGH – Inspiracja Roku.

dr Remigiusz Orzechowski

Remigiusz Orzechowski

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie zarządzania. Absolwent dwóch kierunków w SGH (Metody Ilościowe i Systemy Informacyjne oraz Zarządzanie i Marketing) oraz Podyplomowego Studium SGH Zarządzanie Wartością Firmy. Aktualnie kończy międzynarodowy program z obszaru zarządzania finansami ACCA Professional Scheme. Współorganizator dwóch Studiów Podyplomowych SGH: Zarządzanie Wartością Firmy oraz Efektywne Zarządzanie IT w Przedsiębiorstwie. Autor kilkudziesięciu artykułów i badań przedsiębiorstw poświęconych zastosowaniu technologii informatycznych w zarządzaniu przedsiębiorstwem (IT Management & IT Governance). Pracownik naukowy Katedry Small Businessu SGH. Zainteresowania naukowe koncentrują się wokół obszarów nadzoru i zarządzania IT oraz budowy wartości przedsiębiorstwa.

prof. Zbigniew Dworzecki

Zbigniew Dworzecki

Doktor habilitowany w zakresie nauk ekonomicznych, pracownik naukowy SGH. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół problematyki kierowania ludźmi w organizacjach, planowania i zarządzania strategicznego, restrukturyzacji przedsiębiorstw, strategii marketingowych. Członek Polskiej Akademii Nauk. Prezes Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa.

Elżbieta Olszewska

Elżbieta Olszewska

Członek Zarządu i Dyrektor Programowy Fundacji ABCXXI - Cała Polska czyta dzieciom, współautorka programów edukacyjnych, wykładowczyni i trenerka. Współautorka (wraz z Ireną Koźmińską - prezesem Fundacji) książek: "Z dzieckiem w świat wartości" i "Wychowanie przez czytanie". Prowadzi w Toruniu Żywe Muzeum Piernika.

Aleksandra Józefowska

Aleksandra Józefowska

Pedagog, absolwentka Szkoły Treningu i Warsztatu Psychologicznego Intra. Edukatorka seksualna i trenerka. Od 7 lat prowdzi Grupę Edukatorów Seksualnych "Ponton" przy Federacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny. Za pracę z młodzieżą została nominowana do tytułu Polka Roku 2006 przez magazyn Gazety Wyborczej "Wysokie Obcasy". Współpracuje m.in. z wydawnictwem „Wiedza i Praktyka” oraz z miesięcznikiem „Samo Zdrowie”.

dr Marek Kasperek

Marek Kasperek

Doktor zarządzania, specjalista w zakresie systemów logistycznych, zakupów oraz organizacji zespołów projektowych. Pracownik Katedry Logistyki Ekonomicznej Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Kierownik studiów i wykładowca na studiach podyplomowych Zarządzanie projektem Europejskim oraz Zarządzanie Projektem realizowanych w ramach Kolegium Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Katowicach, kierownik programowy Polskiego Stowarzyszenia Zaopatrzenia i Logistyki.

dr Anna Adamus-Matuszyńska

Anna Adamus-Matuszyńska

Socjolog, specjalista public relations, wykładowca w Akademii Ekonomicznej, przewodnicząca Zarządu Śląskiego Oddziału Polskiego Stowarzyszenia Public Relations. Doradca, konsultant, badacz, trener w zakresie komunikowania, public relations, zarządzania konfliktami i negocjacji, zarządzania personelem, autorka kilkudziesięciu prac z zakresu public relations i zagadnień społecznych.

Szymon Matuszyński

Szymon Matuszyński

Redaktor portalu finansowego Bankier.pl. Ekspert ds. planowania finansów osobistych, systemu emerytalnego oraz wpływu polityki i polityków na finanse przeciętnego Polaka. Jest również redaktorem ds. przekazu multimedialnego. Doświadczenie zawodowe zdobywał w Telewizji Polskiej oraz w Polskim Doradztwie Finansowym. Był sekretarzem ds. finansów stowarzyszenia Młodzi Demokraci. Jest autorem szeregu analiz i artykułów dotyczących strategicznego podejścia do zarządzania domowym budżetem. Prywatnie miłośnik muzyki i sportu, przede wszystkim jednak pasjonat gór.

Martyna Wronka

Martyna Wronka

Asystentka w Katedrze Przedsiębiorczości i Zarządzania Innowacyjnego w Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach. Jej działalność naukowa i dydaktyczna koncentruje się wokół zagadnień związanych z przedsiębiorczością społeczną, nowoczesnymi technikami zarządzania i organizacji oraz metodami wspierania przedsiębiorczości. Uczestniczka międzynarodowych projektów takich jak Leonardo da Vinci, Euroweek czy International Project Week. Ponadto współpracuje jako trener i doradca zawodowy z Fundacją Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia oraz WSP TWP W Warszawie, gdzie prowadzi szkolenia współfinansowane ze środków EFS w ramach POKL.

prof. Wojciech Dyduch

Wojciech Dyduch

Od roku 2000 pracownik Katedry Przedsiębiorczości, a od 2010 roku prorektor ds. edukacji Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Zajmuje się zagadnieniami przedsiębiorczości i zarządzania strategicznego. Prowadzi zajęcia z następujących przedmiotów: przedsiębiorczość, strategic management, entrepreneurship in new economy, kształtowanie zachowań przedsiębiorczych. Autor licznych publikacji w Polsce i za granicą. Od 2005 roku pełnomocnik Rektora ds. Olimpiady Przedsiębiorczości. Jest konsultantem British Chamber of Commerce, pełni też funkcję Wiceprezesa na Polskę organizacji European Council for Small Business and Entrepreneurship odpowiadającej za szeroko pojęte promowanie przedsiębiorczości.

Beata Skarżyńska

Beata Skarżyńska big

Psycholog, nauczyciel dyplomowany, pracownik dydaktyczny ośrodków doskonalenia kadr, doradca ds. wychowania, kwalifikowany edukator MEN. Autorka licznych programów kursów i warsztatów propagujących nowatorskie metody nauczania, wychowania i uczenia się, autorka artykułów i scenariuszy zajęć psychowychowawczych dla młodzieży. Od 20 lat prowadzi warsztaty i treningi związane z doskonaleniem umiejętności edukacyjnych i psychospołecznych dla nauczycieli. Wyróżniona nagrodami Śląskiego Kuratora Oświaty, Fundacji im. Stefana Batorego.

Hanna Micińska

Hanna Micińska

Wychowawca i nauczyciel przedsiębiorczości. (IV LO im. St. Staszica w Sosnowcu). Zajmuje się problematyką komunikacji interpersonalnej oraz metodyki nauczania. Koordynator szkoleń dla nauczycieli i trener, były współpracownik Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości, Fundacji im. St. Batorego w Warszawie

dr Albert Tomaszewski

Albert Tomaszewski

Adiunkt w Instytucie Zarządzania SGH, badacz przedsiębiorczości, strategii przedsiębiorstw i nowoczesnych modeli organizacji. Autor i współautor materiałów edukacyjnych z zakresu przedsiębiorczości: podręcznika, kursów e-learningowych, programów warsztatów oraz gier i konkursów edukacyjnych.

Iwona Majewska-Opiełka

Iwona Majewska-Opiełka

Psycholog, trener w biznesie, mentor i doradca kadry kierowniczej i handlowców. Specjalista w kształtowaniu charakteru sprzyjającego skutecznemu działaniu. Autorka logodydaktyki - unikatowej koncepcji programów szkoleniowych opartych na spójnej filozofii. Autorka kilkunastu książek z zakresu samodoskonalenia, m.in.: „Droga do siebie”, „Ku doskonałości”, „Akademia Sukcesu”, „Umysł lidera”, „Korepetycje z sukcesu”, „Wychowanie do szczęścia”, „Jak mówić, żeby nas słuchano”.

dr Wojciech Głód

Wojciech Głód

Pracownik Akademii Ekonomicznej w Katowicach – asystent w Katedrze Przedsiębiorczości i Zarządzania Innowacyjnego. Współpracuje z placówkami ochrony zdrowia w charakterze doradcy/analityka. Posiada bogate doświadczenie zawodowe związane z prowadzeniem zajęć dydaktycznych i szkoleń m.in. z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, zwłaszcza w zakresie komunikacji interpersonalnej i pracy zespołowej. Uczestnik kilkunastu konferencji i autor licznych publikacji naukowych z zakresu zarządzania.

dr hab. Grzegorz Głód

Grzegorz Głód

Adiunkt w Katedrze Przedsiębiorczości i Zarządzania Innowacyjnego Akademii Ekonomicznej w Katowicach oraz doradca biznesowy współpracujący z organizacjami sektora publicznego i prywatnego. Specjalizuje się w badaniach na temat konkurencyjności przedsiębiorstw, zarządzania w sektorze publicznym oraz narzędziach menedżerskich, w tym w szczególności z zakresu controllingu. Zrealizował wiele projektów o charakterze doradczo-szkoleniowym oraz współpracował z jednostkami ochrony zdrowia pełniąc funkcje zarządczo-doradcze.

dr Katarzyna Czech

Katarzyna Czech

Specjalista z zakresu międzynarodowych stosunków gospodarczych oraz negocjacji i współpracy z partnerem zagranicznym. Współtwórca kierunku międzynarodowe stosunki gospodarcze oraz specjalności handel zagraniczny na kierunku ekonomia. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół międzynarodowego przepływu kapitału i strategii zrównoważonego rozwoju krajów Unii Europejskiej. W ramach studiów podyplomowych handel zagraniczny prowadzi warsztaty z negocjacji w środowisku międzynarodowym. Prywatnie miłośnik narciarstwa alpejskiego i literatury francuskiej.

dr Mirosława Malinowska

Mirosława Malinowska

Specjalista z zakresu komunikacji marketingowej, marketingu oraz badań rynku. Pracownik Katedry Rynku i Konsumpcji oraz Centrum Badań i Ekspertyz Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Współautor specjalności na kierunku ekonomia, kierownik studiów podyplomowych: Komunikacja w biznesie, Marketing i PR. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół efektywności komunikacji marketingowej. Kierownik wielu projektów realizowanych na rzecz praktyki gospodarczej.

Marian Owerko

Marian Owerko

Współzałożyciel i Prezes Zarządu BAKALLAND S.A., lidera rynku bakalii w Polsce i jednej z bardziej znanych marek spożywczych wśród polskich konsumentów.

dr Daniel Kukla

Daniel Kukla

Doktor nauk humanistycznych. Doradca zawodowy. Pracownik Zakładu Doradztwa Zawodowego, Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Autor kilkudziesięciu artykułów opublikowanych w kraju i zagranicą w językach kongresowych. Uczestnik wielu międzynarodowych konferencji i sympozjów. Aktywnie współpracuje z wieloma ośrodkami akademickimi w Polsce. Specjalizuje się w poradnictwie zawodowym i doradztwie personalnym. Wśród ważniejszych publikacji można wymienić m.in.: „Komunikacja w doradztwie zawodowym” (2008), „Wielowymiarowość poradnictwa w życiu człowieka. Wybrane obszary” (2009). Preorientacja i orientacja zawodowa w edukacji (2010).

Jacek Zalewski

Jacek Zalewski

Pracuje w Komisariacie Policji Warszawa Targówek w Referacie ds. Nieletnich i Patologii. Absolwent Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydziału Instytutu Studiów nad Rodziną oraz Prawa Europejskiego. Wykładowca w Szkole Wyższej Przymierza Rodzin w Warszawie. Na co dzień zajmuje się współpracą Policji z placówkami oświatowo-wychowawczymi, prowadzi postępowania wobec nieletnich sprawców czynów karalnych oraz wobec przejawów demoralizacji.

dr Krzysztof Niestrój

Krzysztof Niestrój

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, adiunkt w Katedrze Logistyki Ekonomicznej na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Prowadzi zajęcia dydaktyczne z podstaw logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw, sieci logistycznych oraz zarządzania projektami. Współpracuje z przedsiębiorstwami w zakresie projektowania i doskonalenia rozwiązań logistycznych.

Paweł Kapica

Paweł Kapica

Trener, menedżer, artysta, Dyrektor oddziału ASDIMO w Gdańsku. Jest pasjonatem rozwoju. Uwielbia przekazywać innym swój entuzjazm i pozytywną energię. W swojej pracy trenera szczególną uwagę zwraca na skuteczne przekazywanie informacji oraz na twórcze wykorzystanie potencjału zarówno poszczególnych uczestników, jak i całej grupy. W pełni utożsamia się z tym, czego uczy. Specjalizuje się w tematyce kreatywności i skutecznym komunikowaniu się. Twórca unikatowej metody wspierania rozwoju kariery artystów.

Katarzyna Kowalska-Jarnot

Katarzyna Kowalska-Jarnot

Trener i konsultant ASDIMO. Praktyk NLP. Absolwentka Wydziału Prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz studiów podyplomowych z Public Relations. Doktorantka na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Pisze pracę doktorską z zagadnień związanych z kreowaniem wizerunku firmy. Wykładowca Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki oraz Consulting and Training Institute. Od lat interesuje się rozwojem i doskonaleniem kompetencji osobistych. Wierzy, że można świadomie kierować sobą i swoim życiem, tak aby być bardziej efektywnym, spełnionym i usatysfakcjonowanym.

Małgorzata Ohme

Małgorzata Ohme

Psycholog, psychoterapeuta, wykładowca i doktorantka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie oraz psychoterapeuta Akademickiego Centrum Psychoterapii SWPS. Prowadzi terapię indywidualną oraz rodzinną w podejściu poznawczo-behawioralnym oraz systemowym. Zajmuje się edukacją rodziców i rozpowszechnianiem wiedzy psychologicznej w mediach. Współprowadzi comiesięczną rubrykę w czasopiśmie "Twoje Dziecko". Zainteresowania naukowe to: psychologia rozwojowa, psychopatologia dzieci i młodzieży, zaburzenia odżywiania oraz nadwaga i otyłość, terapia systemowa i poznawczo-behawioralna.

Wojciech Eichelberger

Wojciech Eichelberger

Absolwent psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, psychoterapeuta i trener. Współtwórca i dyrektor Instytutu Psychoimmunologii w Warszawie. W swoich projektach szkoleniowych i terapeutycznych odwołuje się do koncepcji terapii integralnej, która oprócz psychiki bierze pod uwagę ciało, energię i duchowość człowieka. Autor i współautor wielu popularnych książek z pogranicza psychologii, antropologii i duchowości. Współtwórca programów telewizyjnych popularyzujących wiedzę i refleksję z obszaru psychologii egzystencjalnej. Publikuje wywiady, felietony i eseje m.in. w "Zwierciadle", "Charakterach", "Polityce", "Więzi", "Życiu Duchowym".

dr Andrzej Wodecki

Andrzej Wodecki

MBA, kierownik Uniwersyteckiego Centrum Zdalnego Nauczania i Kursów Otwartych UMCS w Lublinie. Aktywnie uczestniczy w wielu polskich i międzynarodowych projektach z zakresu e-learning i społeczeństwa informacyjnego. Specjalizuje się w rozwoju start-up’ów (obszar biznesu elektronicznego), doradztwie strategicznym (szczególnie w obszarze szkolnictwa wyższego), problematyce kapitału intelektualnego oraz wdrożeniach systemów ERP w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi. Od wielu lat wykładowca na najlepszych polskich programach MBA. Pasjonat kultury antycznej, fitnessu i świętego spokoju na wsi.

prof. Marek Bryx

Marek Bryx

Pracownik SGH od 1978 roku, profesor SGH od 2000, kierownik Katedry Inwestycji i Nieruchomości, prorektor ds. rozwoju SGH. Autor ponad 200 publikacji naukowych. Główną osią jego rozległych zainteresowań badawczych był i jest problem nieruchomości – ich tworzenia w procesie inwestycyjnym, zarządzania gotowymi obiektami, obrotu nimi, finansowania transakcji przy zastosowania różnych metod, a zwłaszcza systemów finansowania - zarówno komercyjnego, jak i z wykorzystaniem pieniędzy publicznych.

Prof. dr hab. inż. arch. Ewa Stachura

Ewa Stachura

Architekt, absolwentka Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej, doktor habilitowany nauk technicznych; adiunkt na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach (na kierunku Gospodarka Przestrzenna). Wykładowca zagadnień z obszaru architektury i urbanistyki, nieruchomości i komunikacji wizualnej; prowadzi zajęcia dydaktyczne oraz szkolenia, treningi i prezentacje dla środowisk biznesowych. Autorka książek oraz artykułów z dziedziny gospodarowania nieruchomościami, architektury, komunikacji marketingowej a także historii architektury. Właściciel i projektantka w pracowni architektonicznej.

Bogusława Niewęgłowska

Bogusława Niewęgłowska

Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Katowicach i Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. W bankowości od 1990 roku. Obecnie pracuje w Banku BGŻ SA. Społecznie pełni funkcję prezesa Klubu FOR w Katowicach. Angażuje się w działania mające wpływ na rozwój społeczeństwa obywatelskiego.

dr Krzysztof Celka

Krzysztof Celka

Adiunkt w Katedrze Inwestycji i Nieruchomości Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Jest wykładowcą i konsultantem w zakresie zarządzania nieruchomościami, inwestycji w nieruchomości i analiz rynku nieruchomości. Współautor projektów dla praktyki życia gospodarczego z dziedziny zarządzania projektami inwestycyjnymi na rynku nieruchomości.

dr Piotr Stobiecki

Piotr Stobiecki

Doktor nauk ekonomicznych. Jako adiunkt prowadzi zajęcia ze studentami na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu w Katedrze Inwestycji i Rynków Kapitałowych. Jest wykładowcą Szkoły Giełdowej przy GPW w Warszawie, a także członkiem rad nadzorczych spółek publicznych. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe związane z audytem, doradztwem transakcyjnym oraz rynkiem kapitałowym. Zarządza i nadzoruje projekty z zakresu fuzji i przejęć.

prof. Halina Zboroń

Halina Zboroń

Dyscyplina naukowa: nauki ekonomiczne, dziedzina: ekonomia, specjalność: metodologia nauk ekonomicznych. Zainteresowania badawcze: metodologia nauk ekonomicznych, filozofia gospodarcza, etyka gospodarcza. Członek Rady Wydziału Ekonomii, Wydziałowej Komisji ds. Nostryfikacji Dyplomów i Tytułów Zawodowych Uzyskanych Za Granicą, członek międzynarodowej organizacji etyki biznesu EBEN.

prof. Jacek Kall

Jacek Kall

Profesor w Katedrze Marketingu Produktu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Autor jednych z pierwszych na polskim rynku książek poświęconych reklamie oraz marce. Prowadził zajęcia na studiach podyplomowych, m.in. na Uniwersytecie Jagiellońskim, Uniwersytecie Warszawskim, a także Szkole Głównej Handlowejw Warszawie. Współtwórca Businessman Magazine.

Katarzyna Grabiec

Katarzyna Grabiec big

Katarzyna Grabiec

dr Adam Wyszkowski

Adam Wyszkowski

Doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Zakładzie Przedsiębiorczości Wydziału Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku. Do głównych zainteresowań należą: zagadnienia podatkowe, problematyka rozwoju przedsiębiorczości oraz zewnętrznych bezzwrotnych źródeł finansowania. Autor wielu artykułów z zakresu problematyki opodatkowania, autor opracowań z zakresu pozyskania środków unijnych przez jednostki samorządu terytorialnego i przedsiębiorstwa. Członek komisji oceny projektów. Wykładowca akademicki przedmiotów z zakresu opodatkowania,przedsiębiorczości i zarządzania projektami unijnymi.

Jarosław Kilon

Jarosław Kilon

Trener i wykładowca akademicki. Współpracuje z Politechniką Białostocką, Uniwersytetem w Białymstoku, Wyższą Szkołą Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Fundacją Wspierania Matematyków i Informatyków Niesprawnych Ruchowo oraz szeregiem firm szkoleniowych i doradczych. Jest autorem i współautorem opracowań, artykułów i podręczników z zakresu nowoczesnych finansów, inwestowania w papiery wartościowe, nauczania na odległość oraz marketingu interaktywnego. Wykładowca na uniwersytetach w Finlandii, Szwecji i Estonii. Autor i współrealizator szeregu projektów badawczych o charakterze społeczno-gospodarczym o randze krajowej i międzynarodowej. Stypendysta Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

Łukasz Siemieniuk

Łukasz Siemieniuk

Asystent w Zakładzie Informatyki Wydziału Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku, absolwent Uniwersytetu w Białymstoku oraz Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku, dyrektor Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości w Białymstoku, szkoleniowiec z zakresu przedsiębiorczości akademickiej. Jest autorem wielu publikacji dotyczących zarządzania kapitałem intelektualnym.

dr Marek Kruk

Marek Kruk

Adiunkt w Zakładzie Zarządzania na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku; tytuł doktora nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu uzyskał w kwietniu 2006r. na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego; do głównych zainteresowań naukowych należą: marketing, w tym marketing przemysłowy (B2B), marketing partnerski i marketing w handlu i usługach, jak również kwestie przywództwa w biznesie; doświadczony trener w zakresie marketingu i sprzedaży; posiada certyfikat NLP Practictioner in Busieness.

Sylwester Pilipczuk

Sylwester Pilipczuk

Certyfikowany trener, coach, wykładowca, doktorant nauk ekonomicznych na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku, były prezes, obecnie członek Stowarzyszenia Kuźnia Talentów. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się na inwestowaniu w kapitał ludzki w sektorze high-tech, zarządzaniu talentami, efektywności coachingu. Założyciel i właściciel firmy szkoleniowej Pro-metheus.

Beata Skowrońska

Beata Skowrońska big

Beata Skowrońska

Malwina Faliszewska

Malwina Faliszewska

Absolwentka SGH na kierunku Stosunki Międzynarodowe oraz Uniwersyteckiego Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języka Francuskiego na UW. Pracuje w Banku BPH jako asystentka Wiceprezesa Zarządu Banku dla Pionu Zarządzania Ryzykiem. Prywatnie mama 2 córek. Pasjonatka rozwoju osobistego i odkrywania w ludziach ich możliwości twórczych.

Małgorzata Romaniuk

Małgorzata Romaniuk

Absolwentka prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Od marca 2011 r na stanowisku Dyrektora Zaradzającego Obszarem Operacji Ryzyka Hipotecznego w Banku BPH GE Capital Group. Uczestniczyła w licznych szkoleniach korporacyjnych – szkoliła swój warsztat menedżerski w ramach Crotonville curriculum oraz szkoleniu Six Sigma (zakończone certyfikacją Green belt), ukończyła również programu korporacyjny Collections Leadership Development Program. Jest zaangażowana w działania Women’s Network, pełni także rolę lidera Zespołu ds. walki z nałogiem tytoniowym w ramach programu HealthAhead.

Agnieszka Bierawska

Agnieszka Bierawska big

Agnieszka Bierawska

Sebastian Wons

Sebastian Wons big

Sebastian Wons

Iwona Przeczek

Iwona Przeczek big

Absolwentka Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego o kierunku Skarbowość oraz Integracja Europejska. Trener Banku BPH S.A. w zakresie sprzedaży Kredytów Gotówkowych, Kart Kredytowych, Kont Osobistych, Lokat, Ubezpieczeń. Specjalista ds. szkoleń z zakresu tzw. „Technik Miękkich”, a w szczególności technik sprzedażowych, postaw negocjacyjnych oraz rozwijania tych umiejętności u sprzedawców. Prywatnie szczęśliwa mama.

Andrzej Markiewicz-Markielewicz

Andrzej Markiewicz-Markielewicz big

Absolwent Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W bankowości od 2007 roku. Obecnie pracuje w Banku BPH na stanowisku specjalisty ds. szkoleń. W swojej pracy szczególną uwagę zwraca na rzetelne a zarazem skuteczne przekazywanie informacji.

Maciej Stypułkowski

Maciej Stypułkowski

Absolwent Wydziału Ekonomii Uniwersytetu w Białymstoku. Od ponad 8 lat prowadzi dynamicznie rozwijającą się księgarnię interntową selkar.pl. Największy sprzedawca książek na Allegro. Firma może pochwalić się licznymi nagrodami (Laur Klienta w kategorii Odkrycie roku 2010, 1 miejsce w rankingu Opineo.pl i Skapiec.pl, Laureat Rankingu Zaufane Opinie 2010, 3 miejsce w kategorii Multimedia w Rankingu Zaufane Opinie Ceneo.pl 2011, 8 miesjce wśród księgarni w Rankingu sklepów internetowych 2012 Money.pl.)

dr Wojciech Wiza

Wojciech Wiza big

dr Wojciech Wiza

Piotr Dąbrowski

Piotr Dąbrowski

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Katowicach, a obecnie pracownik na stanowisku asystenta w Katedrze Bankowości i Rynków Finansowych macierzystej uczelni. Posiada piętnastoletnie doświadczenie inwestycyjne, jest samodzielnym traderem na polskich i zagranicznych rynkach terminowych oraz projektantem automatycznych systemów transakcyjnych. Ponadto prowadzi szkolenia i warsztaty z zakresu analizy technicznej dla profesjonalnych graczy giełdowych oraz wykłady na polskich uczelniach dotyczące rynków finansowych. Świadczy usługi doradztwa ekonomicznego dla przedsiębiorstw w zakresie zarządzania ryzykiem kursowym oraz zarządzania aktywami.

dr Grażyna Koniorczyk

Grażyna Koniorczyk big

dr Grażyna Koniorczyk

Hanna Wawrzyniak

Hanna Wawrzyniak

Hanna Wawrzyniak

Grzegorz Jurczyk

Grzegorz Jurczyk

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej na kierunku Handel Zagraniczny. W latach 1994-1997 konsultant w firmie doradczej Bain & Company, w latach 1998-2002 w Fiat Bank Polska S.A., początkowo jako Dyrektor Departamentu Sprzedaży i Marketingu, później od 2000 roku - członek Zarządu. W latach 2003-2006 członek Zarządu, a następnie Wiceprezes Zarządu Santander Consumer Banku. W latach 2006-2007 Dyrektor ds. Sprzedaży Produktów Samochodowych w Europie Środkowo-Wschodniej w General Electric International. Od 2007 do 2009 roku pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu i Dyrektora Pionu Sprzedaży GE Money Banku, a po połączeniu z Bankiem BPH Dyrektora Zarządzającego Obszaru Dystrybucji Pośredniej. Obecnie Wiceprezes Zarządu zarządzający Pionem Sprzedaży.

Lech Pilecki

Lech Pilecki big

Lech Pilecki

dr Paweł Topol

Paweł Topol

Autor kieruje Pracownią Edukacyjnych Zastosowań Informatyki Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM w Poznaniu. Od kilku lat jest też wykładowcą online w Appalachian State University (USA). Obszary jego zainteresowań badawczych to: innowacje w e-nauczaniu, technologie informacyjne w kształceniu nauczycieli, funkcjonalność edukacyjna trójwymiarowych światów wirtualnych oraz - również jako anglisty - nauka języków obcych wspomagana komputerowo (CALL). Jest autorem książki Intermedialne nauczanie języka obcego oraz licznych publikacji polskich i zagranicznych.

Dawid Pacha

Dawid Pacha

Dawid Pacha

Tomasz Szponder

Tomasz Szponder

Prezes i współzałożyciel Poznańskiego Domu Wydawniczego "Rebis".

prof. Piotr Banaszyk

Piotr Banaszyk

Doktor habilitowany nauk ekonomicznych, profesor nadzwyczajny UEP. Prorektor ds. Edukacji i Studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

dr Agnieszka Poczta-Wajda

Agnieszka Poczta-Wajda

Adiunkt w Katedrze Makroekonomii i Gospodarki Żywnościowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Stypendystka Polsko-Amerykańskiej Fundacji Fulbrighta. Jej zainteresowania naukowe dotyczą liberalizacji handlu artykułami rolnymi, instrumentów polityki handlowej, związków makroekonomii z gospodarką żywnościową oraz modelowania rynków rolnych. Autorka licznych publikacji na temat polityki wsparcia rolnictwa w aspekcie multilateralnej liberalizacji handlu artykułami rolno-żywnościowymi.

dr Piotr Drygas

Piotr Drygas

dr Piotr Drygas

dr hab. Katarzyna Szarzec

Katarzyna Szarzec

dr hab. Katarzyna Szarzec

dr hab. Grzegorz Leszczyński, prof. nadzw. UEP

Grzegorz Leszczyński, prof. nadzw. UEP big

dr hab. Grzegorz Leszczyński, prof. nadzw. UEP

Ewa Nowak

Ewa Nowak

Z wykształcenia pedagog terapeuta. Pisarka, autorka ponad dwudziestu powieści dla młodzieży. Wielokrotnie nagradzana w konkursach literatury dziecięcej i młodzieżowej.

Beata Kosiacka

Beata Kosiacka

Psychopedagog kreatywności. Z zamiłowania trenerka rozwoju osobistego. Założycielka Założycielka Babskiej Dżungli, w której chce dzielić się z innymi kobietami swoimi odkryciami i doświadczeniami, nawzajem inspirować i wspierać w działaniu.

Małgorzata Floraszek

Małgorzata Floraszek

Absolwentka Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończyła podyplomowe studia Kompetencji Wychowawczych oraz podyplomowe studia Profesjonalizacji Kompetencji Nauczyciela. Ukończyła podstawowy kurs Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu BSFT, a obecnie kontynuuje kształcenie w zaawansowanym cyklu szkoleń w tym kierunku. Ambasadorka metody „kids skills” w Polsce. Pracuje jako psycholog i terapeuta w szkole podstawowej oraz gimnazjum. Opracowała autorski program warsztatów i szkoleń związanych z zagadnieniem porozumienia oraz współdziałania.

dr Andrzej Dzun

Andrzej Dzun big

dr Andrzej Dzun

dr Anna Gardocka

Anna Gardocka big

dr Anna Gardocka

Andrzej Słonecki

Andrzej Słonecki big

Andrzej Słonecki

Anna Resler

Anna Resler

Absolwentka SWPS, certyfikowany terapeuta poznawczo-behawioralny, członek Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej, terapeuta systemowy. Pracuje z dziećmi, młodzieżą i rodzinami w Samodzielnym Publicznym Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Warszawie oraz współpracuje z poradnią psychologiczną Centrum CBT i Fundacją Warto Wiedzieć. Od kilku lat prowadzi treningi i warsztaty, m.in. z zakresu komunikacji, asertywności, umiejętności społecznych oraz sztuki prezentacji dla wychowawców, nauczycieli, rodziców i firm.

dr Mirosław Wójciak

Mirosław Wójciak big

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii, adiunkt w Katedrze Ekonometrii na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Prowadzi zajęcia dydaktyczne z ekonometrii, prognozowania, pomiaru i oceny ryzyka finansowego. Autor publikacji z zakresu ryzyka kredytowego oraz ryzyka rozwoju nowych technologii.

Bogumiła Barańska

Bogumiła Barańska

Socjolog, psycholog społeczny, adiunkt w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Konsultant i trener firm szkoleniowych. Specjalista w zakresie zarządzania publicznego, komunikacji społecznej, interpersonalnej, negocjacji i public relations. Autor kilkudziesięciu prac z zakresu zagadnień społecznych.

dr Michał Trzęsiok

Michał Trzęsiok

Doktor nauk ekonomicznych, od wielu lat związany z Katedrą Matematyki Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Zajmuje się badaniem i rozwijaniem metod wielowymiarowej analizy statystycznej, czyli narzędziami matematycznego i statystycznego modelowania zjawisk ekonomicznych. Poszukiwanie rozwiązań problemów natury ekonomicznej z wykorzystaniem aparatu matematycznego oraz wyjaśnianie i nauczanie takich zagadnień są wciąż dla niego źródłem inspiracji i satysfakcji.

Jolanta Łebek

Jolanta Łebek big

Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego (Pedagogika Opiekuńczo – Wychowawcza i Organizacja Pomocy Społecznej) oraz Akademii Pedagogicznej w Krakowie (Doradztwo Zawodowe). Wieloletni pracownik w sektorze oświaty, w tym 13 letni staż pracy jako pedagog szkolny. Aktualnie pracownik Poradni Psychologiczno Pedagogicznej nr2 w Sosnowcu, gdzie zajmuje się m.in. diagnozą pedagogiczną oraz preferencji edukacyjno – zawodowych uczniów. Od 2008 roku nadzoruje wdrażanie Miejskiego Systemu Doradztwa Zawodowego w Sosnowcu.

dr Michał Kucia

Michał Kucia

Adiunkt w Katedrze Rynku i Konsumpcji Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Naukowo zajmuje się szeroko rozumianym e-biznesem.
Stale współpracuje z praktyką gospodarczą w zakresie optymalizacji działalności handlowej w Internecie oraz e-marketingu. Posiada również doświadczenie w projektowaniu serwisów aukcyjnych. Ponadto był kierownikiem i wykonawcą w ponad 25 projektach badawczych na rzecz praktyki gospodarczej.
Jest autorem lub współautorem kilkunastu publikacji z zakresu handlu elektronicznego oraz Internetu w marketingu, w tym m.in.: „Konsument w dobie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy" (2010) "Produkty i marki w opinii e-konsumentów" (2011) czy „The retail trade in Europe – diagnosis and future prespectives" (2015). Jest członkiem Polskiego Naukowego Towarzystwa Marketingowego. Kierownik studiów podyplomowych Menedżer e-commerce i social media. Absolwent Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego w Katowicach oraz University of Tilburg w Holandii.

Joanna Dolecka

Joanna Dolecka big

p. Joanna Dolecka

Marcin M. Drews

Marcin M. Drews

Dziennikarz, pisarz, nauczyciel akademicki. Współtwórca pierwszej polskiej gry przygodowej na PC. Od 1990 roku nieprzerwanie w branży dziennikarskiej. Współzałożyciel i wiceprezes Stowarzyszenia Twórców i Organizatorów Kultury. Autor dwóch książek, wielu reportaży telewizyjnych i prasowych, czterech zrealizowanych scenariuszy do gier, opowiadań nagradzanych w ogólnopolskich konkursach literackich oraz kilku referatów naukowych, w tym pierwszego w Polsce opracowania na temat zjawiska diaporamy. Członek Polskiego Towarzystwa Badania Gier. Obecnie scenarzysta i PR manager w Can't Stop Games - spółce będącej liderem gier społecznościowych.

nadkom. Marcin Zimoń

Marcin Zimoń big

Nadkomisarz, Wydział Prewencji, Stołeczna Komenda Policji. Doświadczenie w pracy w pionie kryminalnym, komórki dochodzeniowo-śledcze, zwalczania przestępczości gospodarczej oraz w pionie prewencyjnym i w komórkach wywiadowczych, nieletnich i patologii. Od 2004 roku na stanowiskach kierowniczych wydziałów właściwych do spraw prewencji w Komendach Rejonowych Policji garnizonu stołecznego. Od 2008 roku na stanowisku eksperta w Wydziale Prewencji Komendy Stołecznej Policji. Nadzoruje realizację zadań z zakresu przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości nieletnich, opracowuje programy prewencyjne, prowadzi szkolenia dla funkcjonariuszy oraz podmiotów zewnętrznych.

mł. insp. Maciej Karczyński

Maciej Karczyński

Rzecznik Prasowy Komendanta Stołecznego Policji.

dr Joanna Czech-Rogosz

Joanna Czech-Rogosz

Doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Ekonomii Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Współpracuje z Polskim Towarzystwem Ekonomicznym, jest sekretarzem Komitetu Okręgowego w Katowicach Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej. Zainteresowania badawcze: współczesne systemy gospodarcze (zwłaszcza niemiecka społeczna gospodarka rynkowa), porządek konkurencji i polityka konkurencji, konkurencyjność, funkcjonowanie gospodarki światowej i jej podmiotów w warunkach globalizacji, przemiany strukturalne we współczesnych gospodarkach.

Andrzej Karolczyk

Andrzej Karolczyk big

Terapeuta, specjalista terapii uzależnień Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie "Droga", mediator rodzinny metodą N.V.C.(Porozumienie bez przemocy), wg metody Marshalla Rosenberga.

prof. Ewa Jerzyk

Ewa Jerzyk

Profesor nadzwyczajny UEP, pracuje jako adiunkt w Katedrze Strategii Marketingowych na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Zakres zainteresowań naukowych: kreatywność, innowacyjność, design, komunikacja międzyludzka, rozwijanie kompetencji pracowników.

Wojciech Mora

Wojciech Mora

Jest Członkiem Zarządu BP Europa SE, spółki kierującej działaniami BP w Europie Centralnej, pierwszym i jak dotąd jedynym Polakiem zasiadającym w tym gremium. W Castrol Polska i BP Polska (które wchodzą w skład BP Europa) działa od 15 lat, pełniąc różne funkcje – początkowo był dyrektorem sprzedaży w Polsce, a następnie Dyrektorem ds. Sprzedaży Regionu Europa. Studiował nauki ekonomiczne w Budapeszcie i w Warszawie (MBA).

Witold Kundzewicz

Witold Kundzewicz big

Redaktor naczelny Wielkopolskiej Telewizji Kablowej, założyciel portalu e-poznan.pl.

prof. Ewa Czerniawska

Ewa Czerniawska

Doktor habilitowany, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Warszawskiego. Dziekan Wydziału Psychologii UW (od 2008). Zajmuje się badaniami nad metapoznaniem i aktywnością strategiczną, nad wpływem muzyki na procesy poznawcze oraz funkcjami węchowymi człowieka. Jest autorką, współautorką i redaktorką 8 prac zwartych, m.in. Dynamika zachowań strategicznych w uczeniu się z tekstów podręcznikowych (1999), Psychologia węchu i pamięci węchowej (wspólnie z J.M. Czerniawską-Far, 2007), Psychologia nauczania. Ujęcie poznawcze (wspólnie z M. Ledzińską, 2011) oraz ponad 80 artykułów i rozdziałów.

dr Alicja Długołęcka

Alicja Długołęcka

Absolwentka Wydziału Pedagogiki na Uniwersytecie Warszawskim,  doktor nauk humanistycznych. Od wielu lat zajmuje się edukacją psychoseksualną i seksualnością kobiet - prowadzi szkolenia dla specjalistów i młodzieży, jest wykładowcą na Podyplomowych Studiach Wychowania Seksualnego na Uniwersytecie Warszawskim i Seksuologii Klinicznej w Wyższej Szkole Psychologii Społecznej oraz Akademii Medycznej i Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie, autorką licznych książek i artykułów z tego zakresu m.in. podręcznika dla gimnazjalistów do „wychowania do życia w rodzinie” i monografii „Edukacja seksualna”, „Jak się kochać” i „Seks na wysokich obcasach”oraz niedawno wydanej książki dla dzieci „Zwykła książka o tym, skąd się biorą dzieci”. Swoją pracę naukową i popularyzatorską poświęca profilaktyce zaburzeń psychoseksualnych, szeroko rozumianej edukacji seksualnej i propagowaniu „zdrowia seksualnego”.

Katarzyna Pietraszek

Katarzyna Pietraszek

Psycholog, metodyk nauczania online w Centrum Rozwoju Edukacji Niestacjonarnej SGH. Doświadczenie dydaktyczne zdobywała w pracy z młodzieżą i dorosłymi jako trener i wykładowca akademicki. Zainteresowania naukowe: psychologia różnic indywidualnych, metodologia badań społecznych, wykorzystanie nowoczesnych technologii w dydaktyce.

prof. Aleksander Sulejewicz

Aleksander Sulejewicz big

prof. Aleksander Sulejewicz

dr Dariusz Malinowski

Dariusz Malinowski big

dr Dariusz Malinowski

dr Łukasz Baratyński

Łukasz Baratyński

Wykładowca akademicki na Wydziale Ekonomii w Wyższej Szkole Ekonomii i Prawa w Kielcach. Wykłada mikro- i makroekonomię oraz zarządzanie. Ukończył również politologię w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Interesuje się motoryzacją i piłką nożną.

dr Marek Szewczyk

Marek Szewczyk

Absolwent Wydziału Ekonomicznego UMCS w Lublinie, doktor nauk ekonomicznych, pracownik Zakładu Makroekonomii na Wydziale Zarządzania i Administracji Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach. Dodatkowe doświadczenie zawodowe: przedsiębiorstwa przemysłowe, administracja, banki. Zainteresowania naukowe: system bankowy i jego funkcjonowanie.

Kornelia Bem-Kozieł

Kornelia Bem-Kozieł

Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, gdzie ukończyła zarówno studia magisterskie, jak i doktoranckie. Wykładowca w Wyższej Szkole Ekonomi i Prawa w Kielcach. Współpracuje jako trener m.in. z takimi firmami jak SEKA S.A., ABAKUS Konsulting, SiR. Jej zainteresowania naukowe skupiają się wokół społecznej odpowiedzialności biznesu. Prywatnie uwielbia podróże i interesuje się fotografią.

dr Marcin Szplit

Marcin Szplit

Doktor zarządzania, wykładowca Uniwersytetu Jana Kochanowskiego i Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa w Kielcach, absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Hobby: narciarstwo.

Magdalena Wilman

Magdalena Wilman big

Absolwentka Politechniki Świętokrzyskiej, kierunku Zarządzanie i Marketing oraz Politechniki Radomskiej, kierunku Ekonomii. Trener w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi; szkoleń z marchandisingu; obsługi klienta; metodyki prowadzenia szkoleń i coachingu; zarządzania konfliktem. Wykładowca Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa w Kielcach.

dr Agnieszka Piotrowska-Piątek

Agnieszka Piotrowska-Piątek

dr Piotrowska-Piątek

Beata Szynalska-Skarżyńska

Beata Szynalska-Skarżyńska big

p. Beata Szynalska-Skarżyńska

dr Bartłomiej J. Gabryś

Bartłomiej J. Gabryś

Adiunkt w Katedrze Przedsiębiorczości Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Autor lub współautor blisko kilkudziesięciu publikacji naukowych (głównie z przedsiębiorczości i zarządzania rozwojem organizacji) w tym blisko dwudziestu opublikowanych na najważniejszych konferencjach naukowych na świecie (American Academy of Management czy Asian Academy of Management) i w Europie (EURAM Conference, RENT Conference, ISBE Conference).

Magdalena Grochal-Brejdak

Magdalena Grochal-Brejdak big

p. Magdalena Grochal-Brejdak

Szymon Mitoraj

Szymon Mitoraj big

p. Szymon Mitoraj

dr Maria Buszman

Maria Buszman

Ekspertka w zakresie komunikacji i rozwoju, prezes firmy Buszman. Komunikacja Doradztwo Badania Strategie, kierownik studiów podyplomowych "Public relations – nowoczesna komunikacja w praktyce" i wykładowca akademicki na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Od 2001 roku doradza, szkoli, przygotowuje badania, strategie i zarządza projektami w dziedzinie komunikacji i rozwoju. Zrealizowała ponad 500 projektów i 3000 godzin szkoleniowych.

dr Wioletta Jakubowska

Wioletta Jakubowska big

dr Wioletta Jakubowska

Renata Budlewska

Renata Budlewska

Asystent w Katedrze Historii i Teorii Pieniądza Wydziału Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku. Absolwentka Uniwersytetu w Białymstoku na kierunkach ekonomia oraz zarządzanie i marketing. Jej zainteresowania naukowe skupiają się wokół zagadnień podatkowych, problematyki przedsiębiorczości, budowania wizerunku organizacji oraz biznesu odpowiedzialnego społecznie. Autorka licznych publikacji w tym zakresie. Doświadczony trener przedsiębiorczości.

dr Szymon Strojny

Szymon Strojny big

dr Szymon Strojny

dr Jacek Jastrzębski

Jacek Jastrzębski big

dr Jacek Jastrzębski

prof. Ewa Mińska-Struzik

Ewa Mińska-Struzik

Profesor nauk ekonomicznych, adiunkta w Katedrze Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Laureatka Nagrody Zespołowej Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia naukowe (2011r.) oraz kilku Nagród Rektora UEP. Autorka prac naukowych z zakresu teorii i praktyki handlu międzynarodowego, międzynarodowej dyfuzji technologii oraz ekspansji produkcji międzynarodowej. Współautorka i redaktor naukowa podręcznika "Wprowadzenie do ekonomii międzynarodowej".

dr Marek Zieliński

Marek Zieliński

Adiunkt w Katedrze Strategii Marketingowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Specjalizuje się w komunikacji na rynku B2B, negocjacjach i sprzedaży osobistej, technikach komunikacji międzyludzkiej. Autor bądź współautor licznych publikacji z tej tematyki. Kierownik Podyplomowych Studiów Komunikacji i Promocja w Biznesie. Prowadzi działalność szkoleniową, doradczą i konsultingową w ramach Smart Business Solutions. Partner CentrumB2B, członek Industrial Marketing and Purchasing Group.

Małgorzata Wirecka-Zemsta

Małgorzata Wirecka-Zemsta

Psycholog kliniczny, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, wykładowca w Wyższej Szkole Ekonomii i Prawa w Kielcach. Posiada doświadczenie w projektowaniu i prowadzeniu specjalistycznych szkoleń i warsztatów m.in. z zakresu komunikacji, negocjacji, podejmowania decyzji, kształtowania cech przywódczych, autoprezentacji oraz rozwoju kadr, motywowania i zarządzania.

Barbara Kopacz

Barbara Kopacz

Magister pedagogiki, nauczyciel dyplomowany, wykładowca akademicki, specjalizuje się w profilaktyce i psychoedukacji, rozwoju osobowym, edukacji zdrowotnej, promocji zdrowia.

Piotr Hnidan

Piotr Hnidan big

p. Piotr Hnidan

dr Ewa Tokajuk

Ewa Tokajuk

dr Ewa Tokajuk

Magdalena Łabuś

Magdalena Łabuś

Absolwentka socjologii Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej oraz studiów podyplomowych: Trener i organizator szkoleń, Trener aktywizacji społeczno-zawodowej, Trener metody Intermentoring. Autorka i prowadząca szkoleń z zakresu kompetencji interpersonalnych, zarządzania zasobami ludzkimi, umiejętności komunikacyjnych. W Stowarzyszeniu „Niezwykłe dzieci” pełniła funkcję asystenta dzieci z ADHD, prowadziła konsultacje dla rodziców tych dzieci. Właścicielka firmy szkoleniowej „Kreatywna edukacja”.

prof. Ewa Nowak

Ewa Nowak

Kierownik Zakładu Etyki w Instytucie Filozofii UAM. Założycielka i redaktor naukowy międzynarodowej serii wydawniczej CoOpera i e-CoOpera, założycielka i redaktor naczelna elektronicznego międzynarodowego czasopisma „Ethics in Progress Quarterly, członkini Internationale Fichte-Gesellschaft, Internationale Hegel-Gesellschaft, przewodnicząca Sekcji Filozoficznej Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.
Obszary badawcze:  standardy akademickiego kształcenia nauczycieli etyki, edukacja moralna, filozofia moralności, psychologia rozwoju moralnego, psychologia demokracji, etyka, filozofia społeczna, klasyczna filozofia niemiecka.

Sebastian Starzyński

Sebastian Starzyński

Prowadzi firmę badawczą ABR SESTA, która specjalizuje się w badaniach środowiska zakupowego i zachowań zakupowych. Prowadzi blog www.gryfikacja.pl, jest prelegentem na konferencjach oraz doradza firmom w zakresie wykorzystania gier i ich mechaniki. Współtworzy polską filię fundacji Khan Academy www.khanacadey.pl (bezpłatne materiały edukacyjne angażujące uczniów za pomocą gryfikacji). Prowadzi kilka spółek e-biznesowych, w tym Promo-Plan (pierwsza na świecie platforma do pełnego zarządzania promocjami) i SEMA Solutions (aplikacje dla szkół, agregator usług wysyłkowych). Nie zamyka się wyłącznie na środowiska badawczo-internetowe. W przeszłości wprowadzał na rynek polski sieć restauracji SUBWAY, obecnie tworzy nową sieć kawiarni mobilnych Coffee-Day.

Magdalena Zientalska

Magdalena Zientalska big

p. Magdalena Zientalska

Tomasz Szczęśniak

Tomasz Szczęśniak big

Absolwent SGH, współzałożyciel i CEO serwisu Briefly.

dr Renata Nestorowicz

Renata Nestorowicz big

dr Renata Nestorowicz

Anna Pisula

Anna Pisula big

p. Anna Pisula

Bożena Bednarek

Bożena Bednarek

Dziennikarka telewizyjna, prezenterka radiowa, specjalistka marketingu, medioznawca. W latach 2002-2007 rzecznik marszałka województwa podlaskiego, Dyrektor Departamentu Informacji i Promocji Województwa Podlaskiego a także redaktor naczelna portalu ”Wrota Podlasia”. Obecnie Wiceprezes Zarządu TV Białystok Sp. z o.o. dziennikarka tv, właścicielka STUDIA ŻELAZNA - Audio-videobooki, nauczyciel i trener regionalnych instytucji szkoleniowych. Prezes Federacji Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok i sekretarz Stowarzyszenia Szukamy Polski.

dr Grażyna Michalczuk

Grażyna Michalczuk big

dr Grażyna Michalczuk

dr Dariusz Perło

Dariusz Perło big

dr Dariusz Perło

dr Magdalena Rycerz-Fiuk

Magdalena Rycerz-Fiuk

Absolwentka Wydziału Germanistyki, publicystyki i wiedzy o komunikacji Uniwersytetu Wiedeńskiego, trener autoprezentacji. Obszar naukowy: asertywność, komunikacja perswazyjna, rola komunikacji interpersonalnej w społeczeństwie informacyjnym, mowa ciała. Zainteresowania: psychologia, parapsychologia, socjologia.

dr Wioletta Tokarska Ołownia

Wioletta Tokarska Ołownia big

dr Wioletta Tokarska Ołownia

dr Renata Zaborek

Renata Zaborek big

Doktor nauk humanistycznych Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, w zakresie pedagogiki. Wykładowca Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa w Kielcach.

Dariusz Fryziel

Dariusz Fryziel big

Absolwent kierunku psychologia w Wyższej Szkole Psychologii Społecznej w Warszawie. Praktyk - doradca ds. personalnych, zawodowo zajmuje się projektami HR, szkoleniami, zadaniami rozwojowymi, wsparciem menadżerów, relacjami międzyludzkimi. Wykładowca Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa w Kielcach.

dr Anetta Janowska

Anetta Janowska big

dr Anetta Janowska

dr Joanna Żukowska

Joanna Żukowska

Doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Zakładzie Zarządzania Międzynarodowego w Instytucie Międzynarodowego Zarządzania i Marketingu SGH. Posiada Międzynarodowy Certyfikat Trenera w zakresie treningu, uczenia się i rozwoju. Specjalizuje się w kompleksowym zarządzaniu zespołami sprzedażowymi, technikach sprzedaży oraz innowacyjnych rozwiązaniach dla działów sprzedaży.

dr Baha Kalinowska-Sufinowicz

Baha Kalinowska-Sufinowicz big

dr Baha Kalinowska-Sufinowicz

Joanna Hady

Joanna Hady

Doktorantka na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Warszawskiego. Pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry Polityki Społecznej i Gospodarczej Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie oraz Instytutu Badań i Analiz Finansowych. Absolwentka Wydziału Ekonomicznego WSIiZ w Rzeszowie. Prowadzi zajęcia dydaktyczne dla studentów m.in. z ekonomii, organizacji i zarządzania oraz negocjacji. Prowadzi szkolenia z zakresu komunikacji interpersonalnej, technik sprzedaży i negocjacji oraz negocjacji międzynarodowych w kontekście różnic kulturowych.

dr Bartosz Hordecki

Bartosz Hordecki

Adiunkt na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Specjalizuje się w badaniach przemian współczesnych dyskursów społeczno-politycznych oraz kultur polityczno-prawnych (zwłaszcza polskiej i rosyjskiej). Jego dziedzina zainteresowań badawczych to również nowe media i ich wpływ na postawy społeczne.

Michał Czekalski

Michał Czekalski big

p. Michał Czekalski

prof. Beata Skowron-Mielnik

Beata Skowron-Mielnik

prof. Beata Skowron-Mielnik

dr Karolina Janiszewska

Karolina Janiszewska big

dr Karolina Janiszewska

Beata Kardasz

Beata Kardasz big

Pedagog z 20-letnim stażem pracy, ceniony nauczyciel i wychowawca: jest nauczycielem języka polskiego w liceum ogólnokształcącym, a obecnie też zastępcą dyrektora do spraw wychowawczych. Ukończyła filologię polską na Uniwersytecie Warszawskim, studia podyplomowe z wiedzy o kulturze oraz liczne kursy o tematyce psychologicznej.

Alina Strycharz

Alina Strycharz

Psycholog, licencjonowany trener Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, niezależny konsultant. Ma za sobą wieloletnią praktykę menedżerską. Interesuje się zagadnieniami efektywności osobistej, asertywności, rozwoju oraz przywództwa. Jest autorką wielu programów szkoleń, warsztatów z zakresu projektowania treningu oraz rozwoju osobistego i zawodowego. Współpracuje jako trener, doradca z firmami szkoleniowymi. Karierę rozpoczynała jako psycholog kliniczny specjalizujący się w interwencjach kryzysowych, profilaktyce zdrowego stylu życia oraz przeciwdziałania uzależnieniom. Była v-ce prezesem Stowarzyszenia Promocji Zdrowia i Psychoterapii w Łodzi. Posiada licencje psychoterapeutyczną Europejskiego Stowarzyszenia Terapii Krótkoterminowej Nastawionej na Rozwiązanie.

Aneta Królik

Aneta Królik big

p. Aneta Królik

Iwona Boksa-Nowak

Iwona Boksa-Nowak big

p. Iwona Boksa-Nowak

Artur Osuchowski

Artur Osuchowski

Ekonomista, specjalizuje się w zarządzaniu wartością przedsiębiorstwa, restrukturyzacji działalności przedsiębiorstw, wycenie spółek na rynku kapitałowym. Obecnie zawodowo związany z firmą Ciech S. A., gdzie pełni funkcję Członka Zarządu.

Irena Jagiełło

Irena Jagiełło big

Irena Jagiełło

Elżbieta Hałaburda

Elżbieta Hałaburda

Absolwentka pedagogiki opiekuńczo - wychowawczej na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku, obecnie doktorantka w Katedrze Polityki Oświatowej macierzystego Wydziału. Prowadzi zajęcia z szeroko pojętej metodyki pracy z małym dzieckiem oraz wykorzystania metod aktywizujących w pracy z grupą. Aktywny członek OMEP (międzynarodowej Organizacji Wychowania Przedszkolnego).

Fabian Rzadkiewicz

Fabian Rzadkiewicz big

Założyciel i właściciel serwisu społecznościowego FriendSpotting.co

dr Katarzyna Martowska

Katarzyna Martowska

Doktor psychologii, Adiunkt w Katedrze Psychologii Różnic Indywidualnych (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie). Jej zainteresowania naukowe koncentrują się głównie wokół problematyki różnic indywidualnych w funkcjonowaniu poznawczym, emocjonalnym i społecznym. Zajmuje się również konstrukcją testów i kwestionariuszy (współautorka m.in. narzędzi do pomiaru inteligencji, stylów kierowania, temperamentu, kompetencji społecznych) i adaptacją narzędzi psychologicznych (Lista Przymiotnikowa ACL, Neutralny Kulturowo Test Inteligencji Cattella).

prof. Dominika Maison

Dominika Maison big

prof. Dominika Maison

prof. Lucyna Skorecka

Lucyna Skorecka big

prof. Lucyna Skorecka

dr Izabela Sowa

Izabela Sowa big

dr Izabela Sowa

Monika Łaciak

Monika Łaciak big

Monika Łaciak

Grzegorz Kowerda

Grzegorz Kowerda big

p. Grzegorz Kowerda

dr Anna Karbowa

Anna Karbowa big

Doktor nauk humanistycznych w zakresie psychologii, psychoterapeutka pracująca w nurcie psychodynamicznym. Pracuje jako adiunkt w Wyższej Szkole Psychologii Społecznej, Wydział Zamiejscowy w Poznaniu. Współpracuje z Instytutem Psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza prowadząc zajęcia dydaktyczne, biorąc udział w realizowanych tam projektach naukowych. Współpracuje również z działającymi w Poznaniu: Poradnią Zdrowia Psychicznego KATHARSIS oraz z Fundacją ,,Zero-Pięć'' (Fundacja na rzecz zdrowia psychicznego małych dzieci). Współprowadzi Poznańskie Centrum Psychologiczne ,,Trzy Poziomy''.

dr Agata Trzcinska

Agata Trzcinska

Asystent na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, psycholog i ekonomistka. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się na zagadnieniach socjalizacji ekonomicznej dzieci i młodzieży. Autorka publikacji naukowych poświęconych tej problematyce. Jest członkinią Akademickiego Stowarzyszenia Psychologii Ekonomicznej (ASPE)oraz International Association for Research in Economic Psychology (IAREP).

Agata Kilon

Agata Kilon big

mgr Agata Kilon

dr Krystyna Liszka

Krystyna Liszka

Pedagog, specjalista z zakresu edukacji wczesnoszkolnej, teorii kształcenia, konstrukcji programów edukacyjnych. Nauczyciel akademicki i wykładowca w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, Kolegium Nauczycielskim w Bytomiu, WSP TWP im. J. Korczaka w Warszawie, Wydziale Studiów Społecznych w Gliwicach przy WSB z siedzibą w Poznaniu. Aktywny społecznik, szczególnie w zakresie współpracy rodziców ze szkołą.

Małgorzata Dębowska

Małgorzata Dębowska big

Małgorzata Dębowska

dr Karol Bidziński

Karol Bidziński big

dr Karol Bidziński

dr Edyta Kosior

Edyta Kosior big

dr Edyta Kosior

dr Marta Karbowa

Marta Karbowa big

dr Marta Karbowa

dr Tomasz Kopczyński

Tomasz Kopczyński big

dr Tomasz Kopczyński

Monika Jędrzejewska

Monika Jędrzejewska big

p. Monika Jędrzejewska

Krzysztof Zowada

Krzysztof Zowada

Absolwent Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, nauczyciel i wykładowca przedmiotów logistycznych i ekonomicznych, posiada kilkuletnie doświadczenie w logistyce sieci handlowych, asystent w Katedrze Logistyki Ekonomicznej UE w Katowicach, jego zainteresowania naukowo-badawcze koncentrują się wokół logistyki małych i średnich przedsiębiorstw.

dr Marek Kulczycki

Marek Kulczycki

Wybitna osobowość świata finansów. Ukończył obecną SGH w Warszawie. Tam też rozpoczynał swoją karierę zawodową jako pracownik naukowo-dydaktyczny. Jest autorem kilkudziesięciu artykułów naukowych, podręczników oraz książek o tematyce ekonomicznej i finansowej. Były prezes, a obecnie członek Rady Nadzorczej Deutsche Bank PBC S.A. Wcześniej pracował między innymi w ONZ, Ministerstwie Handlu Zagranicznego jako dyrektor departamentu, Ministerstwie Przemysłu i Handlu jako podsekretarz stanu, prezes zarządu Pierwszego Polsko-Amerykańskiego Banku (dzisiaj Fortis Bank Polska S.A.).

dr Katarzyna Sekścińska

Katarzyna Sekścińska

Doktor nauk społecznych w zakresie psychologii, coach i trener. Psycholog i ekonomistka. Adiunkt w katedrze Psychologii Społecznej, w zakładzie Psychologii Organizacji i Pracy Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Jej zainteresowania naukowo-badawcze obejmują psychologię ekonomiczną i ekonomię behawioralną. Szczególnie interesują ją tematy związane z psychologicznymi i socjologicznymi czynnikami wpływającymi na ryzykowne wybory finansowe i wybory konsumenckie jak również zagadnienia socjalizacji ekonomicznej. Autorka ponad 30 artykułów naukowych opublikowanych w wysoko punktowanych czasopismach zagranicznych i krajowych oraz 60 wystąpień podczas konferencji naukowych. Z zamiłowania popularyzatorka nauki i żeglarka.

Kamil Wiktor

Kamil Wiktor big

Absolwent kierunku Maszyny Elektryczne na Politechnice Śląskiej. Założyciel oraz właściciel biura turystycznego SILESIA TRIP & HOTELS zajmującego się turystyką incoming-ową zorganizowanych grup jaki i turystów indywidualnych do Katowic oraz na Górny Śląsk. Kierując się nowatorskim spojrzeniem na miasto oraz region był inicjatorem oraz realizatorem miejskiej sieci wypożyczalni rowerowych oraz uruchomienia stałych wycieczek pojazdem elektrycznym po śródmieściu Katowic. Jako instruktor narciarstwa zjazdowego oraz windsurfingu jest zwolennikiem aktywnego spędzania czasu.

Piotr Biegun

Piotr Biegun big

Założyciel Whalla Labs, firmy tworzącej aplikacje mobile na platformy Android, Windows Phone i Windows 8. Uczestnik akceleratora Huge Thing, absolwent Wydziału Informatyki i Gospodarki Elektronicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Iwona Kordjak

Iwona Kordjak big

Iwona Kordjak

prof. Sławomir Smyczek

Sławomir Smyczek big

prof.Sławomir Smyczek

dr Blandyna Puszer

Blandyna Puszer big

dr Blandyna Puszer

dr Marcin Gołembski

Marcin Gołembski

Doktor nauk ekonomicznych – adiunkt w Katedrze Zarządzania i Analizy Zasobów Przedsiębiorstwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Trener, konsultant w zakresie strategii przedsiębiorstw, zarządzania zasobami ludzkimi, metod organizacji i zarządzania, przywództwa.
Praktyczne doświadczenia, na podstawie których rozwiązuje problemy biznesowe klientów, zdobywał pełniąc funkcje kierownicze i zarządcze w przedsiębiorstwach działających zarówno w branży produkcyjnej jak i usługowej. Był współautorem programów szkoleniowych realizowanych w ramach ogólnopolskich projektów finansowanych przez UE. Jest współautorem i prowadzącym projekty biznes coaching’u dla top management’u jednego z największych banków w Polsce.

dr Maciej Cieślukowski

Maciej Cieślukowski big

Adiunkt w katedrze Finansów Publicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Problematyka naukowo-badawcza: finanse publiczne, finanse UE, podatki w Polsce i innych państwach UE, zarządzanie projektami finansowanymi z funduszy UE.

dr Paweł Marszałek

Paweł Marszałek big

dr Paweł Marszałek

dr hab. Eryk Łon

Eryk Łon big

Dr hab. Eryk Łon zatrudniony jest na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. W latach 1998 – 2012 pracował w Katedrze Bankowości a od 2013 roku pracuje w Katedrze Finansów Publicznych UEP. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się na tematyce rynku kapitałowego i bankowości. Jest autorem książek: ,,Makroekonomiczne uwarunkowania koniunktury na polskim rynku akcji w świetle doświadczeń międzynarodowych” (2006 r.), ,,Warto mieć polską walutę” (2007 r.) oraz ,,Powiązania amerykańskiej polityki budżetowej i pieniężnej z sytuacją na dojrzałych i wschodzących rynkach akcji” (2011 r.).
Pan dr hab. Eryk Łon prowadzi na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu od listopada 2014 r. studia podyplomowe "Mistrzowie rynków finansowych".

Andrzej Sadowski

Andrzej Sadowski big

Andrzej Sadowski

prof. Krzysztof Borowski

Krzysztof Borowski big

prof. Krzysztof Borowski

Michał Rosiak

Michał Rosiak big

Michał Rosiak

prof. Stanisław Łobejko

Stanisław Łobejko big

prof.Stanisław Łobejko

Agnieszka Oleszczuk-Widawska

Agnieszka Oleszczuk-Widawska big

Współtwórczyni  Evenea.pl - systemu rejestracji uczestników i sprzedaży biletów online na wydarzenia, który między innymi został nagrodzony statuetką Aulera 2011. Od  września 2012 do końca 2013 roku Dyrektor największego na świecie akceleratora z Doliny Krzemowej - Founder Institute Warsaw oraz współorganizator spotkań branży IT LubCamp i Aula Polska Lublin. Obecnie współtworzy kolejny startup – Mimpi.pl- serwis pomagający spełniać marzenia Wykładowca, panelista i trener umiejętności miękkich z kilkuletnim doświadczeniem.

dr Piotr Siuda

Piotr Siuda big

dr Piotr Siuda

prof. Katarzyna Majchrzak

Katarzyna Majchrzak

Kierownik Zakładu Marketingu Wartości - Instytut Zarządzania Wartością, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, SGH w Warszawie. Specjalizacja: marketing, komunikacja korporacyjna, zarządzanie reputacją przedsiębiorstwa

dr Grzegorz Wojtkowiak

Grzegorz Wojtkowiak big

Adiunkt w Katedrze Zarządzania i Analizy Zasobów Przedsiębiorstwa. Naukowo, jak i w działalności eksperckiej, zajmuje się łączeniem wyzwań organizacyjnych z ich wymiarem finansowym. Zgłębia także problematykę podejmowania decyzji w przedsiębiorstwach.

prof. dr hab. Justyna Światowiec-Szczepańska

Justyna Światowiec-Szczepańska big

 Dr hab. Justyna  Światowiec - Szczepańska, profesor nadzwyczajny UEP.

dr Sylwester Białowąs

Sylwester Białowąs big

Dr Sylwester Białowąs.

dr Adam Baszyński

Adam Baszyński big

Dr Adam Baszyński.

dr Anna Kubiak

Anna Kubiak big

Dr Anna Kubiak

prof. Henryk Mruk

Henryk Mruk big

Prof. Henryk Mruk.

dr Magdalena Jaciow

Magdalena Jaciow big

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, adiunkt w Katedrze Rynku i Konsumpcji Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, ekspert Centrum Badań i Ekspertyz UE w Katowicach, wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu marketingu, badań i analizy rynku. Współautorka książek „Polski e-konsument. Typologia, zachowania” (Helion, 2011), E-konsument w Europie – komparatywna analiza zachowań” (Helion, 2013).

Edyta Polkowska

Edyta Polkowska

Doktorantka w Katedrze Ekonomii Politycznej Wydziału Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku. Absolwentka tego Uniwersytetu na kierunkach ekonomia i międzynarodowe stosunki gospodarcze. Działalność naukowa koncentruje się wokół prawidłowości funkcjonowania gospodarki światowej, ze szczególnym uwzględnieniem handlu zagranicznego oraz konsekwencji napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych. 

Marta Chomaniuk

Marta Chomaniuk big

Marta Chomaniuk

dr Lidia Wollman

Lidia Wollman big

Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji w
Cieszynie. Zainteresowania badawcze: edukacja małego dziecka,
pedeutologia, innowacje pedagogiczne. Współautorka książki Dziecko w
świecie przyrody wraz z S. Cz. Michałowskim i B. Dymarą redaktorką serii
Nauczyciele – Nauczycielom, oraz książki Sztuka bycia nauczycielem wraz z
B. Dymarą i A. Górniok-Naglik, autorka wielu artykułów w serii N-N.
Współzałożycielka Stowarzyszenia Nauczycieli Edukacji Początkowej oraz
wiceprzewodnicząca Akademickiego Stowarzyszenia Pomocy Społecznej w
Cieszynie. Za osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej otrzymała
nagrodę Ministra Edukacji Narodowej.

dr Piotr Hanus

Piotr Hanus big

Ukończył studia w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem. Jest wykładowcą w Katedrze Logistyki Ekonomicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z kształtowaniem logistycznych systemów informacji, zarządzaniem zapasami, zajmuje się zagadnieniami magazynowymi, optymalizacją kosztów logistycznych i zarządzaniem projektami. Współpracuje z firmami w zakresie wdrażania i optymalizacji rozwiązań logistycznych. Odbył staże w przedsiębiorstwach w Wielkiej Brytanii i Holandii. Aktywnie zaangażowany w wiele inicjatyw związanych z pracą z młodzieżą szkolną i studentami.

Daniel Lichota

Daniel Lichota big

Ekonomista  o specjalizacji strategia w biznesie. Absolwent studiów podyplomowych na SGH związanych z zarządzaniem i marketingiem.

Trener i autor programów szkoleniowych z zakresu umiejętności społecznych. Absolwent Szkoły Treningu Grupowego. Przez kilka lat był kierownikiem ds. szkoleń w jednym z największych polskich wydawnictw. Realizował projekty HR związane z analizą kompetencji, tworzeniem struktur organizacyjnych, analizą potrzeb szkoleniowych oraz przygotowaniem do rekrutacji. Stały współpracownik Szkoły Liderów

dr Marcin Lewicki

Marcin Lewicki big

Dr Marcin Lewicki

Julita Fiedorczuk

Julita Fiedorczuk big

mgr Julita Fiedorczuk

prof. US dr hab. Małgorzata Porada-Rochoń

Małgorzata Porada-Rochoń big

Doktor habilitowany w dziedzinie nauk ekonomicznych, w dyscyplinie finanse. Absolwentka studiów podyplomowych Executive MBA. Ekspert i doradca w zakresie gospodarki finansowej w podmiotach prywatnych i publicznych. Autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych i raportów z zakresu finansów, w tym zaburzeń gospodarki finansowej i niewypłacalności oraz kilkuset ekspertyz z zakresu oceny ekonomiczno-finansowej. Reprezentuje Katedrę Ekonomiki Przedsiębiorstw w Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego. Stypendystka i wykładowca w polskich i zagranicznych ośrodkach naukowych.
Entuzjastka rozwiązań proekologicznych i ekologicznego stylu życia.

dr Piotr Ładny

Piotr Ładny

Doktor nauk ekonomicznych. Pracownik Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego. Dysponuje wieloletnim doświadczeniem w zakresie szkoleń, prezentacji i realizacji procesów dydaktycznych dla studentów oraz podmiotów gospodarczych i instytucji.
Specjalizacja i zainteresowania zawodowe obejmują komunikację elektroniczną i technologie informacyjne (IT) oraz zagadnienia bezpieczeństwa informatycznego.

 

Prof. US dr hab. Beata Anna Świecka

Beata Anna Świecka

Kierownik Zakładu Finansów Osobistych i Behawioralnych Uniwersytetu Szczecińskiego; autorka 120 publikacji, w tym: 10 książek w tym z zakresu bankowości elektronicznej, kart płatniczych; Ambasador Narodowego Banku Polskiego; ekspert: European Consumer Debt Network, Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji; członek Polskiego Stowarzyszenie Finansów i Bankowości, Polskiego Stowarzyszenia Programu Neurologiki oraz Akademickiego Stowarzyszenie Psychologii Ekonomicznej; uczestniczka licznych szkoleń z zakresu finansów i bankowości w Polsce i zagranicą.

dr Leszek Gracz

Leszek Gracz

Adiunkt w Zakładzie Komunikacji Marketingowej Uniwersytetu Szczecińskiego. Pasjonat badania i rozwijania relacji międzyludzkich. Specjalista od komunikacji – zarówno masowej, grupowej jak i indywidualnej. Prowadzi szkolenia i warsztaty z umiejętności autoprezentacji, komunikacji interpersonalnej i erystyki. Jest współtwórcą i członkiem zarządu Polskiego Stowarzyszenia Programu Neurologiki. Prywatnie tata Mateuszka i Gabrysi.

Bartosz Mazurkiewicz

Bartosz Mazurkiewicz big

mgr Bartosz Mazurkiewicz

dr Karolina Appelt

Karolina Appelt big

dr Karolina Appelt

Prof. nadzw. UEP dr hab. Eryk Łon

Eryk Łon big

Prof. nadzw. UEP dr hab. Eryk Łon

Justyna Kliombka-Jarzyna

Justyna Kliombka-Jarzyna big

Psycholog, trener kompetencji społecznych, manager z 16-letnim doświadczeniem. Pracuje warsztatowo nad rozwijaniem kompetencji managerskich, ze szczególnym uwzględnieniem budowania pozycji lidera  w organizacji. Jest Koordynatorem zespołu ds. szkoleń HRP Group. Od 13 lat prowadzi zajęcia dla słuchaczy studiów wszystkich typów wraz z podyplomowymi w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Ilość zrealizowanych godzin szkoleniowych: 17 280 m.in. z zakresu komunikacji, budowania zespołów, zarządzania konfliktami, radzenia sobie ze stresem oraz przedsiębiorczości. Jest również autorem szkoleń video – video castów. Ponadto zajmuje się doradztwem zawodowym.

 

dr Mariusz Woźniakowski

Mariusz Woźniakowski big

Pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry Marketingu Uniwersytetu Łódzkiego. Specjalista w zakresie promocji i marketingu internetowego. Prowadzi zajęcia i szkolenia m.in. z następujących obszarów: promocja w Internecie; komunikacja za pośrednictwem Internetu; nowe technologie w marketingu; współczesne koncepcje marketingu; innowacyjność i design w marketingu; badania marketingowe; logistyka In-store; marketingowo-logistyczna obsługa klienta. Posiada szerokie doświadczenie praktyczne z wymienionych wyżej zagadnień.

Sebastian Ciszewski

Sebastian Ciszewski big

Absolwent pedagogiki społecznej na Uniwersytecie Łódzkim oraz studiów podyplomowych w zakresie kształcenia dorosłych (IEU). Ukończył XXV Szkołę Trenerów TROP oraz Kurs praktycznych umiejętności psychologicznych organizowany przez Polski Instytut Ericksonowski. W latach 2006-2012 wykładowca akademicki. Właściciel i trener firmy szkoleniowej Brando Group.
Z zamiłowania podróżnik i włóczęga – absolwent kursu wspinaczki skałkowej i zimowej turystyki wysokogórskiej. Uczestnik samotnych trekkingów w Parco Nazionale d'Abruzzo Lazio e Molise, Maiela i Gran Sasso (Włochy). Zdobywca 8 czterotysięczników z Parrot Spitze (4437) na czele. Od 1991 roku harcerz, od 1994 – instruktor ZHP.
Pracuje również jako coach, superwizor i mentor. Posiada certyfikację trenerską I stopnia (TROP).

dr Jacek Gad

Jacek Gad

Ukończył studia wyższe na Wydziale Zarządzania UŁ w roku 2006 oraz na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ w roku 2008. Ukończył także stacjonarne studia doktoranckie na Wydziale Zarządzania w 2010 roku. Pracę na Wydziale Zarządzania UŁ na stanowisku asystenta rozpoczął w 2008 roku. Stopień doktora uzyskał w roku 2010 na podstawie rozprawy: Rachunkowość w procesie nadzoru w spółkach publicznych. Za pracę otrzymał nagrodę im. Profesora Stanisława Skrzywana. Od 2010 roku jest zatrudniony na stanowisku adiunkta. W latach 2011-2013 pełnił funkcję członka zarządu Stowarzyszenia Innowatorów Zarządzania na Wydziale Zarządzania UŁ. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się m.in. na: mechanizmach nadzoru korporacyjnego (w tym działalności rad nadzorczych w praktyce spółek publicznych), organizacji systemu komunikacji w spółkach publicznych, implementacji międzynarodowych oraz krajowych regulacji dotyczących nadzoru korporacyjnego, dobrych praktykach spółek publicznych notowanych na GPW, współczesnej sprawozdawczości finansowej oraz niefinansowej, implementacji Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej.

Anna Czajkowska

Anna Czajkowska big

Pedagog, logopeda dyplomowany, trener terapii mowy i wspierania rozwoju oraz instruktor metody Pilates i recenzentka portalu Teatr Dla Was.
Absolwentka studiów magisterskich na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego oraz Pomagisterskiego Studium Logopedycznego Instytutu Języka Polskiego Wydziału Polonistyki UW, a także Podyplomowych Studiów Polityki Wydawniczej w Instytucie Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych UW. Ukończyła szereg szkoleń zawodowych, między innymi Szkołę Trenerów METRUM, kurs choreoterapii, kurs terapii widzenia oraz Kurs Pilates I i II stopnia.
Aktywny członek Polskiego Towarzystwa Logopedycznego. Zajmuje się terapią mowy dzieci i dorosłych oraz profilaktyką logopedyczną. Prowadzi warsztaty związane z emisją głosu, technikami operowania głosem, pracą nad jego świadomym brzmieniem, dykcją. Od wielu lat pasjonatka ruchu i tańca, prowadzi zajęcia Pilates dla osób w każdym wieku. Współpracuje z wydawnictwami i portalami edukacyjnym Współpracuje z wydawnictwami edukacyjnymi (Nowa Era, Edgard), jako konsultant i autor oraz z portalami: Wieszjak.pl, dziecisawazne.pl i babyboom.pl. Pisze recenzje teatralne, scenariusze zajęć i gier. Jej wielką pasją jest taniec oraz pisanie opowiadań, bajek, a także sztuk dla dzieci i młodzieży.

Jolanta Ziontkowska

Jolanta Ziontkowska big

Trener biznesu oraz coach (Grupa SET), Mediator Rodzinny i Sądowy, Pedagog - praktyk.
Mam duże doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu autoprezentacji, motywacji, radzenia sobie ze stresem obsługi klienta, asertywności, komunikacji, mediacji, budowania zespołu oraz jego zarządzaniem.
Od wielu lat spotykam się również z rodzicami, zarówno małych dzieci, jak i nastolatków, na warsztatach psychoedukacyjnych.
Uwielbiam w sposób aktywny spędzać czas wolny. W tym roku – we wrześniu – przebiegłam swój pierwszy maraton.

dr Agnieszka Grzybowska

Agnieszka Grzybowska big

Agnieszka Grzybowska

dr Beata Banachowicz

Beata Banachowicz

Studia w Uniwersytecie Łódzkim ukończyła w 1990 r. Stopień naukowy doktora uzyskała w 1999 r. Od marca 1999 r. pracowała na stanowisku adiunkta. Od 2012 r. pracuje na stanowisku starszego wykładowcy na Wydziale Zarządzania UŁ. Jej zainteresowania naukowe obejmują problematykę zagospodarowania obszarów miejskich, poli¬tyki rozwoju lokalnego i regionalnego oraz zarządzania publicznego, ze szczególnym uwzględnieniem innowacji w sektorze publicznym. Jest koordynatorem kierunku Zarządzanie publiczne na Wydziale Zarządzania UŁ. Od 2008 roku pełni funkcję przedstawiciela Uniwersytetu Łódzkiego w Association of European Schools of Planning AESOP, a od 2013 r. jest członkiem OECD Observatory of Public Sector Innovation Associate Group. Jest też członkiem Rady Menedżerów Publicznych powołanej przy Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.

Anna Cupriak

Anna Cupriak

Absolwentka ekonomii na Uniwersytecie Łódzkim. Na co dzień pracuje w Infosysie w Łodzi, łącząc stanowisko specjalisty ds. logistyki oraz trenera wewnętrznego ds. rozwoju umiejętności miękkich. Dobrze odnajduje się w międzykulturowym środowisku pracy. W wolnym czasie czyta książki, dużo spaceruje oraz uczy się hiszpańskiego.

Sławomir Kuźmar

Sławomir Kuźmar big

Sławomir Kuźmar

dr Katarzyna Stryjek

Katarzyna Stryjek big

dr Katarzyna Stryjek

dr hab. Przemysław Pluskota

Przemysław Pluskota big

dr hab. Przemysław Pluskota

prof. Piotr Niedzielski

Piotr Niedzielski

prof. Piotr Niedzielski

Aleksandra Ruta

Aleksandra Ruta

Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, kierunku Ekonomia – Finanse i Bankowość. Przez 15 lat doświadczenie zawodowe zdobywała w Banku Pocztowym, BOŚ Banku i BRE Banku. Potem związana z TP SA i RWE IT. Ukończyła Studia Podyplomowe Efektywne Zarządzanie IT w Przedsiębiorstwie na SGH w Warszawie oraz Akademię Zarządzania Projektami, prowadzoną przez Management Training & Development Center, certyfikowane przez The George Washington University. Doświadczenie zawodowe: Service Level Manager, Product Manager i Project Manager, Ambasador Marki Orange, prowadząca szkolenia. Założycielka firmy „Małe Kilometry". Organizuje wyjazdy i zajęcia dla najmłodszych dzieci, skoncentrowane na spędzaniu wolnego czasu w plenerze i w lesie, odkrywaniu piękna Polski, poszukując ciekawych form wypoczynku dla dzieci w zakresie pro-ekologicznej edukacji i rekreacji. Autorka powieści „Wyspa Księżyca".

dr Paweł Kuźbik

Paweł Kuźbik

Absolwent Wydziału Zarządzania UŁ (2005 r.) Napisał pracę magisterską pt. "Odpowiedzialność jako wartość w zarządzaniu organizacją"
Od 2012 roku adiunkt w Katedrze Zarządzania Wydziału Zarządzania UŁ. Praca doktorska pt. „Determinanty stosowania społecznej odpowiedzialności w zarządzaniu klubem piłkarskim” W latach 2004-2008 Prezes Stowarzyszenia Innowatorów Zarządzania.W codziennej pracy zajmuje się szeroko rozumianymi problemami organizacji i zarządzania z naciskiem na zachowania ludzi w organizacji i zarządzanie w sporcie.
Szczególną troską naukową objęte są tematy związane ze społeczną odpowiedzialnością, zrównoważonym rozwojem i etyką.

dr Julia Barlińska

Julia Barlińska big

W działalności badawczej realizowanej na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, skoncentrowana jest na eksploracji zjawiska cyberprzemocy – jego uwarunkowań oraz metod przeciwdziałania. Realizatorka grantu NCBiR „Program Wieloaspektowej Uniwersalnej Profilaktyki Agresji Elektronicznej Adresowany do Szkół Gimnazjalnych”. Członek projektu sieci naukowo-eksperckiej COST IS1210 “Apperance Matters” oraz  International Bullying Prevention Association. Uczestniczka krajowych projektów dotyczących problematyki cyberprzemocy. Przez pięć lat była koordynatorem kampanii edukacyjnej realizowanej w ramach programu Dziecko w Sieci Fundacji Dzieci Niczyje. Autorka monografii “Cyberprzemoc. O zagrożeniach i szansach na ograniczenie zjawiska wśród adolescentów” oraz artykułów naukowych poświęconych tematyce agresji online oraz programów edukacyjnych i e-learningowych na temat bezpiecznego korzystania z Internetu. Prelegent konferencji i warsztatów związanych z tematyką zagrożeń internetowych adresowanych do dzieci, rodziców i profesjonalistów pracujących z dziećmi z całej Polski.

dr Jolanta Bieńkowska

Jolanta Bieńkowska

Absolwentka Wydziału Zarządzania (1998), zatrudniona na stanowisku adiunkta w Katedrze Zarządzania (Zakład Teorii Zarządzania). W pracy naukowej koncentruje się na psychospołecznych problemach zarządzania, wśród których znajdują zagadnienia związane z budowaniem skutecznych systemów motywacyjnych oraz kreatywnością i jej zastosowaniem w rozwoju organizacji, osobistym (zawodowym) oraz w dydaktyce.
Jest opiekunem naukowym Koła Kreatywności Biznesowej „BIZAKTYWNE” oraz kierownikiem cyklicznej Konferencji Naukowej CREATIVE VIBES.

Anna Krasnova

Anna Krasnova

Absolwentka Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Posiada kilkuletnie doświadczenie w organizacji i przeprowadzeniu szkoleń integracyjnych i motywacyjnych, a także lekcji i warsztatów z zakresu doradztwa zawodowego. Inicjatorka i autorka programu „Drzwi do kariery” realizowanego na Wydziale Zarządzania.
Autorka badań i artykułów poświęconych m.in. tematyce komunikacji interpersonalnej, adaptacji oraz zastosowaniu niestandardowych form i metod nauczania.
Od dwóch lat pracuje na stanowisku asystenta w Katedrze Zarządzania Zasobami Ludzkimi Wydziału Zarządzania. Interesuje się szeroko pojętą tematyką pozyskiwania i wdrażania pracowników do pracy, komunikacją interpersonalną, zaangażowaniem pracowników oraz budowaniem marki pracownika i marki pracodawcy.

Prof. US dr hab. Grażyna Rosa

Grażyna Rosa big

Prof. US dr hab. Grażyna Rosa

Patrycja Mizera-Pęczek

Patrycja Mizera-Pęczek

Patrycja Mizera-Pęczek

dr Monika Tomczyk

Monika Tomczyk

Współzałożycielka Stowarzyszenia Media dizajn.
Zarządza projektami o zasięgu krajowym i międzynarodowym, w tym między innymi Inkubatorem Kultury. Jest doktorem nauk ekonomicznych, na co dzień wykłada na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekspert modelowania biznesowego w sektorach kreatywnych. Monika jest mamą Mai. Lubi indyjskie potrawy.

Julian Dąbrowski

Julian Dąbrowski

Doktorant w Katedrze Zarządzania i Analizy Zasobów Przedsiębiorstwa. Problematyka badawcza: rozwój kompetencji menadżerskich, zarządzanie przez kompetencje, skuteczność form szkoleniowych. skuteczne funkcjonowanie liderów w organizacji, zmiany w organizacji.

Paweł Tadejko

Paweł Tadejko big

Paweł Tadejko

dr Dominika Brodowicz

Dominika Brodowicz

Adiunkt w Zakładzie Miasta Innowacyjnego w SGH w Warszawie od października 2014, wcześniej wykładowca w Katedrze Inwestycji i Nieruchomości w SGH w Warszawie.

Dyplom PhD uzyskany w Dublin Institute of Technology, Irlandia 2013
Tytuł rozprawy "Futures Methodology as an Analysis and Planning Tool within the Commercial Real Estate Industry, an interpretative study".
 
Współautorka projektu "Ekoinnowacje w mieście" realizowanego w latach 2013-2015 na zlecenie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach środków pochodzących z POKL Działanie 4.3 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni w obszarach kluczowych w kontekście celów Strategii Europa 2020.
 
Stypendystka Narodowego Centrum Nauki w latach 2011-2013 i kierownik autorskiego projektu badawczego "Odpowiedzialne inwestowanie na rynku nieruchomości w Polsce - bariery i możliwości dla inwestorów".

dr hab. inż., prof. nadz. UEP Magda Ankiel

Magda Ankiel

Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Wydział Towaroznawstwa, pracownik Katedry Marketingu Produktu. Prowadzone zajęcia dydaktyczne: Podstawy marketingu, Zarządzanie produktem, Zachowania uczestników rynku, Opakowanie w strategii marketingowej. Zainteresowania pozanaukowe: brydż, muzyka, kino.

Marta Grybś-Kabocik

Marta Grybś-Kabocik big

Doktorantka Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, pracownik Katedry Badań Konsumpcji. Jej zainteresowania badawcze dotyczą zakresu wirtualizacji zachowań konsumentów, nowych trendów w komunikacji marketingowej oraz zachowaniach konsumentów. Brała udział w wielu projektach  i warsztatach zarówno w kraju jak i na arenie międzynarodowej. Laureatka prestiżowego programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Transformation.doc dla młodych naukowców z zakresu umiejętności miękkich w Ivey Business School w Kanadzie.

Ewelina Kościukiewicz-Świerczewska

Ewelina Kościukiewicz-Świerczewska big

Ewelina Kościukiewicz-Świerczewska

dr Barbara Mróz-Gorgoń

Barbara Mróz-Gorgoń

Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz Uniwersytetu Wrocławskiego, na którym ukończyła studia podyplomowe: Dziennikarstwo i PR. Adiunkt w Katedrze Podstaw Marketingu w Instytucie Marketingu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Specjalizuje się w badaniach wizerunku marki. Pasjonatka mody i designu.
Autorka licznych publikacji naukowych z zakresu zarządzania i marketingu firm z branży modowej i designu, jak również organizacji i instytucji kultury. Lektor Summer School Poland. Opiekun koła naukowego marketingu i zarządzania: proMOTION. Od 2008 roku jest również praktykiem biznesu.

Anna Konopka

Anna Konopka big

Anna Konopka

Anna Klebus

Anna Klebus big

Anna Klebus

dr Agnieszka Smalec

Agnieszka Smalec

Pracuje jako adiunkt w Katedrze Marketingu WZiEU Uniwersytetu Szczecińskiego. Otrzymany certyfikat IPMA-D. Członek Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Public Relations; Polskiego Towarzystwa Badaczy Rynku i Opinii oraz Polskiego Naukowego Towarzystwa Marketingu. Współpraca z podmiotami głównie w zakresie tworzenia strategii rozwoju, polityki komunikacji, badań rynkowych. Interesuje się przede wszystkim komunikacją marketingową, analizą rynku, jak również zarządzaniem sprzedażą, zachowaniami konsumentów i relacjami z mediami. Autorka wielu publikacji. Organizatorka cyklicznej konferencji „Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty”. Uwielbia czytanie książek, podróże i spotkania z ludźmi.

dr Adam Zaremba

Adam Zaremba big

dr Adam Zaremba

Katarzyna Wolszczak

Katarzyna Wolszczak big

Trener i coach z pasji i powołania, od wielu lat zafascynowana rozwojem osobistym.
Obecnie w trakcie przygotowania do międzynarodowej certyfikacji na cocha ICF ACC, skupia się na life coachingu i coachingu rodzicielskim. Prowadzi szkolenia dla firm i osób indywidualnych. Współautorka programu rozwojowego dla kobiet „Kobieta OD-NOVA”

Krzysztof Łuczak

Krzysztof Łuczak big

Krzysztof Łuczak, Qpony.pl

dr Anna Mazurczak

Anna Mazurczak big

dr Anna Mazurczak

dr Paweł Porcenaluk

Paweł Porcenaluk big

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Adiunkt w Katedrze Inwestycji Finansowych i Zarządzania Ryzykiem Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Posiada doświadczenie zarówno praktyczne jak i teoretyczne w takich obszarach jak finanse behawioralne, wycena instrumentów finansowych, zarządzanie ryzykiem oraz metody ilościowe na rynku finansowym.

dr hab. Dorota Teneta-Skwiercz

Dorota Teneta-Skwiercz big

dr hab. Dorota Teneta-Skwiercz

Małgorzata Urbaniak

Małgorzata Urbaniak big

Małgorzata Urbaniak

dr Tomasz Tokarz

Tomasz Tokarz big

Wykładowca akademicki, trener, coach, mediator. Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego (Wydział Nauk Humanistyczno-Pedagogicznych) oraz Wyższej Szkoły Bankowej. Adiunkt w Instytucie Pedagogiki Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu. Kierownik zakładu Historii Edukacji. Autor licznych publikacji z zakresu edukacji, historii i rozwoju osobistego. Koordynator merytoryczny w Dolnośląskim Centrum Innowacji Edukacyjnych. Wiceprezes Fundacji „Edukacja w Wolności”. Obecnie aktywnie zaangażowany w ruch „Budzące się szkoły” (członek zespołu koordynującego tę inicjatywę).

dr Marcin Czyczerski

Marcin Czyczerski big

dr Marcin Czyczerski

Marta Młyńczyk

Marta Młyńczyk big

Marta Młyńczyk

Krzysztof Jonczysz

Krzysztof Jonczysz big

Absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy na kierunku politologia. Student dziennikarstwa w Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa (obecnie Collegium Da Vinci) w Poznaniu. Zawodowo specjalizuje się w technikach sprzedaży. Obserwator mediów. Pasjonat historii Polski. Organizator wydarzeń rozwojowych i prozdrowotnych w Lubinie. Adept zdrowego i aktywnego trybu życia. Współpracuje z portalem szkolimy.pl, platformą szkoleniową GoForward oraz Lubińskim Centrum Jogi.

dr Michał Dębek

Michał Dębek big

dr Michał Dębek

Maria Obertaniec

Maria Obertaniec big

Maria Obertaniec

dr hab. Magdalena Sobocińska

Magdalena Sobocińska

Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Adiunkt w Katedrze Badań Marketingowych w Instytucie Marketingu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Specjalizuje się w problematyce związanej z funkcjonowaniem rynku kultury, badaniami marketingowymi, zastosowaniem Internetu w marketingu, zachowaniami konsumentów i ich uwarunkowaniami, komunikacją marketingową. Autorka i współautorka ponad 150 publikacji naukowych, wydanych w formie monografii, udziałów w monografiach oraz artykułów w czasopismach naukowych. Jest pełnomocnikiem Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu ds. realizacji ogólnouczelnianych przedmiotów fakultatywnych „Akademia Filmu Polskiego” oraz „Akademia Kina Światowego”. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie organizacji produkcji mediów cyfrowych w Państwowej Wyższej Szkole Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi, w której prowadzi zajęcia.

Ewa Hasek

Ewa Hasek big

Ewa Hasek

dr Dominika Kordela

Dominika Kordela big

dr Dominika Kordela

Agnieszka Toczko

Agnieszka Toczko big

Agnieszka Toczko

dr Bożena Frączek

Bożena Frączek big

dr Bożena Frączek

Katarzyna Sikorska

Katarzyna Sikorska big

Katarzyna Sikorska

Izabela Różańska-Bińczyk

Izabela Różańska-Bińczyk big

Absolwentka Politechniki Łódzkiej. Ukończyła studia magisterskie na kierunku Zarządzanie i Marketing na Wydziale Organizacji i Zarządzania oraz studia licencjackie na tym samym kierunku, specjalność: finanse i rachunkowość.
Zainteresowania naukowe obejmują problematykę zarządzania zasobami ludzkimi w administracji publicznej, zarządzanie zasobami ludzkimi w firmach międzynarodowych oraz współczesne trendy w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi. Interesują ją także zagadnienia związane z  psychologią i ekonomią.
Posiada ponad 10-letnie doświadczenie zawodowe na samodzielnych stanowiskach specjalistycznych. Pracowała  w firmach międzynarodowych w Polsce i w Irlandii w branży finansowej i farmaceutycznej. Ma również doświadczenie zawodowe na stanowisku specjalisty - coacha w projekcie współfinansowanym ze środków EFS w ramach PO KL: „Systemowe wsparcie procesów zarządzania w Jednostkach Samorządu Terytorialnego”. Projekt ten był realizowany przez Uniwersytet Łódzki we współpracy z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji.


dr Małgorzata Kołodziejczak

Małgorzata Kołodziejczak big

Studia wyższe ukończyła na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ w 1992 r. W tym samym roku rozpoczęła pracę na Uniwersytecie Łódzkim na etacie asystenta. W 2002 r. uzyskała stopień naukowy doktora na podstawie rozprawy: Rola współczesnych koncepcji i metod zarządzania w restrukturyzacji przedsiębiorstw.  Od maja 2010 r. pełni funkcję koordynatora ECTS na kierunku Zarządzanie (program ERASMUS). Obecnie realizuje zespołowy projekt NCN Wielowymiarowa analiza zachowań organizacyjnych. Równolegle jej zainteresowania ogniskowały się wokół nowoczesnych narzędzi i metod zarządzania – obecnie w swej pracy łączy te dwa zagadnienia starając się szukać odpowiedzi na pytanie: jak wdrażać nowoczesne narzędzia i rozwiązania organizacyjne by nastąpił proces ich asymilacji. Coaching i mentoring uznaje za skuteczne narzędzie wspierające proces zmian organizacyjnych. Jest coachem i mentorem w projektach realizowanych przez Wydział Zarządzania UŁ: Scouting – aktywny system monitoringu i oceny potencjału rynkowego prac badawczych kluczem do współpracy nauki i przedsiębiorców; Systemowe wsparcie procesów zarządzania w JST, ELIEMENTAL: Breaking Down Barriers to Enterprise. Pracuje w oparciu o  założenia coachingu co-active i co-creative, stosuje zróżnicowane modele coachingowe np.: model GROW i mapa CoachWise. Jest autorką ponad 30 artykułów w tym: Kultura organizacyjna a coaching, Coaching i mentoring w procesie scoutingu technologicznego.

dr Paweł Sekuła

Paweł Sekuła big

Adiunkt w Katedrze Finansów i Strategii Przedsiębiorstwa. Posiada licencję maklera papierów wartościowych i doświadczenie zawodowe w instytucjach polskiego rynku kapitałowego. Zainteresowania naukowe dotyczą tematyki efektywności funkcjonowania rynków kapitałowych, wpływu aspektów behawioralnych na proces decyzyjny oraz problemów szacowania kosztu kapitału przedsiębiorstwa.

dr Dorota Sikora-Fernandez

Dorota Sikora-Fernandez big

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu. Jej zainteresowania naukowe dotyczą różnych aspektów rozwoju miast i polityki miejskiej. Początkowo związane były
z problematyką gospodarki nieruchomościami oraz zarządzania publicznymi zasobami mieszkaniowymi. Obecnie jej zainteresowania badawcze koncentrują się na zagadnieniach związanych z funkcjonowaniem miast inteligentnych, zrównoważonym rozwojem obszarów miejskich oraz nowymi formami urbanizacji. Jest stypendystką rządu Meksyku, w ramach przyznanego stypendium w 2005 roku przebywała na  7-miesięcznym stażu naukowym w Universidad de Guadalajara. Ponadto odbyła staże naukowe w National Center for Smart Growth Research and Education University of Maryland, USA (2013), w Państwowym Uniwersytecie Nowosybirskim, Rosja (2014) oraz w Uniwersidad Nacional del Sur, Argentyna (2014/2015). Jest autorką lub współautorką 30 publikacji, w tym w latach 2010-2015 współredaktorem dwóch monografii dotyczących zarządzania sprawami miejskimi oraz miast inteligentnych.

Wojciech Kurzyk

Wojciech Kurzyk big

Wojciech Kurzyk

Marcin Janowski

Marcin Janowski big

Marcin Janowski

Błażej Socha

Błażej Socha big

Błażej Socha

Joanna Michalak

Joanna Michalak big

Absolwentka Uniwersytetu Szczecińskiego oraz podyplomowych studiów Zarządzania Systemami Przemysłowymi Mastere Specialise en Management des Grands Projets et Programmes" w Saint -Etienne (Francja). Menedżer z wieloletnim doświadczeniem w międzynarodowej firmie handlowej oraz Akredytowany coach  i trener biznesu w International Coach Federation na poziomie ACC. Dodatkowo certyfikowany praktyk metody POINTS OF YOU oraz trener biznesu Szkoły Trenerów Biznesu Akademii SET.Wspótwórca MORE Pracownia Szkoleń i Coachingu.

Jolanta Łysakowska

Jolanta Łysakowska big

Jolanta Łysakowska

dr hab. Wiesław Maziarz

Wiesław Maziarz big

Doktor habilitowany w dziedzinie nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Polityki Gospodarczej i Ekonomii Społecznej Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego. Specjalizuje się w problemach komunikacji elektronicznej, społeczeństwa informacyjnego, marketingu, rynku nieruchomości i ekonomii społecznej. Zainteresowania sport i historia.

Aleksandra Mikuczewska-Wośko

Aleksandra Mikuczewska-Wośko big

Aleksandra Mikuczewska - Wośko

Grażyna Fedoruk

Grażyna Fedoruk big

Grażyna Fedoruk

Judyta Kokoszkiewicz

Judyta Kokoszkiewicz big

Justyna Kokoszkiewicz

Katarzyna Perek

Katarzyna Perek big

Katarzyna Perek

Jacob Helfman

Jacob Helfman big

Jacob Helfman

dr hab. Marta Maciejasz-Świątkiewicz

Marta Maciejasz-Świątkiewicz

Absolwentka Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu (ekonomia, specj. finanse i bankowość) i Uniwersytetu Opolskiego (psychologia, specj. psychologia społeczna). Profesor w Zakładzie Teorii Ekonomii na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Opolskiego. W pracy naukowej zajmuje się problematyką finansów osobistych (w tym wykluczenia finansowego) oraz ekonomii behawioralnej. Autorka licznych publikacji naukowych z zakresu finansów osobistych, ekonomiki gospodarstw domowych, ekonomii behawioralnej, a także zarządzania zasobami ludzkimi. W ramach działalności organizacyjnej brała udział w różnych projektach, m.in. Efektywny Transfer Wiedzy z nauki do przemysłu w województwie opolskim czy Nauka i biznes to dobre połączenie!. Posiada również doświadczenie w pracy w podmiotach gospodarczych.

dr Ewa Głuszek

Ewa Głuszek big

Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Adiunkt w Katedrze Projektowania Systemów Zarządzania w Instytucie Organizacji i Zarządzania. Autorka licznych publikacji naukowych z zakresu zarządzania reputacją przedsiębiorstwa oraz społecznej odpowiedzialności biznesu. W ramach działalności dydaktycznej prowadzi zajęcia z przedmiotów dotyczących zarządzania zmianami, zarządzania projektami, metod i technik organizatorskich oraz systemów zarządzania.

dr Beata Gontar

Beata Gontar big

dr Beata Gontar

dr Kamila Szymańska

Kamila Szymańska big

dr Karolina Szymańska

dr Jarosław Czaja

Jarosław Czaja big

dr Jarosław Czaja

dr Anetta Pukas

Anetta Pukas big

dr Anetta Pukas

dr Adam Węgrzyn

Adam Węgrzyn big

dr Adam Węgrzyn

dr Magdalena Daszkiewicz

Magdalena Daszkiewicz big

dr Magdalena Daszkiewicz

Beata Bordowicz

Beata Bordowicz big

Beata Bordowicz

dr Monika Fabińska

Monika Fabińska big

dr Monika Fabińska

dr Bartłomiej Kurzyk

Bartłomiej Kurzyk big

dr Bartłomiej Kurzyk

Agnieszka Klejne

Agnieszka Klejne big

Agnieszka Klejne

Lech Stempel

Lech Stempel big

Lech Stempel

dr Konrad Walczyk

Konrad Walczyk big

Wychowanek i absolwent (1997 r.) SGH. Doktorat z ekonomii w 2003 r. (SGH). Pracownik Katedry Ekonomii I, a od 2010 r. Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH. Obecnie zastępca dyrektora Instytutu.
Zainteresowania naukowe ukierunkowane na dwa obszary: teoria opodatkowania i polityka podatkowa oraz badania koniunktury gospodarczej. Liczne publikacje przedstawiające wyniki badań nad cyklami koniunkturalnymi. Autor lub współautor wielu ekspertyz na zlecenie instytucji publicznych. Uczestnik projektów naukowych finansowanych przez NCN (wcześniej KBN), Narodowy Bank Polski, z funduszy europejskich i in. Prowadzi zajęcia z mikro- i makroekonomii oraz teorii opodatkowania. Za działalność naukową i publikacyjną kilakrotnie nagrodzony przez rektora SGH i rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
Redaktor naczelny "Prac i materiałów Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH", "Zeszytów koniunktury w gospodarce polskiej" i biuletynów koniunktury w: przemyśle przetwórczym, budownictwie, handlu, bankowości, rolnictwie oraz gospodarstwach domowych. Współautor miesięcznych i kwartalnych raportów nt. koniunktury w przemyśle przetwórczym i rolnictwie.

dr Łukasz Szewczyk

Łukasz Szewczyk big

dr Łukasz Szewczyk

Paweł Smagała

Paweł Smagała big

Paweł Smagała

Monika Korczak

Monika Korczak big

Monika Korczak

Paweł Bilczyński

Paweł Bilczyński big

Paweł Bilczyński

Agnieszka Put

Agnieszka Put big

Agnieszka Put

Małgorzata Borowska

Małgorzata Borowska big

Małgorzata Borowska

Iwona Zaborowska

Iwona Zaborowska big

Iwona Zaborowska

dr Andrzej Karpiński

Andrzej Karpiński big

dr Andrzej Karpiński

Zuzanna Taraszkiewicz

Zuzanna Taraszkiewicz big

Trener, edukator, coach, wykładowca, choreoterapeuta, autorka programów edukacyjnych i publikacji dla uczniów, nauczycieli i rodziców na temat m.in. inteligencji emocjonalnej, ruchu rozwijającego, mindfulness. Instruktor technik efektywnego uczenia się. Współautorka projektu INDYWIDUALNI.PL  - baterii testów psychometrycznych do diagnozy stylu uczenia się uczniów wraz z komentarzami metodycznymi  (www.INDYWIDUALNI.PL). Absolwentka  Wydziału Filozofii UKSW, kierunek bioetyka (2004). Od 12 lat projektuje i prowadzi szkolenia dla nauczycieli. Doula. Ratownik medyczny.

Agata Baj

Agata Baj big

Pasjonatka edukacji jako nieustannego uczenia się i rozwoju, trener efektywnych technik uczenia (się), z wykształcenia pedagog. Absolwenta Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Projektuje i prowadzi szkolenia z zakresu m.in. efektywnych metod nauczania i uczenia się. Prowadzi zajęcia dla uczniów oraz warsztaty dla nauczycieli. Właścicielka marki eduBAJ, prowadzi grupę na facebooku: MYŚLOGRAFIA. Autorka poradnika „Mapy Myśli. Poradnik dla osób uczących się" oraz publikacji edukacyjnych w magazynie TRENDY uczenie się w XXI w. Publikowała też w magazynie Awangarda w edukacji, Gazecie Szkolnej, Szkole Jazdy, Życiu Szkoły oraz na portalu edukacyjnym edunews.pl. Związana z grupą SuperBelfrzy RP.

Monika Kućmierczyk

Monika Kućmierczyk big

Monika Kućmierczyk

Łukasz Puchalski

Łukasz Puchalski

Doradca ds. Przedsiębiorczości UEP. Manager Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości Poznań. Zawodowo zajmuje się preinkubacją przedsiębiorstw, wspiera startupy we wczesnej fazie rozwoju. Absolwent zarządzania, manager, trener, prelegent oraz mentor. Interesuje się innowacyjnymi modelami biznesowymi.

dr Katarzyna Prędkiewicz

Katarzyna Prędkiewicz big

Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Adiunkt w Katedrze Pracy i Kapitału Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Specjalizuje się w finansach przedsiębiorstw i innowacjach. Autorka licznych publikacji naukowych z zakresu zarządzania finansami w małych i średnich przedsiębiorstwach, finansowania innowacji. Ekspertka z zakresu analizy ekonomiczno-finansowej, innowacyjności przedsiębiorstw, działalności badawczo-rozwojowej, oceniająca atrakcyjność inwestycyjną projektów dla licznych instytucji regionalnych (Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Wielkopolskiego), krajowych (m.in. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości), jak i Komisji Europejskiej, przyznających dotacje na finansowanie innowacji.

Katarzyna Szarkowska

Katarzyna Szarkowska big

Katarzyna Szarkowska

Katarzyna Dziedzik

Katarzyna Dziedzik big

Katarzyna Dziedzik

Patryk Dziurski

Patryk Dziurski big

Związany z Instytutem Zarządzania Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Swoje zainteresowania naukowe koncentruje wokół sektorów kreatywnych i zarządzania strategicznego. Zawodowo zajmuje się analizami strategicznymi w jednej z największych firm w Polsce. Autor publikacji z zakresuzarządzania, wykładowca, trener i praktyk biznesu.

Dorota Trynks

Dorota Trynks big

Dorota Trynks

dr Maciej Pawłowski

Maciej Pawłowski big

dr Maciej Pawłowski

Natalia Tuchlińska

Natalia Tuchlińska big

Natalia Tuchlińska

dr Joanna Rzempała

Joanna Rzempała big

dr Joanna Rzempała

dr Rafał Szymański

Rafał Szymański big

dr Rafał Szymański

dr Marta Musiał

Marta Musiał big

dr Marta Musiał

Paweł Reder

Paweł Reder big

Paweł Reder

Anna Tomkowska

Anna Tomkowska big

Anna Tomkowska

Tomasz Żubrycki

Tomasz Żubrycki

Studiował na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, a także Psychologię. Analityk giełdowy Związku Maklerów i Doradców. Inwestor z wieloletnim doświadczeniem na rynkach finansowych. Doradca do spraw inwestycji w Szkole Inwestowania S.A. Autor ebooka „Psychologia inwestowania”.

dr Sylwia Bąkowska

Sylwia Bąkowska big

dr Sylwia Bąkowska

Tomasz Gluźniewicz

Tomasz Gluźniewicz big

Tomasz Gluźniewicz

dr Aneta Kaczyńska

Aneta Kaczyńska

Adiunkt w Katedrze Finansów Publicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Zainteresowania naukowe i obszary badawcze: finanse publiczne i ich decentralizacja, finanse samorządu terytorialnego, determinanty efektywności wydatków budżetowych, metody statystyczne i ekonometryczne.

Zuzanna Firkowska-Jakobsze

Zuzanna Firkowska-Jakobsze big

Zuzanna Firkowska-Jakobsze

Aleksandra Majda

Aleksandra Majda big

Od 2011r. jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym w Katedrze Finansów i Strategii Przedsiębiorstwa, Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. W 2015 roku ukończyła studia doktoranckie w zakresie nauk o zarządzaniu na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego oraz na Universita’ degli Studi di Pavia. Prowadziła szkolenia Jestem zmianą- wprowadzenie zasad rozwoju zrównoważonego w ramach współpracy z CSR Impact oraz Własna firma krok po kroku organizowanych przez Bank Zachodni WBK w ramach projektu Santander Universidades. Jest autorką serii artykułów z ekonomii i finansów ujętych w ramach projektu Multimedialna Platforma Zarządzania Kreatywnością realizowanego przez Fabrykę Sztuki oraz autorką bądź współautorka osiemnastu opracowań naukowych w języku angielskim i polskim. Była kierownikiem projektów: Strategie międzygeneracyjnego transferu władzy i własności jako warunek rozwoju przedsiębiorstw rodzinnych w gospodarce opartej na wiedzy oraz Identyfikacja i ocena modeli biznesu w firmach rodzinnych z sektora MMSP w woj. łódzkim w realiach gospodarki opartej na wiedzy oraz Strategie międzygeneracyjnego transferu władzy i własności jako warunek rozwoju przedsiębiorstw rodzinnych w gospodarce opartej na wiedzy. Posiada certyfikat PRINCE2®. Jej zainteresowania to m.in.: kreowanie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw, zarządzanie przedsiębiorstwami rodzinnymi, rola kobiet w biznesie.

dr hab. Urszula Grzega

Urszula Grzega

Profesor nadzwyczajny w Katedrze Badań Konsumpcji Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Jej zainteresowania naukowo-badawcze koncentrują się wokół konsumpcji i jej determinant, gospodarstwa domowego jako podmiotu gospodarującego oraz poziomu życia ludności, jego uwarunkowań i sposobów pomiaru.

dr Grażyna Rzeszotarska

Grażyna Rzeszotarska big

dr Grażyna Rzeszotarska

Barbara Kulesza-Gulczyńska

Barbara Kulesza-Gulczyńska big

Barbara Kulesza-Gulczyńska

dr Krzysztof Biernacki

Krzysztof Biernacki

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na kierunku Finanse i Rachunkowość oraz Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku prawo. Adiunkt w Katedrze Finansów, Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Badania naukowe prowadzi w zakresie problematyki związanej z funkcjonowaniem systemów podatkowych w Polsce i na świecie. Autor ponad 80 publikacji o charakterze naukowym i zawodowym. Trener wielu szkoleń z zakresu opodatkowania przedsiębiorstw oraz prawnych regulacji związanych z obrotem gospodarczym.

dr Przemysław Wołczek

Przemysław Wołczek

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz Uniwersytetu Wrocławskiego. Adiunkt w Katedrze Zarządzania Strategicznego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz właściciel firmy doradczo-szkoleniowej Instytut Doradztwa Strategicznego REVOLUTION. Współtwórca kilkudziesięciu projektów strategicznych zrealizowanych dla przedsiębiorstw, instytucji otoczenia biznesu oraz jednostek samorządu terytorialnego. Członek zespołów realizujących projekty naukowe finansowane ze środków Narodowego Centrum Nauki. Autor wielu publikacji naukowych z zakresu zarządzania strategicznego, wdrażania strategii i społecznej odpowiedzialności biznesu. Członek Komitetu Okręgowego we Wrocławiu Olimpiady Przedsiębiorczości.

Robert Umpirowicz

Robert Umpirowicz

Absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, ukończył studia podyplomowe z zakresu psychologii w życiu firmy w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej, zdobywał wiedzę w obszarze coachingu w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie. Trener biznesu wyszkolony przez szkołę trenerską o nazwie Moderator we Wrocławiu. Wieloletni praktyk sprzedaży. Obecnie właściciel firmy trenerskiej RU-Rozwój Umiejętności Robert Umpirowicz, specjalizującej się w propagowaniu idei obrony przed manipulacją. Z pasji mówca pracujący nad swoim warsztatem w ramach członkostwa w Toastmasters International, organizacji kształcącej mówców i liderów. Miłośnik sztuk walki z uprawnieniami trenerskimi o specjalności samoobrona. Uwielbia chodzić po górach, z wiekiem chodzenie zamienia w czytanie książek z zakresu psychologii biznesu.

dr Beata Glinkowska

Beata Glinkowska

Adiunkt w Katedrze Zarządzania, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, członek zarządu TNOiK o/ Łódź, Dyrektor Biura Szkoleń TNOiK o/Łódź. Członek PTE i PTNCE. Menedżer badań naukowych i prac rozwojowych. Teoretyk i praktyk (ponad 12 lat piastowanie funkcji Top Menedżera w firmach prywatnych i budżetowych). Społecznik. Główny obszar jej zainteresowań to problematyka zarządzania organizacjami, ze szczególnym uwzględnieniem: kapitału ludzkiego (projektowanie systemów wynagrodzeń, ocen pracowniczych), zarządzania wiedzą (budowanie systemu komunikacji i kultury zarządzania wiedzą), restrukturyzacji (analizy strategiczne, strategie), internacjonalizacji przedsiębiorstw (modele, szanse i bariery w procesie internacjonalizacji), procesu inwestycyjnego (etapy, systemy realizacji inwestycji, uczestnicy procesu), analizy efektywności ekonomicznej inwestycji, budowania współpracy nauki i biznesu oraz usprawniania komunikacji (komunikacja i negocjacje w biznesie). Autorka kilkudziesięciu artykułów (w tym monografii) o wymienionej tematyce; promotorka i recenzentka kilkudziesięciu prac licencjackich i magisterskich. Posiada 15- letnie doświadczenie w zakresie szkoleń, w tym: szkoleń kadry menedżerskiej w zakresie kształtowania kultury organizacji i wykorzystania technik negocjacji oraz sposobów komunikowania się, szkoleń dla bezrobotnych finansowanych z Unii Europejskiej i doradztwa podatkowego oraz w zakresie szkoleń kandydatów na członków rad nadzorczych JSSP (posiada dyplom Ministra Skarbu Państwa).

dr Adam Nosowski

Adam Nosowski

Absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Adiunkt w Katedrze Bankowości w Instytucie Zarządzania Finansami Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Specjalizuje się w koncepcjach i metodach zarządzania w instytucjach finansowych. Autor publikacji naukowych i dydaktycznych z zakresu zarządzania bankowymi procesami biznesowymi, projektowania i modelowania biznesowego, tworzenia wartości dla klientów banków. Zwolennik kreatywnych i zespołowych metodyk pracy dydaktycznej.

Bartosz Liberski

Bartosz Liberski

Mówca, trener i przedsiębiorca. Prowadzi projekty „Życie bez odwlekania”, poświęcony problemowi prokrastynacji, oraz „Przemawiaj bez stresu”, który rozwija umiejętności występowania przed publicznością. Współpracuje z największą firmą szkoleniową w kraju. Realizuje pasję inspirowania innych do zmian.

Maciej Pieńkowski

Maciej Pieńkowski

Absolwent Politechniki Wrocławskiej. Doktorant w Katedrze Projektowania Systemów Zarządzania w Instytucie Organizacji i Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Autor publikacji naukowych z zakresu Lean Management oraz ciągłego doskonalenia. Lider licznych projektów doskonalących z ponad czteroletnim stażem w firmach produkcyjnych. Członek Stowarzyszenia Lean Management Polska.

Patrycja Wojciechowska

Patrycja Wojciechowska big

Jak mówi o sobie – kibic w kapciach. Żadnej dyscypliny nie trenuje, ale z „pozycji kanapy” komentuje lewą nogę Lewandowskiego, prawy forehand Radwańskiej i siłę środkowego w bloku, Marcina Możdżonka. Absolwentka filologii polskiej i dziennikarstwa na Uniwersytecie Wrocławskim, harcerka i organizatorka. Od 2007 roku pracuje w strukturach miejskich Wrocławia. Odpowiedzialna za promocję wydarzeń sportowych, w tym UEFA EURO 2012 i THE WORLD GAMES 2017. Strona internetowa, której w latach 2007-12 była wydawcą, została uznana przez UEFA za najbardziej wartościową stronę spośród ośmiu serwisów miast-gospodarzy w Polsce i na Ukrainie.

Joanna Bzdzion

Joanna Bzdzion

Certyfikowany coach ACC, absolwentka studium terapii rodzin, twórczyni i właścicielka marki rodzic-lider. Od 5 lat pracuje z rodzicami i nauczycielami na indywidualnych sesjach coachingowych oraz na warsztatach grupowych, pomagając dorosłym budować dobre relacje z dziećmi. Autorka kursów on-line dla rodziców pt. "Sekret Spokojnego Rodzica" oraz "Zamień złość na miłość". Absolwentka filologii polskiej - zamiłowanie do pisania wykorzystuje, prowadząc bloga dla rodziców (www.rodzic-lider.pl). Posiada także kilkuletnie doświadczenie w pracy korporacyjnej. Prywatnie - spełnia się w roli żony i mamy.

dr Łukasz Srokowski

Łukasz Srokowski

dr Łukasz Srokowski – socjolog, trener, edukator. Autor bloga http://www.edukacjajestfajna.pl. Specjalizuje się w innowacyjnych metodach edukacyjnych oraz tematyce wzmacniania skuteczności edukacji. Wykładowca MBA na uczelniach w Polsce i za granicą, w latach 2010-2013 prodziekan Wydziału Menedżersko-Ekonomicznego WSH we Wrocławiu. Autor książki „Zmienić myślenie o firmie: zarządzanie kulturą organizacyjną w Polsce”. Przygotował i zrealizował szereg projektów badawczych, sesji doradczych oraz ponad trzy tysiące godzin szkoleń i warsztatów dla firm i samorządów.
Odpowiadał za merytoryczny kształt produktów projektu Laboratorium Dydaktyki Cyfrowej województwa małopolskiego, opracował model prowadzenia zajęć z seniorami z zakresu narzędzi cyfrowych w ramach program Polska Cyfrowa Równych Szans. W roku 2013 przeprowadził badania postaw i kompetencji nauczycieli w zakresie technologii cyfrowych w szkole, a w roku 2016 ogólnopolskie badanie kompetencji nauczycieli, rodziców i uczniów w zakresie radzenia sobie z zagrożeniami niesionymi przez technologie cyfrowe.
Od roku 2003 związany z międzynarodowym programem edukacyjnym Odyseja Umysłu, w okresie 2009-2010 pełnił funkcję prezesa fundacji Odyssey of the Mind Polska, koordynując rozwój programu w całym kraju. Członek Rady Ekspertów THINK-TANK MTTP. Prezes zarządu fundacji Skuteczna Edukacja, promującej innowacyjne metody edukacyjne.

Aleksandra Mikulska

Aleksandra Mikulska big

Aleksandra Mikulska

Marek Staniewicz

Marek Staniewicz

Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego. Wcześniej wicedyrektor Wydziału Promocji Województwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, obecnie koordynator ds. nowych mediów w tej instytucji. Wieloletni nauczyciel akademicki i ekspert ds. wizerunku, PR, marketingu politycznego i komunikacji społecznej. Specjalizuje się w audytach i strategiach komunikacyjnych, marketingowych, zarządzaniu informacją w sytuacji kryzysowej oraz komunikacją w biznesie.

Joanna Piłacik

Joanna Piłacik big

Od 2012 roku jest pracownikiem Katedry Rachunkowości na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego na stanowisku naukowo-dydaktycznym. W 2016 roku ukończyła studia doktorancie w zakresie nauk o zarządzaniu. Jej zainteresowania naukowe dotyczą takich obszarów jak: sprawozdawczość finansowa, zarządzanie płynnością finansową, społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, rachunkowość małych i średnich przedsiębiorstw.

Magdalena Ławicka

Magdalena Ławicka

Asystent w Katedrze Organizacji i Zarządzania na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego. Prowadzi zajęcia dydaktyczne z zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania wiedzą w organizacji oraz zarządzania strategicznego. Współpracuje z przedsiębiorstwami w zakresie doradztwa biznesowego. Zainteresowania pozanaukowe: psychologia emocji i motywacji.

dr Jolanta Gałuszka

Jolanta Gałuszka big

Doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Finansów Publicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Pracownik naukowo-dydatktyczny Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz Wykładowca Karel de Grote University College, Faculty of Management and Technology, Business Administration w Antwerpii, Belgia. Wykładana problematyka obejmuje szeroko rozumiane zagadnienia związane z opodatkowaniem, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów międzynarodowych. Autorka prac naukowych z zakresu teorii i praktyki w obszarze polityki fiskalnej oraz finansów publicznych.

Bożena Korzeniewska

Bożena Korzeniewska big

Doktorantka Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Zainteresowania naukowe koncentrują się wokół zarządzania finansami przedsiębiorstwa, ze szczególnym uwzględnieniem mikroprzedsiębiorstw.

Edyta Szczepaniak

Edyta Szczepaniak big

Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Finanse i Rachunkowość. Doktorantka w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Głównym obszarem zainteresowań jest zarządzanie finansami przedsiębiorstwa ze szczególnym uwzględnieniem pozycji kosztowych.

dr Agnieszka Iga Bem

Agnieszka Iga Bem big

Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Adiunkt w Katedrze Finansów Przedsiębiorstw i Finansów Publicznych w Instytucie Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Specjalizuje się w zarządzaniu finansami w ochronie zdrowia. Autorka licznych publikacji naukowych z zakresu finansów publicznych, organizacji i finansowania ochrony zdrowia, zarządzania finansami w jednostkach medycznych, prognozowania upadłości. Członek Honorowy Polskiego Stowarzyszenia Ubezpieczeń Społecznych. Członek rad społecznych i nadzorczych instytucji medycznych.

Teresa Julia Mamos

Teresa Julia Mamos

Pedagog, logopeda, neurologopeda, oligofrenpopedagog, z 36 letnim doświadczeniem. Terapeuta, trener, coach, mediator, Sądowy kurator społeczny i od 2 lat wykładowca akademicki.

Na co dzień od 25 lat Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pyrzycach.

Marta Szaja

Marta Szaja big

Marta Szaja

Małgorzata Smolska

Małgorzata Smolska big

Małgorzata Smolska

Olga Samuel-Idzikowska

Olga Samuel-Idzikowska big

Olga Samuel-Idzikowska

Ewa Dziemidowicz

Ewa Dziemidowicz big

Ewa Dziemidowicz

Krzysztof Świtoński

Krzysztof Świtoński big

Managing Director w firmie LUCKYYOU Interactive

Maciej Westerowski

Maciej Westerowski

Absolwent uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, na kierunku "Zarządzanie i marketing". Ponad 20 lat doświadczenia w prowadzeniu własnej firmy w branży handlowo-szkoleniowo-usługowej, trener na poziomie odpowiadającym EQF 5 European Qualification Framework (Senior trainer), doradca zawodowy, wykładowca Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach, coach amerykańskiej metodyki sprzedaży CustomerCentric Selling®. Ukończył kursy coachingu wg. standardów ICF i zarządzania sprzedażą z wykorzystaniem metod coachingowych.

Przewodnik górski Studenckiego Koła Przewodników Beskidzkich, organizator eventów, wyjazdów integracyjnych, pokazów autorskich, wystaw i festiwali. Od 3 lat jest trenerem w programie Google Internetowe Rewolucje.

prof. Robert Wolny

Robert Wolny

Doktor habilitowany nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia. Dyrektor Centrum Badań i Transferu Wiedzy Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Prodziekan ds. Rozwoju i Współpracy z Otoczeniem na Wydziale Ekonomii. Profesor nadzwyczajny w Katedrze Rynku i Konsumpcji. Autor i współautor ponad 120 publikacji. Zainteresowania naukowe: zachowania podmiotów rynkowych, badania rynku, e-konsument, e-usługi.

Maryna Lassota

Maryna Lassota big

Wiedzę i doświadczenie zawodowe z zakresu zarządzania zdobywała w przedsiębiorstwach sektorów zarówno prywatnych, jak i publicznych. W renomowanych firmach piastowała stanowiska od asystenta, członka Rady Nadzorczej po Dyrektora Zarządzającego. Jej kariera zawodowa rozwinęła się w kierunku zarządzania strategicznego i marketingowego, zarządzania projektami, również współfinansowanymi przez Unię Europejską.

Zainteresowania naukowe i zawodowe skoncentrowane na roli analizy marketingowej w budowaniu strategii i podejmowaniu decyzji marketingowych. W swojej karierze zawodowej przeprowadzała liczne analizy i badania rynkowe i konsumenckie, z których wnioski przetwarzała na rekomendacje dla biznesu. Wiele z nich zostało wdrożonych i funkcjonuje z sukcesem do dziś, nadal się rozwijając.

Piotr Gaczek

Piotr Gaczek

Absolwent kierunków Ekonomii i Zarządzania na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Obecnie doktorant pracujący w Katedrze Strategii Marketingowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Autor kilkunastu publikacji w języku polskim i angielskim z obszaru ekonomii behawioralnej i eksperymentalnej. W swojej pracy naukowej podejmuje problematykę wpływu czynników afektywnych i metapoznawczych na proces kształtowania preferencji kupujących. W działalności komercyjnej zajmuje się badaniami rynku i kształtowaniem doświadczeń konsumentów. Pasjonat psychologii społecznej i empiryzmu, po pracy zaś miłośnik kinematografii i fantastyki naukowej.

Wojciech Świder

Wojciech Świder

Doktorant w Katedrze Finansów Publicznych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Jego zainteresowania naukowe skupiają się wokół rynków finansowych. Posiada licencję maklera papierów wartościowych z uprawnieniami do wykonywania czynności doradztwa inwestycyjnego. Na rynkach aktywny od 2013 roku. Angażuje się w projekty edukacyjne, m.in. prowadzi kanał na Youtube.

dr Edyta Pieniacka

Edyta Pieniacka

Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Obroniona w 2015 roku praca doktorska pt. „Strategia dywersyfikacji w ujęciu zasobowym” została wyróżniona przez UE oraz zdobyła nagrodę im. Rafała Krupskiego Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania, PAN. Pracownik Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. Wykładowca przedmiotów z zakresu zarządzania, innowacji oraz strategii przedsiębiorstwa. Główne obszary badawcze to strategie i innowacje w przestrzeni organizacyjnej. Autorka publikacji z zakresu zarządzania strategicznego oraz innowacyjności przedsiębiorstw. Działania na rzecz kształcenia ustawicznego – opracowanie zasad funkcjonowania kształcenia ustawicznego na uczelniach wyższych w ramach projektu Kuźnia Kadr VI „Uczelnie na rzecz kształcenia ustawicznego”.
Doświadczenie praktyczne z zakresu zarządzania zdobyte w firmie CCC SA.

dr Sebastian Bobowski

Sebastian Bobowski big

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Adiunkt w Katedrze Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Autor i współautor 6 podręczników i 82 artykułów naukowych w języku polskim i angielskim dedykowanych problematyce biznesu międzynarodowego, azjatyckiego regionalizmu, roli Japonii w regionie Azji Wschodniej, polityki klastrowej, polityki spójności Unii Europejskiej, innowacyjności.

Opiekun anglojęzycznych specjalności Bachelor/Master Studies in International Business (od 2014 roku), koordynator wydziałowy programu Erasmus Plus (2010-2016), członek zarządu European Association for Southeast Asian Studies (EuroSEAS) z ramienia Europy Środkowej (2013-2017), członek Eurasia Business and Economics Society (EBES, od 2015 roku), współzałożyciel i członek Centrum Badań Azji-Pacyfiku na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu (od 2011 roku), stypendysta programu Visiting Research Fellowship w Center for Asian and Pacific Studies (CAPS) na Seikei University w Tokio, Japonia (2014), profesor wizytujący na University of Applied Sciences w Schmalkalden, Niemcy (2011), IPAG Business School w Nicei, Francja (2013), University of Finance and Administration, Praga, Czechy (2017).

Autor referatów wygłoszonych podczas międzynarodowych konferencji naukowych zorganizowanych m. in. w Austrii, Czechach, Indiach, Japonii, Makau (Chiny), Portugalii, Singapurze, Ukrainie, Wielkiej Brytanii, Włoszech. Autor manuali szkoleniowych i licencjonowany trener Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w projektach szkoleniowych realizowanych przez Dolnośląską Agencję Rozwoju Regionalnego, Instytut Rozwoju Zasobów Ludzkich oraz Łódzką Izbę Przemysłowo-Handlową, współfinansowanych ze środków UE (2007-2010).

Współautor i wykonawca projektów badawczych “Klastry jako nośnik innowacyjności przedsiębiorstw i regionów. Weryfikacja i implementacja modeli azjatyckich w warunkach gospodarki polskiej” (2011-2014), “Nadzór publiczny na rynkiem zamówień publicznych” (2015-2018), finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki.

Wojciech Demski

Wojciech Demski big

Wojciech Demski

dr Marcin Baron

Marcin Baron big

Adiunkt w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Specjalizuje się w zagadnieniach: innowacyjności, polityki regionalnej i rozwoju miast. Działa w krajowych i międzynarodowych zespołach oraz konsorcjach badawczych i eksperckich. Jest członkiem International Society for Professional Innovation Management oraz Regional Studies Association. Uczestniczy w pracach zespołów Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN. Współorganizuje europejską sieć praktyków i szkolących w zakresie otwartej innowacji OI-net. W ostatnich latach pełnił m.in. rolę moderatora prac nad strategią inwestycyjną subregionu centralnego województwa śląskiego (obszaru metropolitalnego Katowic). Skutecznie prowadzi warsztaty foresightowe, strategiczne, rozwiązywania problemów i kreatywności oraz panele dyskusyjne.

Prof. dr hab. Grzegorz Łęcicki

Grzegorz Łęcicki

Profesdor UKSW. Urodzony w Warszawie w 1958 r., apologetyk, teolog kultury, medioznawca; kierownik Katedry Teologii Środków Społecznego Przekazu w Instytucie Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; badacz mediów audiowizualnych; autor kilkunastu książek, w tym popularnych biografii Jana Pawła II, Matki Teresy z Kalkuty, Bolesława Prusa oraz monografii Ksiądz Zdzisław Peszkowski 1918 -2007, Małżeństwo i rodzina w nauczaniu oraz doświadczeniu Kościoła, Media audiowizualne w nauczaniu Jana Pawła II, a także licznych artykułów z zakresu analizy przekazów audiowizualnych, głównie filmów fabularnych i seriali telewizyjnych. Jest również autorem Wyjątkowego poradnika szczęścia małżeńskiego oraz redaktorem zbioru świadectw dawnych oazowców z archidiecezji warszawskiej pt. Duch tchnie, kędy chce. Jego najnowszą publikację stanowi monografia Antymatki - nadopiekuńcze, toksyczne, zaborcze w rzeczywistości realnej oraz w narracjach filmowych.

Po wieloletniej pracy jako redaktor i dziennikarz prasowy oraz radiowy zajął się edukacją medialną; autorski program z tej dziedziny realizował w dwóch stołecznych liceach katolickich, a następnie prowadził zajęcia ze studentami Instytutu Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa w UKSW. W latach 2007-2010 był prorektorem Warszawskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej im. Bolesława Prusa.

dr Edyta Gheribi

Edyta Gheribi big

dr Edyta Gheribi

Jan Kolasa

Jan Kolasa big

Pracownik Goldman Sachs. Od ponad 6 lat dba o bezpieczeństwo IT w międzynarodowych korporacjach. Prowadzi szkolenia dla pracowników z zakresu metod wykorzystywanych przez hakerów oraz organizuje symulowane ataki sprawdzające odporność i procedury firm.

Dominika Miernik

Dominika Miernik big

Pracownica działu operacji w banku inwesycyjnym Goldman Sachs od wrzesnia 2016 roku. Jest w trakcie studiow magisterskich w Szkole Głównej Handlowej na kierunku "Zarzadzanie Finansami Przedsiebiorstwa".

Karolina Gos

Karolina Gos big

Absolwentka studiów magisterskich w Szkole Głównej Handlowej o specjalizacji "Finanse i Rachunkowość".
Od kwietnia 2017 r. pracownik w dziale Operacji w banku inwestycyjnym Goldman Sachs. Swoja finansową karierę rozpoczęła w Citibanku, gdzie pracowala 4,5 roku w dziale Operacji Finansowych.

dr hab. Jacek Trębecki, , prof. nadz. UEP

Jacek Trębecki, , prof. nadz. UEP big

dr Jacek Trębecki

dr Ewa Cichowicz

Ewa Cichowicz big

dr Ewa Cichowicz

dr hab., prof. nadz. SGH Alina Szypulewska-Porczyńska

Alina Szypulewska-Porczyńska big

Profesor nadzwyczajny w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Kierownik studiów doktoranckich w języku polskim i angielskim w Kolegium Gospodarki Światowej. Członek Rady Naukowej Kolegium Gospodarki Światowej.

Ukończyła studia na Wydziale Handlu Zagranicznego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie i na wydziale Ekonomii Międzynarodowej Université Paris XII Val de Marne. Prowadzi badania dotyczące liberalizacji i integracji rynków usługowych (w tym rynków finansowych oraz profesji regulowanych), a także procesów integracji i dezintegracji w UE (unia gospodarcza i walutowa, unia bankowa, wyjście Wielkiej Brytanii z UE).

Stypendystka University of Glasgow oraz Universidad de Navarra.

Ewelina Niedzielska

Ewelina Niedzielska big

Ewelina Niedzielska

Anna Szymczak

Anna Szymczak big

Anna Szymczak

dr hab., prof. UE Mirosław Moroz

Mirosław Moroz big

Doktor habilitowany nauk ekonomicznych, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Od 17 lat zajmuje się problematyką e-biznesu w teorii i w praktyce. Autor ponad 100 publikacji naukowych dotyczących tej tematyki. Regularny recenzent 5 czasopism naukowych. Członek dwóch kolegiów redakcyjnych. Ekspert zewnętrzny oceniający projekty dofinansowane ze środków unijnych (m.in. Program Operacyjny Polska Cyfrowa, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój). Kierownik projektu dywersyfikacji e-usług w przedsiębiorstwie internetowym. Konsultant doradzający właścicielom sklepów internetowych.

Anna Markowska

Anna Markowska

Nazywam się Anna Markowska, od 15 lat jestem psychologiem dziecięcym oraz psychoterapeutą. Posiadam 15-letnie doświadczenie w terapii uzależnień i psychoterapii. Praca z ludźmi jest moją pasją, w której rozwijam się również jako coach.

Pracuję w Szkole Pamięci we Wrocławiu. Bycie Trenerem Pamięci oraz Trenerem Umiejętności Miękkich sprawia mi ogromną przyjemność. Pomagam ludziom cierpiącym na depresję i różnego rodzaju uzależnienia. Współpracuję z „trudną” młodzieżą oraz zwalczam przemoc.

Maja Kornel

Maja Kornel big

Trener zmiany osobistej, certyfikowany trener FRIS®, szkoleniowiec, wykładowca, doradca zawodowy, doradca psychospołeczny, doradca personalny, socjolog. Właścicielka firmy szkoleniowej oraz dyrektor Niepublicznej Placówki Kształcenia Ustawicznego i Kształcenia Praktycznego ENTRENO.

Twórca unikatowego programu nauczania kursu „Doradca zawodowy” realizowanego na platformie edukacyjnej ENTRENO, posiadającego Akredytację Kuratora Oświaty. Autorka artykułów do magazynu „Z sukcesem ci do twarzy”.

dr Kamila Bednarz-Okrzyńska

Kamila Bednarz-Okrzyńska big

Doktor nauk ekonomicznych, asystent w Katedrze Metod Ilościowych na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego. Zainteresowania naukowe koncentruje głównie na zastosowaniu metod ilościowych na rynku kapitałowym, w tym analiza i pomiar ryzyka.

Prywatnie - pasjonatka gotowania, dobra żona i ukochana mama Zuzanny.

dr Maciej Czaplewski

Maciej Czaplewski big

Szczecinianin nie z wyboru. Urodzony w zamierzchłych czasach. Cudem zdał podstawówkę, a potem jakoś został doktorem nauk ekonomicznych. Etap pomiędzy lepiej pominąć milczeniem. Aby zachować tradycję rodzinną aspiruje naukowo nawet wyżej niż powinien.

Zainteresowania z przymusu: E-biznes i telekomunikacja, a z wyboru: podróże z plecakiem dalsze i najdalsze :) Autor ponad 80 publikacji naukowych w większości słusznie niedocenionych.

Ze względu na podobny poziom intelektualny nieźle dogadujący się z młodzieżą.

Alicja Defratyka

Alicja Defratyka big

Ekonomistka posiadająca 14-letnie doświadczenie menadżerskie w biznesie, mediach oraz organizacjach pozarządowych. Ukończyła Szkołę Główną Handlową w Warszawie.

Jest absolwentką studiów podyplomowych Akademii Psychologii Przywództwa na Politechnice Warszawskiej oraz Praktycznej Psychologii Społecznej na Uniwersytecie SWPS. Specjalizuje się w tematyce społeczno-ekonomicznej, w tym w zagadnieniach związanych z podnoszeniem wiedzy i świadomości społeczno-ekonomicznej Polaków. Realizuje projekty innowacyjne, edukacyjne, komunikacyjne oraz badania społeczne.

Prowadzi autorski projekt ciekaweliczby.pl przybliżający opinii publicznej warte poznania fakty oparte o konkretne dane liczbowe oraz autorskie sondaże.

dr Michał Klepka

 Michał Klepka big

dr Michał Klepka

Paweł Łopatka

Paweł Łopatka big

Paweł Łopatka

dr Joanna Martusewicz

Joanna Martusewicz big

Absolwentka Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Adiunkt w Katedrze Projektowania Systemów Zarządzania w Instytucie Organizacji i Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Główny obszar zainteresowań badawczych skupia się wokół projektowania systemów zarządzania doskonałych organizacji.

Autorka kilkudziesięciu artykułów, podręczników i monografii naukowych. Członek kilku grantów naukowych. Przewodnicząca komitetu ogólnopolskiej konferencji Naukowej „Zmiana Warunkiem Sukcesu”. Od 2012 roku jest sekretarzem czasopisma naukowego Management Forum. Od 2013 roku jest członkiem zarządu Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, a od 2017 prezesem tej Fundacji.

Dzięki pracy i zaangażowaniu fundacja została krajowym partnerem Europejskiej Fundacji EFQM w Brukseli przyznającej globalne nagrody doskonałości najlepszym firmom na świecie. Jest licencjonowanym trenerem i asesorem Europejskiej Fundacji Zarządzania Jakością EFQM, jak również posiada certyfikaty:

 • PRINCE2 Certificate No. 2714188-01-PTAR – 2013
 • Gemba Coaching Certificate No. A27185
 • Business Trainer Certificate No 126/06/2014

Prowadzi koło naukowe „Business Excellence” na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.

Kornelia Pisarek-Błaczkowska

Kornelia Pisarek-Błaczkowska big

Pasjonatka świadomego rodzicielstwa, przez kilka lat związana z Akademią Skutecznego Działania Iwony Majewskiej-Opiełki (ASDIMO), promotor logodydaktyki. Zaprzyjaźniona z Fundacją "Wychowanie do szczęścia", której celem jest wspieranie rodziców oraz nauczycieli w wychowaniu dzieci na szczęśliwych i mądrych ludzi. Obecnie wspiera przedsiębiorczych rodziców w takim budowaniu biznesu, by nie tracić tego co bezcenne – czasu dla Bliskich. Ukończyła psychologię na Uniwersytecie Wrocławskim oraz surdopedagogikę w Dolnośląskiej Szkole Wyższej.

dr Aleksander Binsztok

Aleksander Binsztok big

dr Aleksander Binsztok

Piotr Karolczak

Piotr Karolczak big

Student, absolwent i pracownik Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Od 2016 roku specjalista ds. marketingu w Biurze Promocji UEwroc. Koordynator projektu Rebel Campus mającego na celu stworzenie społeczności osób przedsiębiorczych. Koordynator projektu Absolwent. Członek (prezes w kadencji 2016) koła naukowego Forum Edukacji Biznesowej. Od projektów idealnych bardziej ceni sobie te wdrożone.

Beata Tatomir

Beata Tatomir big

Beata Tatomir

dr Aleksandra Kuźminska-Haberla

Aleksandra Kuźminska-Haberla

Adiunkt w Katedrze Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Prowadzi zajęcia w języku polskim i angielskim z zakresu różnic kulturowych w biznesie międzynarodowym, marketingu międzynarodowego oraz promocji gospodarczej. Posiada doświadczenie w pracy w środowisku multikulturowym, m.in. w USA oraz Wielkiej Brytanii.

Szymon Bazan

Szymon Bazan big

Pomysłodawca VirtualEXPO - Wirtualnych Targów Pracy, których pierwsza edycja odbyła się w październiku 2017 r. Od 2018 r. współzałożyciel Manufaktury Designu, czyli firmy projektowo - warsztatowej, która rozwiązuje realne problemy biznesowe i społeczne w oparciu o projektowanie ukierunkowane na użytkownika. W tym procesie wykorzystuje się autorskie narzędzia takich metod jak Design Thinking, Service Design oraz User Experience Design.

Swoje pierwsze zdolności przywódcze oraz organizacyjne zdobył w organizacjach non-profit takich jak Akademia Biznesu AKME oraz Kole Naukowym FEB - Forum Edukacji Biznesowej, organizując przedsięwzięcia z najważniejszymi osobistościami polskiego biznesu. Swoją karierę zawodową rozpoczął już podczas studiów, zajmując się marketingiem internetowym we wrocławskim startupie LepszaPraca.pl, a następnie w firmie Bergman Engineering, która została partnerem strategicznym startupu VirtualEXPO.

W wolnym czasie spełnia się uczestnicząc w maratonach oraz w biegach z przeszkodami.

dr Anna Drab-Kurowska

Anna Drab-Kurowska big

dr Anna Drab-Kurowska

dr Agnieszka Budziewicz-Guźlecka

Agnieszka Budziewicz-Guźlecka big

dr Agnieszka Budziewicz-Guźlecka

dr Marta Kulesza

Marta Kulesza big

Doktor nauk społecznych, psycholog, psychoterapeuta, trener, coach, ewaluator projektów szkoleniowych, badawczych, wdrożeniowych i edukacyjnych. Ukończone studia psychologii (specjalność neuropsychologia) na Katolickim Uniwersytecie Eichstaett-Ingolstadt (Niemcy), nostryfikacja dyplomu na Uniwersytecie Warszawskim Wydziale Psychologii. Podyplomowe 4-letnie Studia w Profesjonalnej Szkole Psychoterapii Instytutu Psychologii Zdrowia i SWPS w Warszawie (dyplom psychoterapeuty integracyjnego).

Adiunkt w Katedrze Pedagogiki Społecznej Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Od 2007 psycholog/psychoterapeuta w Poradni Zdrowia Psychicznego, Poradni Leczenia Uzależnień i Współuzależnień NZOZ w Warszawie.

mgr inż. Weronika Wierzbicka

Weronika Wierzbicka big

Absolwentka Politechniki Wrocławskiej w dyscyplinie Inżynieria Środowiska, doktorantka oraz asystent naukowo-dydaktyczny w Zakładzie Technologii Odpadów i Remediacji Gruntów (Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej). Liderka Sekcji Gospodarka Odpadami Koła Naukowego Environmental Team (Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej).

Obecne zainteresowania naukowe to technologie procesów dotyczących unieszkodliwiania oraz zagospodarowania odpadów komunalnych, przemysłowych i niebezpiecznych. Współorganizatorka Wrocławskich Cyklicznych Spotkań poświęconych tematyce Zero Waste.

Marcin Leszczyński

Marcin Leszczyński big

Marcin Leszczyński

dr Anna Michałkiewicz

Anna Michałkiewicz big

dr Anna Michałkiewicz

Krzysztof Rek

Krzysztof Rek big

Doktorant w Kolegium Zarządzania i Finansów SGH, przedsiębiorca, absolwent SGH w Warszawie na kierunkach Stosunki międzynarodowe oraz Zarządzanie strategiczne z przedsiębiorstwie, studiował m.in. na University of Sussex w Wielkiej Brytanii oraz Sorbonie we Francji. Pracował m.in. w międzynarodowym koncernie paliwowym Shell jako doradca finansowy CEE, analityk biznesowy CEE oraz koordynator kanałów sprzedaży na Polskę, współwłaściciel firmy Xperiece Poland.

Zainteresowania badawcze: zarządzanie strategiczne, internacjonalizacja przedsiębiorstw, innowacje, ekonomia współpracy.

Marta Francuz

Marta Francuz big

Absolwentka Brandingu na Uniwersytecie Wrocławskim i Zarządzania na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Specjalista ds. Marketingu i Brandingu w Firmie Szkoleniowo-Doradczej „Binsztok i Partnerzy”. Jako Koordynator Sekcji HR we Wrocławskim Sztabie Światowych Dni Młodzieży 2016 z powodzeniem wdrożyła strategię rekrutacji i dwuletniego rozwoju dla ponad 1000 wolontariuszy. Kreowaniem wizerunku marek, szczególnie marek personalnych, z pasją zajmuje się od ponad 5 lat.

Pilot wycieczek, żeglarka, współautorka przewodników dla osób niepełnosprawnych „Polska bez Barier”. Prywatnie zaangażowana w działania wolontaryjne na rzecz rozwoju młodzieży, prowadzi warsztaty i szkolenia dotyczące rozwoju młodych ku dojrzałości i odpowiedzialności. Wierzy mocno i weryfikuje w praktyce, że "TO USTAWIENIE ŻAGLI, A NIE KIERUNEK WIATRU DECYDUJE, W KTÓRĄ STRONĘ POPŁYNIESZ."

dr Dariusz Pauch

Dariusz Pauch big

Adiunkt w katedrze finansów przedsiębiorstwa Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego. Prowadzi zajęcia z zakresu podatków, ubezpieczeń i finansów przedsiębiorstwa. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych w tym m.in. monografii naukowej pt.: "Ryzyko nadużyć w przedsiębiorstwie".

Kamila Pępiak-Kowalska

Kamila Pępiak-Kowalska big

Trener biznesu od 2002 roku, od 2015 roku Partner i Trener FRIS®, akredytowany coach PCC ICF (w trakcie akredytacji MCC ICF). Zawodowo politolog, ekonomista, pedagog, behawiorysta. Wykładowca na wielu uczelniach wyższych (m.in. Uniwersytet i. Adama Mickiewicza, Uniwersytet Szczeciński, ZPSB).

Aktywnie uczestniczy w rozwoju potencjału kadry menadżerskiej oraz pracowników wyższego szczebla – łącznie ponad 10 tysięcy godzin doświadczenia - tak na sali szkoleniowej, halach produkcyjnych i magazynowych, open space’ach i salach konferencyjnych różnych firm, jak również w szkołach wszystkich poziomów. Przeszkoliła ponad 3000 osób na terenie całej Polski. Pracuje również zdalnie z klientami z całego świata w języku angielskim i hiszpańskim.

Łączy teorię z praktyką – na co dzień pracując ramię w ramię z firmami tak krajowymi, jak i organizacjami międzynarodowymi, konsultując osoby publiczne, prowadząc warsztaty dla trenerów, konsultantów, menadżerów i pracowników HR. Prowadzi badania nad budowaniem przewagi konkurencyjnej na rynku przy wykorzystaniu kapitału intelektualnego (zakres tematyczny rozprawy doktorskiej). Jest współautorem podręcznika Coaching, pracuje nad kolejnymi publikacjami zwartymi, również jako recenzent książek (ostatnia to "Mózg lidera, Od Stresu do Sukcesu").

Katarzyna Zioło

Katarzyna Zioło big

Katarzyna Zioło

Magdalena Lipiak

Magdalena Lipiak big

Psycholog, doradca zawodowy, licencjonowany trener programu „Spadochron”, trener rozwoju osobistego Kompasu Kariery Crown, ekspert do spraw oceny wniosków dofinansowywanych z UE. Aktualnie pracuje w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mikołowie i prowadzi własny gabinet psychologiczno-doradczy. Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego, studiów podyplomowych z doradztwa zawodowego oraz coachingu, ukończyła całościowy kurs przygotowujący do certyfikatu Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy w przedszkolach, szkołach różnego typu i w ośrodku doskonalenia nauczycieli, gdzie przez 13 lat szkoliła zarówno nauczycieli, psychologów, pedagogów, jak i nadzór pedagogiczny w zakresie umiejętności miękkich. Od 2002 roku realizator szkoleń finansowanych ze środków UE w sektorze edukacji, pomocy społecznej, kultury oraz służby zdrowia.
W kręgu jej zainteresowań znajduje się pomoc w wyborze kariery edukacyjnej i zawodowej nie tylko młodzieży, ale także dorosłych chcących zmienić coś w swoim życiu. Korzysta wtedy ze swoich kompetencji doradcy zawodowego i coacha oświatowego. Kiedy istnieje taka potrzeba jest psychoterapeutą i pomaga innym w poprawie ich komfortu życia, rozwiązywaniu trudności, zmianie perspektywy spostrzegania swojej osoby w relacjach z innymi.

Hanna Kądziołka-Sabanty

Hanna Kądziołka-Sabanty big

Hanna Kądziołka-Sabanty

prof. Piotr Marszałek

Piotr Marszałek big

prof. Piotr Marszałek

Marcin Domagała

Marcin Domagała big

Marcin Domagała, przedstawiciel Fundacji Banku Zachodniego WBK

Cezary Pawlonka

Cezary Pawlonka big

Absolwent ekonomii i zarządzania na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Doktorant w Katedrze Socjologii i Polityki Społecznej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Specjalizuje się w zagadnieniach rynku pracy, szczególnie w aspektach społecznych. Ekonomista - praktyk, analityk rynku w międzynarodowych korporacjach.

Autor prac z zakresu polityki społecznej, socjologii, ekonomii i CSR. Czynny uczestnik kilkunastu konferencji studenckich i doktoranckich. Współzałożyciel i pomocnik opiekuna naukowego koła prawa gospodarczego CASUS przy Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Członek Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej.

Katarzyna Królak-Wyszyńska

Katarzyna Królak-Wyszyńska big

Katarzyna Królak-Wyszyńska

dr Joanna Wardzała

Joanna Wardzała big

Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego - socjolog i prawnik. Adiunkt w Zakładzie Zachowań Konsumenckich w Instytucie Socjologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Specjalizuje się w interdyscyplinarnym badaniu zachowań młodych konsumentów. Dość istotny zakres zainteresowań badaczki stanowią prawa konsumenckie oraz zwyczaje konsumpcyjne różnych grup społecznych. Autorka licznych publikacji naukowych z zakresu socjologii organizacji, komunikacji międzykulturowej oraz pozycji o tematyce prawniczej. Członek Komitetu Redakcyjnego czasopisma Forum Socjologiczne. Członek Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej oraz Polskiego Towarzystwa Socjologicznego.

Rafał Tomkowicz

Rafał Tomkowicz big

Od 14 lat związany jest z rynkiem finansowym w Polsce. Pełnił funkcje menadżerskie w kilku dużych instytucjach finansowych. Jest autorem wielu publikacji poświęconych bankowości detalicznej. Pomysłodawca i współtwórca spółki Sfera Finansów SA, specjalista w zakresie wiedzy o finansach osobistych, redaktor prowadzący blizejbiznesu.pl internetowego nośnika informacji z obszaru wiedzy o firmie.Zasiadł w organach zarządczych spółek prawa handlowego jako członek zarządów oraz rad nadzorczych.

Częsty organizator oraz prelegent konferencji związanych z tematyką finansową oraz dla przedsiębiorców. Inicjator prac nad kampanią społeczną dotyczącą upowszechnienia Kodeksu Świadomego Kredytobiorcy oraz organizator Akademii Bliżej Biznesu, cyklu spotkań dla mikroprzedsiębiorców.

Katarzyna Ziółkowska-Szyszło

Katarzyna Ziółkowska-Szyszło big

Katarzyna Ziółkowska-Szyszło

dr Wiktoria Domagała

Wiktoria Domagała big

dr Wiktoria Domagała

Marta Sidorkiewicz

Marta Sidorkiewicz big

Marta Sidorkiewicz

Monika Pettersen

Monika Pettersen big

Monika Pettersen

dr Witold Gradoń

Witold Gradoń

Doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Zakładzie Bankowości Katedry Finansów w Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Jego zainteresowania koncentrują się na funkcjonowaniu systemu bankowego oraz rynku finansowego, ze szczególnym uwzględnieniem działalności banków na rynku pieniężnym i kapitałowym oraz sieci bezpieczeństwo finansowego. Członek Polskiego Stowarzyszenia Finansów i Bankowości, współpracuje z Polskim Towarzystwem Ekonomicznym, trener w szkoleniach dotyczących zasad funkcjonowania rynków finansowych oraz systemu bankowego.

dr Marcin Haberla

Marcin Haberla big

dr Marcin Haberla

Klaudia Migasiewicz

Klaudia Migasiewicz big

Klaudia Migasiewicz

Karolina Muszyńska

Karolina Muszyńska big

Absolwentka studiów magisterskich Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na wydziale Nauk Ekonomicznych, na kierunku Zarządzanie ze specjalnością Komunikacja Korporacyjna i PR oraz studiów licencjackich na Uniwersytecie Wrocławskim, na kierunku Socjologia, ze specjalnością komunikacja społeczna. Doktorantka Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu w ramach projektu „SIS PhD Ekonomia+”. Wiceprezes koła naukowego Prawa Gospodarczego „Casus” przy Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Autorka artykułu pt. „Rola Partnerstwa dla Doliny Baryczy w zrównoważonym rozwoju przedsiębiorstw” w Pracach Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego. Wiceprezes firmy Farina.pl Sp. z o.o. we Wrocławiu.

dr Artur Pomianowski

Artur Pomianowski big

dr Artur Pomianowski

Stanisław Swica

Stanisław Swica

Specjalista do spraw marketingu w sieciach społecznościowych, producent treści marketingowych. Producent video i foto. Doradca w sprawie budowania strategii marki, komunikacji wizerunkowej, zarządzania społecznościami on-line, budowy relacji z odbiorcą. Przedsiębiorca, mówca publiczny, pasjonat komunikacji międzyludzkiej, budowania relacji, sprzedaży, praktycznej psychologii. Właściciel agencji marketingowej Perception.

dr Krzysztof Biegun

Krzysztof Biegun

Pracownik Katedry Polityki Ekonomicznej i Europejskich Studiów Regionalnych na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Zajmuje się problematyką europejskiej integracji gospodarczej i walutowej. Autor licznych publikacji naukowych poświęconych funkcjonowaniu Europejskiej Unii Gospodarczej i Walutowej. Członek sieci ekspertów Team Europe przy Komisji Europejskiej.

dr Justyna Bogołębska

Justyna Bogołębska big

dr Justyna Bogołębska

Olga Drynia

Olga Drynia big

Olga Drynia

dr Tomasz Gabrusewicz

Tomasz Gabrusewicz big

dr Tomasz Gabrusewicz

Barbara Grzegorzewska

Barbara Grzegorzewska big

Barbara Grzegorzewska

prof. Jacek Brdulak

Jacek Brdulak big

prof. Jacek Brdulak

dr Adam Karbowski

Adam Karbowski big

Ekonomista i psycholog. Adiunkt w Katedrze Ekonomii Biznesu w Kolegium Gospodarki Światowej SGH. Zainteresowania badawcze: ekonomia behawioralna i eksperymentalna, ekonomia biznesu i industrial organisation.

Dagmara Kołodziejczyk

Dagmara Kołodziejczyk big

Dagmara Kołodziejczyk

dr Justyna Szumniak-Samolej

Justyna Szumniak-Samolej big

dr Justyna Szumniak-Samolej

prof. Agnieszka Poczta-Wajda

Agnieszka Poczta-Wajda big

Adiunkt w Katedrze Makroekonomii i Gospodarki Żywnościowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Stypendystka Polsko-Amerykańskiej Fundacji Fulbrighta. Jej zainteresowania naukowe dotyczą liberalizacji handlu artykułami rolnymi, instrumentów polityki handlowej, związków makroekonomii z gospodarką żywnościową oraz modelowania rynków rolnych. Autorka licznych publikacji na temat polityki wsparcia rolnictwa w aspekcie multilateralnej liberalizacji handlu artykułami rolno-żywnościowymi.

dr Marcin Leszczyński

Marcin Leszczyński big

dr Marcin Leszczyński

dr Barbara Kulesza-Gulczyńska

Barbara Kulesza-Gulczyńska big

dr Barbara Kulesza-Gulczyńska

dr Michał Nowicki

Michał Nowicki big

dr Michał Nowicki

Łukasz Grygiel

Łukasz Grygiel big

Łukasz Grygiel, blog Sto Monet

dr Alicja Brodzka

Alicja Brodzka big

dr Alicja Brodzka

Hanna Adamska

Hanna Adamska big

Hanna Adamska

dr Iwo Augustyński

Iwo Augustyński big

dr Iwo Augustyński

dr Joanna Macalik

Joanna Macalik big

Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego (kierunki: dziennikarstwo i komunikacja społeczna oraz historia sztuki), Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu (studia podyplomowe Nowoczesna komunikacja marketingowa) oraz Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (studia doktoranckie); doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu (2018), laureatka programu „Młodzi naukowcy” 2018, asystent w Katedrze Zarządzania Marketingowego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, certyfikowany tutor akademicki. Naukowo zajmuje się komunikacją marketingową, kreowaniem wizerunku, działalnością marketingową instytucji kultury (w tym w szczególności muzeów), zagadnieniami personal brandingu, employer brandingu, marketingu terytorialnego oraz społeczną odpowiedzialnoscią biznesu (CSR). Jest praktykiem public relations - posiada kilkuletnie doświadczenie zawodowe na stanowiskach dziennikarza, specjalisty ds. PR oraz rzecznika prasowego. Jest doradcą w zakresie kreowania wizerunku, wprowadzania produktów i usług na rynek, marketingu internetowego (w tym w social media) oraz event marketingu. Współpracowała m.in. ze start-upami informatycznymi, kancelariami prawniczymi, placówkami oświatowymi oraz z przedstawicielami branży artystycznej i kulturalnej. Jest autorką anglo- i polskojęzycznych publikacji naukowych dot. m.in. zintegrowanej komunikacji marketingowej, CSR oraz identyfikacji wizualnej. Na UEW prowadzi zajęcia w ramach projektu "Liderzy wiedzy - liderzy sukcesu" oraz jest tutorem Biznesowego Indywidualnego Programu Studiów (BIPS).

Aleksandra Lindner

Aleksandra Lindner big

Trenerka biznesu.

Dr Anna Figna

Anna Figna big

praktyk biznesu. 

Piotr Koenig

Piotr Koenig big

Dyrektor regionu Santander Bank.

dr Patryk Dziurski

Patryk Dziurski big

Adiunkt w Katedrze Zarządzania Strategicznego w Instytucie Zarządzania (Kolegium Zarządzania i Finansów SGH). Swoje zainteresowanie naukowe koncetruje wokół: zarządzania strategicznego, zarządzania innowacjami oraz zarządzania organziacjami z sektorów kultury i kreatywnych. Autor lub współautor wielu publiacji z zakresu nauk o zarządzaniu oraz uczestnik wielu badań naukowych, w tym granty Narodowego Centrum Nauki. Wykładowca na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz na studaich podyplomowych.

mgr Alicja Buczak-Zapart

Alicja Buczak-Zapart big

Psycholog, psychoterapeuta, trener kompetencji miękkich, coach IFC. Współpracuje z wieloma firmami szkoleniowymi i fundacjami, prowadzi prywatną praktykę. Ukończyła Szkołę Trenerów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz kurs terapii systemowej rodzinnej w Instytucie Neuropsychiatrii dzieci i młodzieży u prof. I. Namysłowskiej. Jest certyfikowanym trenerem metody Videotreningu Komunikacji. Ukończyła dwa etapy kursu doradztwa i terapii z zakresu systemowych ustawień B. Hellingera. Od kilkunastu lat prowadzi zajęcia dla studentów /Uniwersytet Wrocławski, WSB, DSW/, zajmuje się prowadzeniem szkoleń oraz psychoterapią w ujęciu systemowym.

Karolina Klag

Karolina Klag big

Karolina Klag

Julia Jaworska

Julia Jaworska big

JuliaJaworska

prof. dr hab. Jerzy Niemczyk

Jerzy Niemczyk big

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Profesor w Katedrze Strategii i Metod Zarządzania w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Specjalizuje się w badaniach w zakresie zarządzania strategicznego, ewolucji strategii i modeli biznesowych. Autor publikacji naukowych z zakresu zarządzania, zarządzania strategicznego, metod i technik zarządzania oraz modeli biznesowych. Od 11 lat opiekun Studenckiego Koła Naukowego Forum Edukacji Biznesowej, które w ciągu 11 lat gościło już ponad 230 praktyków zarządzania. Promotor 15 rozpraw doktorskich i ponad 200 prac magisterskich. Recenzent w wielu przewodach doktorskich, postępowaniach habilitacyjnych i postępowaniach o nadanie tytułu naukowego profesora. Członek Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania PAN.

dr Adam Weinert

Adam Weinert big

dr Adam Weinert

dr Tomasz Zawadzki

Tomasz Zawadzki big

dr Tomasz Zawadzki

Wojciech Cellary

Wojciech Cellary big

Wojciech Cellary

Norbert Szczepański

Norbert Szczepański big

Norbert Szczepański

Joanna Latusek

Joanna Latusek big

Joanna Latusek

Kamil Kopała

Kamil Kopała big

Kamil Kopała

Ewa Tukaj

Ewa Tukaj big

Ewa Tukaj

Antonina Litinska

Antonina Litinska big

Antonina Litinska

dr Monika Foltyn-Zarycha

Monika Foltyn-Zarycha big

Dr hab. Monika Foltyn-Zarychta jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym Katedry Inwestycji i Nieruchomości Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Prowadzi zajęcia z zakresu oceny efektywności inwestycji finansowych i rzeczowych, w języku polskim oraz angielskim. Autorka licznych opracowań z zakresu ekonomiki inwestycji, członek zespołów badawczych krajowych i międzynarodowych, visiting researcher w Erasmus University Rotterdam oraz profesor prowadzący gościnne wykłady w uczelniach zagranicznych (m.in. Nottingham, Rotterdam, Gandawa).

Piotr Sośnierz

Piotr Sośnierz big

Piotr Sośnierz

Emilian Gwiaździński

Emilian Gwiaździński big

Emilian Gwiaździński

dr Marta Baraniak

Marta Baraniak big

dr Marta Baraniak

Anna Cieszewska

Anna Cieszewska big

Anna Ciszewska

dr hab. inż., prof. UEW Arkadiusz Piwowar

Arkadiusz Piwowar big

W przygotowaniu.

dr hab., prof. UEW Krzysztof Nowosielski

Krzysztof Nowosielski big

W przygotowaniu.

dr Marianna Pietrus-Rajman

Marianna Pietrus-Rajman big

W przygotowaniu.

dr hab., prof. UWE Bogusław Półtorak

Bogusław Półtorak big

W przygotowaniu.

dr Łukasz Jurek

Łukasz Jurek big

W przygotowaniu.

Żaneta Teklak

Żaneta Teklak big

W przygotowaniu.

organizatorzy