UE Katowice

Pokój: III edycja AME w Katowicach


powrót
 

Autor:
2012-02-27 21:49:59

Co tam po zajęciach??

reply
 

Odp:
2012-04-14 17:32:16 (Odpowiedzi: 8)
Autor:


Czy w tym roku będzie jakiś konkurs ?

reply
 
 

Odp: Odp:
2012-04-16 10:07:06 (Odpowiedzi: 0)
Autor:


Fajnie, że pojawiło się zapytanie dotyczące konkursu. Chcielibyśmy Was zachęcić do przemyślenia sprawy. Jeżeli macie pomysł na konkurs, możecie go zgłosić tutaj. Czekamy na Wasze propozycje emotikona

reply
 
 

Program antyplagiatowy
2013-04-01 16:29:10 (Odpowiedzi: 3)
Autor:


Zapraszam to przetestowania programu antyplagiatowego pozwala on na sprawdzanie różnych tekstów typu prace dyplomowe, artykuły. Sprawdza wszystkie zdania w tekście czy któreś z nich nie jest plagiatem następnie podkreśla na czerwono zdania w których znalazł plagiat i określa procentową ilość plagiatu. Program pobierzesz na stronie [url=http://www.antyplagiat.net]Antyplagiat[/url].net Filmik instruktażowy http://www.youtube.com/watch?v=TWxQZrZMU2U&feature=youtu.be Strona z programem [url=http://www.antyplagiat.net]Antyplagiat[/url]

reply
 
 

Odp: Program antyplagiatowy
2013-06-03 17:38:57 (Odpowiedzi: 0)
Autor:


Kwestię podatkową w lasach reguluje ustawa o podatku leśnym z dnia 30 października 2002 roku . Podatek leśny należy do grupy podatków pośrednich. Stanowi dochód budżetu gminy. Podatek leśny i rolny są do siebie zbliżone a także wzajemnie się uzupełniają. Składnik majątkowy może zostać opodatkowany tylko jednym podatkiem albo leśnym albo rolnym. Nie ma możliwości nałożenia dwóch podatków jednocześnie. Ustawa o podatku leśnym wskazuje, że przedmiotem opodatkowania są lasy. Przy czym w art. 1 precyzuje, że lasem są grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków. Ponadto w ustawie tej czytamy, że podatek leśny nie obowiązuje wówczas, gdy lasy są zajęte poprzez wykonywanie działalności gospodarczej niezwiązanej z leśnictwem. Wtedy takie grunty są objęte podatkiem od nieruchomości. Potwierdził to Naczelny Sąd Administracyjny w Białymstoku, który orzekł, że opodatkowaniu leśnym podlegają grunty oznaczone symbolem Ls w klasyfikacji ewidencji gruntów. Grunty oznaczone symbolem Lz, w skład których wchodzą grunty zadrzewione i zakrzewione podlegają podatkom i opłatom lokalnym . Art. 4 ustawy o lasach określa, że „działalność leśna to: działania w zakresie urządzania, ochrony i zagospodarowania lasu, utrzymania i powiększania zasobów i upraw leśnych, gospodarowania zwierzyną, pozyskiwania - z wyjątkiem skupu - drewna, żywicy, choinek, karpiny, kory, igliwia, zwierzyny oraz płodów runa leśnego, a także sprzedaż tych produktów oraz realizację pozaprodukcyjnych funkcji lasu”. W momencie, kiedy grunt leśny zostaje przeznaczony na cele niezwiązane z gospodarką leśną lub gospodarką rolną nakłada się wówczas obowiązek uiszczenia podatku od nieruchomości. Aby organ skarbowy mógł nałożyć podatek od nieruchomości jest on wcześniej zobligowany do zapoznania się, czy dana nieruchomość nie została już opodatkowana. Tutaj obowiązuje zasada pierwszeństwa podatku leśnego i rolnego przed podatkiem od nieruchomości. Ustawa o podatku leśnym wskazuje, kto jest podatnikiem podatku leśnego. Wg art. 2 taki obowiązek ciąży na osobach fizycznych, osobach prawnych a także jednostkach organizacyjnych w tym spółek. Do płacenia podatku zobowiązani są także podatnicy nieposiadający osobowości prawnej a będący właścicielami lub też posiadaczami samoistnymi lub ich użytkownikami wieczystymi. W momencie, gdy las jest w posiadaniu samoistnym to obowiązkiem płacenia podatku jest obciążony właściciel. Podczas gdy lasy stanowią własność SP lub innej jednostki samorządu terytorialnego wówczas płatnikiem podatku jest posiadacz tzw. zależny. Art. 2 ustęp 2 ustawy o podatku leśnym wskazuje, że gdy lasy są w zarządzie PGLLP oraz gdy wchodzą w skład ZWRSP to podatek muszą płacić wspólnie. W ustawie czytamy, że jeżeli lasy są współwłasnością dwóch lub więcej niż dwóch właścicieli to podlegają oni zasadzie solidarnej odpowiedzialności wobec uiszczania podatku . Podstawą opodatkowania według art. 3 jest powierzchnia lasu, wyrażona w hektarach. Hektar wynika z ewidencji gruntów i budynków. Taki zapis istnieje od dnia 1 stycznia 2003 roku. Nastąpiła wtedy zmiana regulacji podatku leśnego. Głównym celem zmian było unormowanie opodatkowania lasów. Polegało to na odwołaniu określenia przedmiotu i podstawy opodatkowania do ewidencji gruntów i budynków . W zakresie rejestrowania nieruchomości leśnych decydujący jest szczegółowy opis ewidencji gruntów i budynków w prawie geodezyjnym i kartograficznym. Art. 21 stanowi, że dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków są podstawą wymiaru podatków i świadczeń. Aby ustalić podatek leśny potrzebne jest ustalenie podstawy opodatkowania. Taką podstawą dla danego roku podatkowego są pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego. Ustala się wówczas równowartość średniej ceny sprzedaży drewna, zaś cenę taką uzyskuje się na podstawie komunikatu wydanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Powyższy komunikat obwieszcza się w Dzienniku Urzędowym RP-Monitor Polski. Komunikat zgodnie z art. 4 ustawy o podatku leśnym obwieszcza się w terminie 20 dni po upływie trzeciego kwartału. Aby prawidłowo naliczyć podatek nie należy zaokrąglać kwoty podatkowej. Najwyższy Sąd Administracyjny ustosunkował się do tego i stwierdził, że żaden przepis powszechnie obowiązującego prawa podatkowego nie zakazuje ustalenia stawek podatku od

reply
 
 

Odp: Program antyplagiatowy
2013-06-03 17:38:59 (Odpowiedzi: 0)
Autor:


Kwestię podatkową w lasach reguluje ustawa o podatku leśnym z dnia 30 października 2002 roku . Podatek leśny należy do grupy podatków pośrednich. Stanowi dochód budżetu gminy. Podatek leśny i rolny są do siebie zbliżone a także wzajemnie się uzupełniają. Składnik majątkowy może zostać opodatkowany tylko jednym podatkiem albo leśnym albo rolnym. Nie ma możliwości nałożenia dwóch podatków jednocześnie. Ustawa o podatku leśnym wskazuje, że przedmiotem opodatkowania są lasy. Przy czym w art. 1 precyzuje, że lasem są grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków. Ponadto w ustawie tej czytamy, że podatek leśny nie obowiązuje wówczas, gdy lasy są zajęte poprzez wykonywanie działalności gospodarczej niezwiązanej z leśnictwem. Wtedy takie grunty są objęte podatkiem od nieruchomości. Potwierdził to Naczelny Sąd Administracyjny w Białymstoku, który orzekł, że opodatkowaniu leśnym podlegają grunty oznaczone symbolem Ls w klasyfikacji ewidencji gruntów. Grunty oznaczone symbolem Lz, w skład których wchodzą grunty zadrzewione i zakrzewione podlegają podatkom i opłatom lokalnym . Art. 4 ustawy o lasach określa, że „działalność leśna to: działania w zakresie urządzania, ochrony i zagospodarowania lasu, utrzymania i powiększania zasobów i upraw leśnych, gospodarowania zwierzyną, pozyskiwania - z wyjątkiem skupu - drewna, żywicy, choinek, karpiny, kory, igliwia, zwierzyny oraz płodów runa leśnego, a także sprzedaż tych produktów oraz realizację pozaprodukcyjnych funkcji lasu”. W momencie, kiedy grunt leśny zostaje przeznaczony na cele niezwiązane z gospodarką leśną lub gospodarką rolną nakłada się wówczas obowiązek uiszczenia podatku od nieruchomości. Aby organ skarbowy mógł nałożyć podatek od nieruchomości jest on wcześniej zobligowany do zapoznania się, czy dana nieruchomość nie została już opodatkowana. Tutaj obowiązuje zasada pierwszeństwa podatku leśnego i rolnego przed podatkiem od nieruchomości. Ustawa o podatku leśnym wskazuje, kto jest podatnikiem podatku leśnego. Wg art. 2 taki obowiązek ciąży na osobach fizycznych, osobach prawnych a także jednostkach organizacyjnych w tym spółek. Do płacenia podatku zobowiązani są także podatnicy nieposiadający osobowości prawnej a będący właścicielami lub też posiadaczami samoistnymi lub ich użytkownikami wieczystymi. W momencie, gdy las jest w posiadaniu samoistnym to obowiązkiem płacenia podatku jest obciążony właściciel. Podczas gdy lasy stanowią własność SP lub innej jednostki samorządu terytorialnego wówczas płatnikiem podatku jest posiadacz tzw. zależny. Art. 2 ustęp 2 ustawy o podatku leśnym wskazuje, że gdy lasy są w zarządzie PGLLP oraz gdy wchodzą w skład ZWRSP to podatek muszą płacić wspólnie. W ustawie czytamy, że jeżeli lasy są współwłasnością dwóch lub więcej niż dwóch właścicieli to podlegają oni zasadzie solidarnej odpowiedzialności wobec uiszczania podatku . Podstawą opodatkowania według art. 3 jest powierzchnia lasu, wyrażona w hektarach. Hektar wynika z ewidencji gruntów i budynków. Taki zapis istnieje od dnia 1 stycznia 2003 roku. Nastąpiła wtedy zmiana regulacji podatku leśnego. Głównym celem zmian było unormowanie opodatkowania lasów. Polegało to na odwołaniu określenia przedmiotu i podstawy opodatkowania do ewidencji gruntów i budynków . W zakresie rejestrowania nieruchomości leśnych decydujący jest szczegółowy opis ewidencji gruntów i budynków w prawie geodezyjnym i kartograficznym. Art. 21 stanowi, że dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków są podstawą wymiaru podatków i świadczeń. Aby ustalić podatek leśny potrzebne jest ustalenie podstawy opodatkowania. Taką podstawą dla danego roku podatkowego są pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego. Ustala się wówczas równowartość średniej ceny sprzedaży drewna, zaś cenę taką uzyskuje się na podstawie komunikatu wydanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Powyższy komunikat obwieszcza się w Dzienniku Urzędowym RP-Monitor Polski. Komunikat zgodnie z art. 4 ustawy o podatku leśnym obwieszcza się w terminie 20 dni po upływie trzeciego kwartału. Aby prawidłowo naliczyć podatek nie należy zaokrąglać kwoty podatkowej. Najwyższy Sąd Administracyjny ustosunkował się do tego i stwierdził, że żaden przepis powszechnie obowiązującego prawa podatkowego nie zakazuje ustalenia stawek podatku od

reply
 
 

Odp: Program antyplagiatowy
2013-06-26 21:19:32 (Odpowiedzi: 0)
Autor:


Nieruchomością może być też – w myśl art. 2 ust. 1 Ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali - samodzielny lokal mieszkalny bądź lokal o innym przeznaczeniu. Samodzielny lokal mieszkalny, to wydzielona trwałymi ścianami w obrębie budynku izba lub zespół izb przeznaczonych na stały pobyt ludzi, które to wraz z pomieszczeniami pomocniczymi maja służyć zaspokojeniu ich potrzeb mieszkaniowych. Części składowe odrębnej nieruchomości to tzw. Pomieszczenia przynależne, takie jak np. piwnica, strych, komórka, garaż, nawet w przypadku, gdy nie przylegają bezpośrednio do lokalu. Możemy również wyróżnić prawa związane z odrębną własnością lokalu, takie jak: udział we współwłasności części wspólnych budynku oraz we współwłasności lub współużytkowaniu wieczystym nieruchomości gruntowej. Odrębna własność lokalu powstaje w wyniku podpisania aktu notarialnego i wpisu do księgi wieczystej założonej dla tego lokalu . Kolejne rodzaje nieruchomości to następujące rodzaje :

reply
 
 

Odp: Odp:
2014-05-18 22:00:14 (Odpowiedzi: 2)
Autor:


czy ame jest płatne? jezeli tak, to ile miesięcznie? emotikona

reply
 
 

Odp: Odp: Odp:
2014-05-20 16:02:10 (Odpowiedzi: 0)
Autor:


Nie, jest całkowicie bezpłatne. emotikona

reply
 
 

Odp: Odp: Odp:
2014-06-13 10:46:58 (Odpowiedzi: 0)
Autor:


Nie, nie jest

reply
 
 

Konkurs.
2012-11-18 21:40:07 (Odpowiedzi: 0)
Autor:


Witam ! Czy mogłabym prosić o głosy ? http://www.gimversity.pl/konkurs/akademia#13 Blog nr 6, proszę o wybranie "3". emotikona Z góry dziękuję wszystkim głosującym ! emotikona

reply
 
 

"UGRYZIONE JABŁKO" ZAPRASZAM DO CZYTANIA BLOGA
2012-11-29 16:25:03 (Odpowiedzi: 1)
Autor:


Witam, jestem studentem AME. Zapraszam do przeczytania, komentowania i oceniania mojego "ekonomicznego" bloga. http://ugryzionejablko.blogspot.com/ lub zakładka "Konkursy" na stronie głównej.

reply
 
 

Odp: "UGRYZIONE JABŁKO" ZAPRASZAM DO CZYTANIA BLOGA
2012-12-01 12:42:45 (Odpowiedzi: 0)
Autor:


suuper jasno i wszystko na temat Podziwiam duza wiedza i ineteligencja i zroumienie zagadnienia. wygraj

reply